ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie przetargu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych

Na podstawie art. 25 ust. 9 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przetarg na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych, zwany dalej „przetargiem”, ogłasza się co najmniej w jednym prasowym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym, a jeżeli przetarg dotyczy jedynie określonych obszarów – co najmniej w jednym prasowym dzienniku lokalnym ukazującym się na obszarach, których przetarg dotyczy, oraz w Biuletynie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

2. W ogłoszeniu o przetargu określa się:

1) przeznaczenie zakresu częstotliwości lub zasobów orbitalnych objętych przetargiem;

2) wartości graniczne zakresu częstotliwości, o którym mowa w pkt 1;

3) obszar, na którym częstotliwości lub zasoby orbitalne będą wykorzystywane;

4) rodzaj usługi telekomunikacyjnej, służby radiokomunikacyjnej lub sieci, w której częstotliwości lub zasoby orbitalne będą wykorzystywane;

5) okres rezerwacji częstotliwości lub zasobów orbitalnych;

6) sposób nabycia dokumentacji przetargowej oraz wysokość opłaty za nią;

7) miejsce, formę oraz termin złożenia oferty;

8) wysokość wadium oraz sposób i termin jego wniesienia.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2 pkt 7, nie może być krótszy niż 45 dni od dnia udostępnienia dokumentacji przetargowej.

§ 2. Oferty złożone po terminie, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 7, Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, zwany dalej „Prezesem URTiP”, zwraca bez otwierania.

§ 3. 1. W dokumentacji przetargowej w zakresie:

1) warunków, jakie powinien spełniać uczestnik przetargu, określa się wymagania:

a) złożenia oferty w miejscu, formie oraz terminie określonych w ogłoszeniu o przetargu oraz zachowania zgodności oferty z wymaganiami określonymi w pkt 2,

b) złożenia dokumentów potwierdzających formę prawną oraz kondycję finansową uczestnika przetargu,

c) złożenia oświadczenia zawierającego zobowiązanie do wykonywania zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego – wymóg ten dotyczy uczestnika przetargu prowadzącego lub zamierzającego prowadzić działalność polegającą na eksploatacji sieci publicznej lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych w takiej sieci,

d) wniesienia wadium w wysokości, terminie oraz w sposób określony w ogłoszeniu o przetargu,

e) podania informacji o numerze rachunku bankowego, na który następuje zwrot wadium,

f) nabycia dokumentacji przetargowej,

g) podania adresu właściwego do doręczeń;

2) wymagań, jakim powinna odpowiadać oferta, zamieszcza się:

a) opis sposobu przygotowania oferty,

b) określenie zawartości oferty, którą w szczególności stanowi:

– opis przeznaczenia zakresu częstotliwości lub zasobów orbitalnych, okres ich rezerwacji, wskazanie obszaru, na którym będą wykorzystywane, oraz określenie rodzaju służby radiokomunikacyjnej, w której będą wykorzystywane,

– oznaczenie wartości granicznych zakresu częstotliwości,

c) wykaz dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. b,

d) obowiązek złożenia wniosku o dokonanie rezerwacji częstotliwości;

3) kryteriów oceny ofert, zamieszcza się:

a) szczegółowy opis kryteriów oceny ofert, o których mowa w § 12 ust. 4, oraz ich punktową ocenę,

b) określenie maksymalnej liczby punktów, jaką może uzyskać uczestnik przetargu w zakresie każdego z kryteriów oceny ofert,

c) określenie minimum kwalifikacyjnego,

d) opis sposobu oceny ofert w zakresie każdego z kryteriów oceny ofert.

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, może również zawierać warunki prowadzenia działalności telekomunikacyjnej wymagającej wykorzystania zasobów częstotliwości, w tym:

1) wskazanie daty rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości;

2) określenie mocy promieniowania lub mocy wyjściowej nadajnika;

3) charakterystykę promieniowania anteny nadawczej, rodzaj sygnału i parametry techniczne jego nadawania.

§ 4. 1. Podmiot, który nabył dokumentację przetargową, może, nie później niż na 14 dni przed upływem terminu do złożenia ofert, zwrócić się do Prezesa URTiP z wnioskiem o wyjaśnienie jej treści.

