ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji lądowisk

Na podstawie art. 93 ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady prowadzenia ewidencji lądowisk;

2) wzór ewidencji lądowisk;

3) tryb zgłaszania lądowisk do ewidencji lądowisk;

4) szczegółowe zasady dopuszczania lądowisk do użytkowania.

§ 2. Ewidencja lądowisk, zwana dalej „ewidencją”, składa się z:

1) księgi ewidencyjnej lądowisk;

2) teczek lądowisk;

3) teczek korespondencyjnych lądowisk.

§ 3. 1. Księga ewidencyjna lądowisk składa się z numerowanych kolejno kart ewidencyjnych.

2. Wzór karty ewidencyjnej lądowiska określa załącznik do rozporządzenia.

3. Każdemu lądowisku nadawany jest numer ewidencyjny, zgodny z numerem karty w księdze ewidencyjnej lądowisk.

4. Każdy ma prawo wglądu do księgi ewidencyjnej lądowisk.

§ 4. 1. Teczki lądowisk są prowadzone oddzielnie dla poszczególnych lądowisk.

2. W teczkach lądowisk przechowuje się dokumenty dotyczące lądowiska, o których mowa w § 6, oraz decyzje, o których mowa w § 8.

§ 5. Teczka korespondencyjna lądowiska zawiera korespondencję dotyczącą lądowisk, usystematyzowaną według daty wpływu lub wysłania tej korespondencji.

§ 6. 1. Zgłoszenie lądowiska do ewidencji powinno zawierać:

1) dane zarządzającego oraz głównego użytkownika lądowiska z podaniem jego nazwy, adresu i numeru telefonu;

2) współrzędne geograficzne punktu odniesienia lądowiska (według Światowego Systemu Geodezyjnego WGS-84);

3) położenie lądowiska w stosunku do najbliższej miejscowości (kierunek i odległość), ewentualnie położenie w stosunku do charakterystycznego obiektu;

4) przeznaczenie lądowiska (określenie typów statków powietrznych mogących na nim przeprowadzać operacje lotnicze).

2. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się w dwóch egzemplarzach:

1) dokument potwierdzający możliwość wykorzystania terenu na cele lądowiska, wydany przez właściwą, ze względu na miejsce położenia lądowiska, jednostkę samorządu terytorialnego;

2) mapę w skali nie mniejszej niż 1:25 000 obejmującą teren lądowiska z naniesionymi granicami pola wzlotów, kierunkami podejść oraz granicami przestrzeni powietrznej w rejonie lądowiska przystosowanego do startów i lądowań samolotów i szybowców oraz w skali 1:5 000 dla lądowisk przystosowanych do startów i lądowań śmigłowców ze wskazaniem rodzaju, położenia i wysokości przeszkód lotniczych w promieniu 3 km od środka pola wzlotów dla lądowisk przystosowanych do startów i lądowań samolotów i szybowców oraz w promieniu 1 km dla lądowisk przystosowanych do startów i lądowań śmigłowców;

3) profile pól wznoszenia i podejścia w:

a) skali poziomej 1:10 000 i pionowej 1:500 dla lądowisk przystosowanych do startów i lądowań dla samolotów i szybowców,

b) skali poziomej 1:5 000 lub 1:2 000 i w skali pionowej 1:1 000, 1:500 lub 1:200 dla lądowisk przystosowanych do startów i lądowań dla śmigłowców;

4) pozytywną opinię państwowego powiatowego inspektora sanitarnego odnośnie wymagań higienicznych i zdrowotnych zakładanego lądowiska oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska odnośnie wpływu zakładanego lądowiska na środowisko;

5) instrukcję operacyjną lądowiska;

6) pisemne oświadczenie, że:

a) lądowisko nadaje się do ruchu lotniczego w zakresie ustalonym w instrukcji operacyjnej lądowiska,

b) użytkowanie lądowiska przez statki powietrzne nie zagraża bezpieczeństwu ludzi i mienia.

§ 7. Instrukcja operacyjna lądowiska powinna być dostępna na lądowisku przez cały czas jego użytkowania.

§ 8. 1. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w drodze decyzji administracyjnej, rozstrzyga o wpisie lądowiska do ewidencji, o odmowie wpisu lądowiska do ewidencji oraz o wykreśleniu lądowiska z ewidencji.

2. Do decyzji o wpisie lądowiska do ewidencji Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego dołącza duplikat karty ewidencyjnej lądowiska.

§ 9. 1. Wykreślenie lądowiska z ewidencji następuje:

1) na wniosek zarządzającego lądowiskiem;

2) z urzędu, jeżeli lądowisko zostało zamknięte dla ruchu lotniczego.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 zarządzający lądowiskiem zwraca Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzję o wpisaniu lądowiska do ewidencji.

§ 10. Użytkowanie lądowiska można rozpocząć po otrzymaniu decyzji o wpisie lądowiska do ewidencji oraz gdy lądowisko to spełnia warunki określone w instrukcji operacyjnej lądowiska.

§ 11. 1. Użytkownicy lądowisk stałych dostosują dokumentację lądowisk do wymagań określonych w rozporządzeniu i prześlą ją Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego do dnia 31 grudnia 2005 r.

2. Niedokonanie czynności, o których mowa w ust. 1, lub ich dokonanie po określonym terminie, spowoduje wykreślenie lądowiska z ewidencji.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. (poz. 1238)

WZÓR KARTY EWIDENCYJNEJ LĄDOWISKA

(PDF)1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz. 1002.