ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu wydawania dyplomów, świadectw, książeczek nurka i dziennika prac podwodnych oraz wzorów tych dokumentów

Na podstawie art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. Nr 199, poz. 1936) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy tryb wydawania dyplomów, świadectw, książeczek nurka i dziennika prac podwodnych oraz wzory:

1) dyplomu nurka III, II, I klasy i nurka saturowanego;

2) dyplomu kierownika prac podwodnych II i I klasy;

3) świadectwa operatora systemów nurkowych;

4) książeczki nurka;

5) dziennika prac podwodnych.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o „ustawie”, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych.

§ 3. Dyplom nurka III, II, I klasy, nurka saturowanego, kierownika prac podwodnych II i I klasy, świadectwo operatora systemów nurkowych i książeczkę nurka wystawia się w języku polskim i języku angielskim.

§ 4. 1. Do wniosku o wydanie dyplomu lub świadectwa w przypadku:

1) dyplomu nurka III klasy załącza się:

a) kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie średnie albo wykształcenie zasadnicze zawodowe w zakresie zawodów morskich albo żeglugi śródlądowej, budownictwa wodnego lub zawodów mechanicznych lub elektrycznych,

b) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla nurków III klasy,

c) zaświadczenie o zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego z wynikiem pozytywnym z zakresu kwalifikacji nurka III klasy,

d) kopię aktualnego orzeczenia lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania prac podwodnych,

e) trzy aktualne fotografie o wymiarach 43 mm x 33 mm,

f) kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie dokumentu;

2) dyplomu nurka II klasy załącza się:

a) dyplom lub kopię dyplomu nurka III klasy.

b) dokumenty potwierdzające dwuletnią praktykę zawodową w charakterze nurka III klasy,

c) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla nurków II klasy,

d) zaświadczenie o zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego z wynikiem pozytywnym z zakresu kwalifikacji nurka II klasy,

e) kopię aktualnego orzeczenia lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania prac podwodnych,

f) trzy aktualne fotografie o wymiarach 43 mm x 33 mm,

g) kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie dokumentu;

3) dyplomu nurka I klasy załącza się:

a) dyplom lub kopię dyplomu nurka II klasy,

b) dokumenty potwierdzające dwuletnią praktykę zawodową w charakterze nurka II klasy,

c) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla nurków I klasy,

d) zaświadczenie o zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego z wynikiem pozytywnym z zakresu kwalifikacji nurka I klasy,

e) kopię aktualnego orzeczenia lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania prac podwodnych,

f) trzy aktualne fotografie o wymiarach 43 mm x 33 mm,

g) kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie dokumentu;

4) dyplomu nurka saturowanego załącza się:

a) dyplom lub kopię dyplomu nurka I klasy,

b) dokumenty potwierdzające roczną praktykę zawodową w charakterze nurka I klasy,

c) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla nurków saturowanych,

d) zaświadczenie o zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego z wynikiem pozytywnym z zakresu kwalifikacji nurka saturowanego.

e) kopię aktualnego orzeczenia lekarza o  braku przeciwwskazań do wykonywania prac podwodnych,

f) trzy aktualne fotografie o wymiarach 43 mm x 33 mm,

g) kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie dokumentu;

5) dyplomu kierownika prac podwodnych II klasy załącza się:

a) kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe albo średnie w zakresie zawodów morskich albo żeglugi śródlądowej, budownictwa wodnego albo zawodów mechanicznych lub elektrycznych,

b) dyplom lub kopię dyplomu nurka II klasy,

c) dokumenty potwierdzające roczną praktykę zawodową w charakterze nurka II klasy,

d) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla kierowników prac podwodnych II klasy,

e) zaświadczenie o zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego z wynikiem pozytywnym z zakresu kwalifikacji kierownika prac podwodnych II klasy,

f) trzy aktualne fotografie o wymiarach 43 mm x 33 mm,

g) kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie dokumentu;

6) dyplomu kierownika prac podwodnych I klasy załącza się:

a) kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe,

b) dyplom lub kopię dyplomu kierownika prac podwodnych II klasy,

c) dokumenty potwierdzające trzyletnią praktykę zawodową w charakterze kierownika prac podwodnych II klasy,

d) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla kierowników prac podwodnych I klasy,

e) zaświadczenie o zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego z wynikiem pozytywnym z zakresu kwalifikacji kierownika prac podwodnych II klasy,

f) trzy aktualne fotografie o wymiarach 43 mm x 33 mm,

g) kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie dokumentu;

7) świadectwa operatora systemów nurkowych załącza się:

a) kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie średnie.

b) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla operatorów systemów nurkowych,

c) zaświadczenie o zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego z wynikiem pozytywnym z zakresu kwalifikacji operatora systemów nurkowych,

d) trzy aktualne fotografie o wymiarach 43 mm x 33 mm,

e) kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie dokumentu.

