ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 3 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 2)

Na podstawie art. 25 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy (Dz. U. Nr 47, poz. 445) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 17 w ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) posiadanie patentu mechanika statkowego żeglugi śródlądowej, posiadanie 2-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich w dziale maszynowym oraz złożenie egzaminu na poziomie pomocniczym.”;

2) w § 26 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Warunkiem uznania egzaminu, o którym mowa w ust. 3, za równorzędny z egzaminem na poziomie operacyjnym jest możliwość udziału w egzaminie, w charakterze obserwatora, przedstawiciela dyrektora urzędu morskiego będącego członkiem komisji egzaminacyjnej.”;

3) w § 27 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) posiadanie dyplomu kapitana żeglugi przybrzeżnej, dyplomu oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej, dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych o pojemności brutto 500 i powyżej w żegludze międzynarodowej na stanowisku oficera wachtowego oraz ukończenie szkolenia w ośrodku szkoleniowym i złożenie egzaminu na poziomie zarządzania.”;

4) w § 41 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dyplom szypra 1 klasy żeglugi krajowej upoważnia do zajmowania stanowiska kapitana na każdym statku w żegludze krajowej, w tym na statku pasażerskim o pojemności brutto poniżej 1 500, pod warunkiem odbycia 6-miesięcznej praktyki pływania na statkach pasażerskich w charakterze dublera na stanowisku kapitana albo 12-miesięcznej praktyki pływania jako oficer wachtowy na statkach pasażerskich, na których oficer wachtowy pełni wachtę na mostku.”;

5) w § 45:

a) w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) posiadanie świadectwa motorzysty wachtowego, dodatkowej 24-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej na stanowisku motorzysty oraz ukończenie szkolenia w ośrodku szkoleniowym i złożenie egzaminu na poziomie operacyjnym.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Warunkiem uznania egzaminu, o którym mowa w ust. 2, za równorzędny z egzaminem na poziomie operacyjnym jest możliwość udziału w egzaminie, w charakterze obserwatora, przedstawiciela dyrektora urzędu morskiego będącego członkiem komisji egzaminacyjnej.”;

6) w § 49 uchyla się pkt 2;

7) w § 64 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej kapitan i starszy oficer powinni posiadać świadectwo przeszkolenia w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym.”;

8) w § 76 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Na wniosek właściwych organów administracji morskiej innych państw, armatorów lub ich przedstawicieli informacje dotyczące wydanych dokumentów kwalifikacyjnych zawarte w ewidencji, o której mowa w ust. 1, są potwierdzane w formie pisemnej.”;

9) w załączniku nr 1 do rozporządzenia wzory dyplomów szypra 1 klasy żeglugi krajowej i dyplom szypra 2 klasy żeglugi krajowej otrzymują brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. 1. Dyplomy szypra 1 klasy żeglugi krajowej i dyplomy szypra 2 klasy żeglugi krajowej wydane na podstawie przepisów dotychczasowych i wynikające z nich uprawnienia zawodowe zachowują swoją ważność.

2. Dyplomy, o których mowa w ust. 1, na wniosek zainteresowanego mogą być wymienione na odpowiednie dyplomy określone w rozporządzeniu pod warunkiem przedłożenia świadectw:

1) na dyplom szypra 1 klasy żeglugi krajowej:

a) w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego,

b) ratownika,

c) przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej,

d) przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym,

e) odpowiednie świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej;

2) na dyplom szypra 2 klasy w żegludze krajowej:

a) ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego,

b) ratownika,

c) pierwszej pomocy medycznej,

d) przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym,

e) odpowiednie świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej.

§ 3. W sprawach o wydanie dyplomu lub świadectwa wszczętych, lecz niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2)  Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/106/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (Dz. Urz. UE L 323 z 03.12.2008, str. 33).

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055, z 2009 r. Nr 63, poz. 519, Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857.