ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie harmonogramu wyposażania statków w System Automatycznej Identyfikacji 2)

Na podstawie art. 16a ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 109, poz. 1156, z 2002 r. Nr 240, poz. 2060, z 2003 r. Nr 199, poz. 1936 i Nr 229, poz. 2277 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 93 poz. 895 i 899) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Statki pasażerskie, niezależnie od pojemności, oraz wszystkie inne statki o pojemności brutto 300 i powyżej, zbudowane w dniu 1 lipca 2002 r. lub później, podlegają wymaganiom wyposażenia w System Automatycznej Identyfikacji (AIS).

2. Statki pasażerskie niezależnie od pojemności oraz wszystkie inne statki o pojemności brutto 300 i powyżej, zbudowane przed dniem 1 lipca 2002 r., powinny być wyposażone w System Automatycznej Identyfikacji (AIS) w następujących terminach:

1) statki pasażerskie – nie później niż z dniem 1 lipca 2004 r.;

2) zbiornikowce – nie później niż od daty pierwszego przeglądu dla wydania certyfikatu bezpieczeństwa wyposażenia przypadającego po dniu 1 lipca 2003 r., jednak nie później niż z dniem 1 lipca 2004r.;

3) statki inne niż pasażerskie lub zbiornikowce o pojemności brutto 50 000 i powyżej – nie później niż do dnia 1 lipca 2004 r.;

4) statki inne niż pasażerskie lub zbiornikowce o pojemności brutto 300 i powyżej, jednak mniej niż 50 000 – nie później niż od daty pierwszego przeglądu dla wydania certyfikatu bezpieczeństwa wyposażenia przypadającego po dniu 1 lipca 2004 r., jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2004 r.

§ 2. Zwalnia się od obowiązku wyposażania w Automatyczny System Identyfikacji (AIS) statki pasażerskie o pojemności brutto poniżej 300, odbywające podróże w żegludze krajowej.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działań Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165 i Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2)  Niniejsze rozporządzenie wdraża postanowienia dyrektywy 2002/59/WE z dnia 27 lipca 2002 r. ustanawiającej wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków i uchylającej dyrektywę 1993/75/EWG (Dz. Urz. WE L 208 z 05.08.2002).

Z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.