2. Do wniosku o przedłużenie ważności dyplomu nurka III, II, I klasy lub nurka saturowanego załącza się:

1) dyplom lub kopię dyplomu, którego ważność się przedłuża;

2) dokument potwierdzający co najmniej 250-godzinną praktykę w zakresie wykonywania prac podwodnych, uzyskaną w okresie 5 lat od dnia wydania dyplomu;

3) kopię aktualnego orzeczenia lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania prac podwodnych;

4) trzy aktualne fotografie o wymiarach 43 mm x 33 mm;

5) kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie dokumentu.

2a. Do wniosku o wymianę dokumentu, o którym mowa w art. 32 ustawy, oraz dokumentu, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. Nr 64, poz. 428), załącza się:

1) odpowiednio zaświadczenie młodszego nurka, świadectwo nurka, dyplom starszego nurka, dokument potwierdzający uprawnienie kierownika robót nurkowych lub jego kopię albo

2) odpowiednio dyplom nurka III klasy, dyplom nurka II klasy, dyplom kierownika prac podwodnych II klasy;

3) wyciąg z książeczki nurka lub dziennika prac podwodnych potwierdzający wykonywanie prac podwodnych w ostatnich 5 latach;

4) trzy aktualne fotografie o wymiarach 43 mm x 33 mm;

5) kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie dokumentu.

3. Wzory dyplomu nurka III, II, I klasy, nurka saturowanego, kierownika prac podwodnych II i I klasy oraz świadectwa operatora systemów nurkowych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Książeczka nurka jest dokumentem potwierdzającym przebieg pracy zawodowej.

2. Książeczkę nurka wydaje się na wniosek zainteresowanej osoby. Do wniosku załącza się:

1) trzy aktualne fotografie o wymiarach 43 mm x 33 mm;

2) kopię dyplomu nurka;

3) kopię aktualnego orzeczenia lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania prac podwodnych;

4) dowód wniesienia opłaty za wydanie książeczki nurka.

3. Wzór książeczki nurka określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Dokumenty, o których mowa w § 1, podlegają wymianie w przypadku:

1) braku miejsca na dokonywanie wymaganych wpisów;

2) zmiany imienia lub nazwiska posiadacza;

3) uszkodzenia w stopniu utrudniającym posługiwanie się tym dokumentem; w razie jego utraty wystawia się duplikat.

2. W przypadku utraty dyplomu, świadectwa lub książeczki nurka ich posiadacz zawiadamia Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, zwanego dalej „dyrektorem urzędu”, oraz składa pisemne oświadczenie, w którym podaje przyczyny utraty dokumentu.

3. W przypadku wymiany książeczki nurka dyrektor urzędu lub osoba przez niego upoważniona odciska na pustych stronach książeczki nurka prostokątny stempel o wymiarach 90 mm x 30 mm, w kolorze czerwonym, o treści „ANULOWANO” wraz z datą i własnoręcznym podpisem, dziurkuje stronę zawierającą dane osobowe otworem o średnicy nie mniejszej niż 5 mm i zwraca dokument posiadaczowi.

§ 7. 1. Dziennik prac podwodnych jest dokumentem potwierdzającym przebieg wykonanych prac podwodnych.

2. Właściwy miejscowo urząd morski albo urząd żeglugi śródlądowej, rejestrując dziennik prac podwodnych, wpisuje na stronie tytułowej nazwę i adres organizatora prac podwodnych, numer dziennika oraz miejsce i datę dokonania rejestracji, potwierdzając wpis pieczęcią rejestrującego organu oraz podpisem osoby upoważnionej.

3. Dziennik prac podwodnych powinien być oprawiony, mieć ponumerowane i przesznurowane strony.

4. Zapisany dziennik prac podwodnych urząd, o którym mowa w ust. 2, oznacza jako „nieważny” i zwraca organizatorowi prac podwodnych albo upoważnionemu kierownikowi prac podwodnych.

5. Wzór dziennika prac podwodnych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 sierpnia 2004 r. (poz. 1904)

Załącznik nr 2

WZÓR KSIĄŻECZKI NURKA

(PDF)

Załącznik nr 3

WZÓR DZIENNIKA PRAC PODWODNYCH

(PDF)1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).