ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie wzoru świadectwa kierowcy oraz wypisu ze świadectwa kierowcy

Na podstawie art. 32d ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór:

1) świadectwa kierowcy, o którym mowa w art. 32b ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, zwanej dalej „ustawą”, określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) wypisu ze świadectwa kierowcy, o którym mowa w art. 32b ust. 3 ustawy, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2004 r. (poz. 131)

Załącznik nr 1

WZÓR ŚWIADECTWA KIEROWCY

(PDF)

Załącznik nr 2

WZÓR WYPISU ZE ŚWIADECTWA KIEROWCY

(PDF)1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804 i Nr 199, poz. 1671 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1452, Nr 200, poz. 1953 i Nr 211, poz. 2050.

3)  Niniejsze rozporządzenie, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 211, poz. 2050), traci moc z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.