ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie warunków dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i nalepek kontrolnych

Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) organie rejestrującym – rozumie się przez to odpowiednio starostę lub Wojewodę Mazowieckiego oraz organy jednostek, o których mowa w art. 73 ust. 3 i art. 76 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej „ustawą”;

2) producencie blankietów – rozumie się przez to producenta blankietów spersonalizowanych dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i nalepek kontrolnych;

3) spersonalizowanym dowodzie rejestracyjnym – rozumie się przez to wypełniony dowód rejestracyjny, zgodny z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 1123 i Nr 167, poz. 1379, z 2003 r. Nr 161, poz. 1564 oraz z 2004 r. Nr 110, poz. 1169).

§ 2. 1. Dystrybucja blankietów spersonalizowanych dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i nalepek kontrolnych odbywa się na podstawie zamówienia złożonego przez organ rejestrujący u producenta blankietów.

2. Organ rejestrujący składa zamówienie na blankiety spersonalizowanych dowodów rejestracyjnych w systemie teleinformatycznym.

3. W przypadku organów rejestrujących, o których mowa w art. 73 ust. 3 i art. 76 ust. 3 ustawy, zamówienia na blankiety spersonalizowanych dowodów rejestracyjnych mogą być składane na piśmie, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z późn. zm. 3) ).

4. Organ rejestrujący może zamawiać w systemie teleinformatycznym nalepki kontrolne z wypełnionym numerem rejestracyjnym.

5. Producent blankietów realizuje zamówienie:

1) na blankiety spersonalizowanych dowodów rejestracyjnych – w terminie 7 dni roboczych od dnia jego złożenia;

2) na blankiety pozwoleń czasowych i nalepek kontrolnych – w terminie ustalonym z organem rejestrującym, nie później niż w terminie 6 tygodni od dnia jego złożenia.

§ 3. Producent blankietów:

1) przyjmuje i realizuje zamówienia w terminach, o których mowa w § 2 ust. 5;

2) uzgadnia z organem rejestrującym termin i sposób odbioru zamówienia;

3) przechowuje przez okres 10 lat dokumenty potwierdzające odbiór blankietów;

4) rozpatruje reklamacje zgłoszone przez organ rejestrujący;

5) zamówienia organów, o których mowa w art. 73 ust. 3 i art. 76 ust. 3 ustawy, realizuje z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, o których mowa w § 2 ust. 3.

§ 4. Wyprodukowane blankiety spersonalizowanych dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i nalepek kontrolnych producent blankietów, a następnie organ rejestrujący zabezpiecza przed dostępem osób nieuprawnionych.

§ 5. 1. Blankiety spersonalizowanych dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i nalepek kontrolnych dostarczane są przez producenta blankietów do organu rejestrującego albo ich odbiór odbywa się w siedzibie producenta blankietów. Dostarczenie albo odbiór blankietów odbywa się za potwierdzeniem odbioru.

2. Każda odebrana przez organ rejestrujący partia zamówionych blankietów spersonalizowanych dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i nalepek kontrolnych jest przedmiotem odrębnego rozliczenia z producentem blankietów.

3. W przypadku stwierdzenia przez organ rejestrujący braków lub wad w blankietach spersonalizowanych dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i nalepek kontrolnych producent blankietów niezwłocznie dostarcza właściwe blankiety.

§ 6. 1. Producent blankietów prowadzi wykaz wyprodukowanych i sprzedanych blankietów spersonalizowanych dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i nalepek kontrolnych oraz zabezpiecza ten wykaz przed dostępem osób nieupoważnionych.

2. Wykaz prowadzony jest oddzielnie dla każdego rodzaju blankietu i obejmuje:

1) ilości, serie i numery wyprodukowanych i wydanych blankietów;

2) oznaczenie organu rejestrującego oraz datę wydania blankietów;

3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru blankietów;

4) potwierdzenie zapłaty za odebrane blankiety przez organ rejestrujący.

3. Producent blankietów może umieszczać w wykazie inne dane, niewymienione w ust. 2, potrzebne do dystrybucji blankietów.

4. Blankiety spersonalizowanych dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i nalepek kontrolnych są drukami ścisłego zarachowania.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 92, poz. 884, Nr 121, poz. 1264 i Nr 173, poz. 1808.

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462, z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 17, poz. 155 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257.