ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 29 września 2005 r. w sprawie formularza listy kontrolnej 2)

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór formularza listy kontrolnej, wypełnianej przez osoby przeprowadzające kontrolę przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz wymagań związanych z tym przewozem;

2) sposób i zakres wypełniania listy kontrolnej.

§ 2. Wzór formularza listy kontrolnej określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Listę kontrolną wypełnia się w całości poprzez:

1) wpisanie odpowiednich danych w rubrykach 1—9, 12, 29 i 30;

2) zakreślenie odpowiednich pól w pozostałych rubrykach.

§ 4. 1. Listę kontrolną wypełnia się odręcznie, w sposób czytelny, długopisem barwy niebieskiej lub czarnej.

2. Lista kontrolna może być wypełniana w formie elektronicznej, jeżeli jej wydruk wraz z kopią oraz podpisanie nastąpi nie później niż w momencie zakończenia kontroli.

§ 5. 1. Wypełnioną listę kontrolną oraz jej kopię podpisuje osoba przeprowadzająca kontrolę, podając w sposób czytelny swoje imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz nazwę organu lub jednostki, w imieniu którego przeprowadziła kontrolę.

2. W przypadku gdy kontrola przeprowadzana jest przez kilka osób reprezentujących ten sam organ lub jednostkę, listę kontrolną oraz jej kopię podpisuje każda z tych osób w sposób określony w ust. 1.

3. W przypadku gdy kontrola przeprowadzana jest przy współudziale co najmniej dwóch upoważnionych organów lub jednostek, listę kontrolną oraz jej kopię podpisuje przedstawiciel każdego z nich w sposób określony w ust. 1.

§ 6. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie formularza listy kontrolnej (Dz. U. Nr 237, poz. 2014).

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2005 r.

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy Rady nr 94/55/WE z dnia 21 listopada 1994 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do transportu drogowego towarów niebezpiecznych (Dz.Urz. WE L 319 z 12.12.1994, str. 7);

2) dyrektywy Rady nr 95/50/WE z dnia 6 października 1995 r. w sprawie ujednoliconych procedur kontroli drogowego transportu towarów niebezpiecznych (Dz.Urz. WE L 249 z 17.10.1995, str. 35).

Dane dotyczące ogłoszenia powyższych aktów dotyczą ich ogłoszenia w Polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757 i Nr 141, poz. 1184.