2. Prezes URTiP niezwłocznie przekazuje treść wyjaśnienia bez ujawnienia źródła zapytania podmiotom, które nabyły dokumentację przetargową oraz podały adres do przekazywania takich informacji. Wyjaśnienie to jest wiążące dla uczestników przetargu.

3. Wyjaśnienie, o którym mowa w ust. 1, podlega ogłoszeniu na stronach internetowych Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, zwanego dalej „URTiP”.

4. Przekroczenie terminu określonego w ust. 1 skutkuje odmową udzielenia wyjaśnienia treści dokumentacji.

§ 5. 1. Prezes URTiP, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści dokumentacji przetargowej może, nie później niż na 12 dni przed upływem terminu do złożenia ofert, zorganizować zebranie podmiotów, o których mowa w § 4 ust. 1.

2. Z przebiegu zebrania sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności:

1) oznaczenie czasu i miejsca zebrania;

2) listę uczestniczących w zebraniu podmiotów, o których mowa w § 4 ust. 1;

3) imiona i nazwiska osób reprezentujących Prezesa URTiP;

4) treść zadawanych pytań oraz udzielanych na nie odpowiedzi;

5) podpisy osób, o których mowa w pkt 3.

3. Przepisy § 4 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 6. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Prezes URTiP, przed upływem terminu do złożenia ofert, może zmodyfikować treść dokumentacji przetargowej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Prezes URTiP niezwłocznie doręcza treść wprowadzonej modyfikacji podmiotom, o których mowa w § 4 ust. 1, oraz wyznacza im dodatkowy termin do złożenia ofert.

3. Ustalając dodatkowy termin do złożenia ofert, Prezes URTiP uwzględnia niezbędny czas do dokonania w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści dokumentacji przetargowej. Termin ten nie może być krótszy niż 21 dni od dnia doręczenia treści wprowadzonej modyfikacji dokumentacji przetargowej.

§ 7. 1. Uczestnik przetargu wnosi wadium na rachunek bankowy URTiP.

2. Dowód wpłaty wadium dołącza się do oferty.

3. Wadium zwraca się na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika przetargu.

4. Wadium zwraca się wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy uczestnika przetargu.

5. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, którego oferta została zwrócona bez otwierania lub niewyłonionego w postępowaniu przetargowym, zwraca się w terminie 3 dni roboczych od dnia unieważnienia, rozstrzygnięcia albo uznania przetargu za nierozstrzygnięty.

§ 8. 1. Do przeprowadzenia przetargu Prezes URTiP powołuje Komisję przetargową, zwaną dalej „Komisją”.

2. Komisja składa się z 6 do 9 osób, w tym przewodniczącego, wyznaczonych przez Prezesa URTiP spośród osób posiadających wiedzę i doświadczenie niezbędne do przeprowadzenia przetargu.

§ 9. 1. Komisja podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Komisji. W przypadku równej liczby głosów o wyniku głosowania decyduje głos przewodniczącego Komisji.

2. Szczegółową organizację i tryb pracy Komisji określa, uchwalony przez nią, regulamin pracy Komisji, zatwierdzony przez Prezesa URTiP.

§ 10. 1. Członkowie Komisji przed rozpoczęciem prac są obowiązani do złożenia pisemnych zobowiązań o nieujawnianiu informacji uzyskanych w związku z pracami Komisji.

2. Po otwarciu ofert Komisja sporządza listę podmiotów, które złożyły oferty. Prezes URTiP ogłasza listę na stronach internetowych URTiP.

3. Po sporządzeniu listy, o której mowa w ust. 2, członkowie Komisji składają pisemne oświadczenia, że:

1) nie pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z żadnym uczestnikiem przetargu, jego zastępcą prawnym lub członkami władz osób prawnych ubiegających się o rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych;

2) przed upływem trzech lat od daty wszczęcia postępowania nie pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z żadnym uczestnikiem przetargu i nie były członkami władz osób prawnych ubiegających się o rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych;

3) nie pozostają z żadnym uczestnikiem przetargu, jego zastępcą prawnym lub członkami władz osób prawnych ubiegających się o rezerwacje częstotliwości lub zasobów orbitalnych w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

§ 11. Prezes URTiP odwołuje członka Komisji, który nie złożył pisemnego oświadczenia, o którym mowa w § 10 ust. 3.

