ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie formularza ewidencyjnego stosowanego w transporcie morskim 2)

Na podstawie art. 37a ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 109, poz. 1156, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór formularza ewidencyjnego stosowanego w transporcie morskim, zwanego dalej „formularzem”;

2) sposób postępowania ze złożonymi formularzami.

§ 2. Ustala się wzór formularza, który określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. 1. Formularz złożony do kapitanatu lub bosmanatu, pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej, przed wyjściem z portu lub przystani morskiej statku, na którym dokonuje się przeładunku ładunków, zaokrętowania bądź wyokrętowania pasażerów, jest weryfikowany i przekazywany niezwłocznie drogą elektroniczną do właściwych urzędów morskich.

2. Urzędy morskie, raz w miesiącu w terminie do 15. roboczego dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni, przesyłają drogą elektroniczną dane ewidencyjne przekazane z kapitanatów lub bosmanatów do właściwego ośrodka informatycznego Głównego Urzędu Statystycznego lub urzędu statystycznego.

3. Kopie przekazanych formularzy jednostki, o których mowa w ust. 1, przechowują przez okres 3 lat.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Minister Infrastruktury: M. Pol


1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2)  Niniejsze rozporządzenie wdraża postanowienia dyrektywy 95/64/WE z dnia 8 grudnia 1995 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (Dz. Urz. WE L 320 z 30.12.95 r., z późn. zm.).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2060, z 2003 r. Nr 199, poz. 1936 i Nr 229, poz. 2277 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 93 poz. 895 i 899).