§ 12. 1. Ocenę oferty przeprowadza się w dwóch etapach: etap I – badanie wstępne, etap II – ocena techniczno-ekonomiczna oraz ocena wysokości zadeklarowanej kwoty.

2. Badanie wstępne obejmuje sprawdzenie:

1) nabycia dokumentacji przetargowej przez uczestnika przetargu, a w przypadku spółki także przez wspólnika lub akcjonariusza spółki występującej o rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych;

2) złożenia oferty w miejscu, formie oraz terminie określonych w ogłoszeniu o przetargu, a w przypadku zmodyfikowania treści dokumentacji przetargowej w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 2;

3) zachowania zgodności złożonej oferty z wymogami określonymi w dokumentacji przetargowej;

4) wniesienia wadium w wysokości, terminie oraz formie określonych w ogłoszeniu o przetargu;

5) złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. c.

3. Warunkiem zakwalifikowania oferty do oceny w II etapie przetargu jest spełnienie wymagań określonych w ust. 2.

4. Ocena techniczno-ekonomiczna oraz ocena wysokości zadeklarowanej kwoty obejmuje:

1) kwalifikacje oraz doświadczenie uczestnika przetargu w zakresie działalności telekomunikacyjnej;

2) kondycję finansową uczestnika przetargu;

3) wartość techniczną oferty;

4) wartość ekonomiczną oferty;

5) wysokość zadeklarowanej kwoty.

5. Komisja dokonuje oceny punktowej ofert według kryteriów, o których mowa w ust. 4. Ocena oferty stanowi sumę punktów uzyskanych w II etapie oceny oferty.

§ 13. 1. Z przebiegu przetargu Komisja sporządza protokół, który powinien zawierać:

1) oznaczenie czasu i miejsca przeprowadzenia etapów oceny ofert;

2) imiona i nazwiska członków Komisji, ze wskazaniem czynności, w których brali udział;

3) liczbę ofert zwróconych bez otwierania;

4) liczbę ofert poddanych badaniu w I etapie;

5) liczbę ofert zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do oceny w II etapie, z podaniem przyczyn ich niezakwalifikowania;

6) liczbę ofert, które nie uzyskały minimum kwalifikacyjnego;

7) szczegółowe uzasadnienie rozstrzygnięć i ocen dokonywanych w czasie postępowania przetargowego;

8) liczbę punktów, jaką uzyskał każdy z uczestników przetargu, w zakresie spełnienia poszczególnych kryteriów II etapu oceny ofert;

9) kolejność ofert wraz z ich oceną punktową i jej uzasadnieniem;

10) podpisy wszystkich członków Komisji, a w przypadku braku podpisu wzmiankę o przyczynie braku podpisu.

2. Komisja niezwłocznie przekazuje Prezesowi URTiP protokół, o którym mowa w ust. 1, wraz z całą dokumentacją związaną z przeprowadzonym przetargiem.

§ 14. 1. Prezes URTiP, niezwłocznie po otrzymaniu protokołu z przebiegu przetargu, ogłasza wyniki przetargu w dziennikach, o których mowa w § 1 ust. 1, oraz w Biuletynie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty i zamieszcza go na stronach internetowych URTiP.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) oznaczenie terminu, miejsca i przedmiotu przetargu;

2) liczbę ofert zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do oceny w II etapie;

3) kolejność ofert wraz z ich oceną punktową;

4) wskazanie podmiotu wyłonionego w drodze przetargu.

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, kończy przetarg.

§ 15. Okres między terminem składania ofert, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 7 albo w § 6 ust. 2, a terminem zakończenia przetargu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

§ 16. Do przetargów niezakończonych do dnia wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1652.

3)  Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania przetargu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych (Dz. U. Nr 234, poz. 1973), zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 1070).