ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej

Na podstawie art. 148 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa, zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym, stanowiącym dokument uzupełniający Konstytucję i Konwencję Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzone w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 10, poz. 111 i 112), a także z zaleceniem T/R 61-01 Europejskiej Konferencji Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych, zwanej dalej „CEPT”:

1) rodzaje pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na używanie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, zwanych dalej „pozwoleniami”;

2) wymagania niezbędne do uzyskania pozwolenia;

3) okresy ważności pozwoleń.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) radiostacja amatorska — urządzenie radiowe nadawcze lub nadawczo-odbiorcze wraz z systemem antenowym używane w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej;

2) radiostacja amatorska bezobstugowa — automatyczną radiostację amatorską;

3) świadectwo — odpowiedniej klasy świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr 168, poz. 1407);

4) świadectwo równoważne — świadectwo zgodne z zaleceniem CEPT T/R 61-02 (HAREC) wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny.

§ 3. Ustala się następujące rodzaje pozwoleń:

1) pozwolenie kategorii 1 — uprawniające do używania radiostacji amatorskich pracujących:

a) z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 150 W,

b) z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 500 W

— we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) pozwolenie kategorii 2 — uprawniające do używania radiostacji amatorskich pracujących z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 50 W w zakresach częstotliwości 3500—3800 kHz oraz wyższych od 28 MHz przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) pozwolenie kategorii 3 — uprawniające do używania radiostacji amatorskich pracujących z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 15 W w zakresach częstotliwości 3550—3750 kHz, 14050—14150 kHz, 21050—21200 kHz, 28050—28500 kHz, 50—52 MHz, 144—146 MHz i 430—440 MHz przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) pozwolenie kategorii 4 — uprawniające do używania radiostacji amatorskich pracujących z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 15 W w zakresach częstotliwości 144—146 MHz i 430—440 MHz przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) pozwolenie kategorii 5 — uprawniające do używania radiostacji amatorskich bezobsługowych pracujących:

a) z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 50 W dla częstotliwości niższych od 30 MHz,

b) z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 10 W dla częstotliwości wyższych od 30 MHz

— we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6) pozwolenie tymczasowe — uprawniające do używania radiostacji amatorskich pracujących we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wydawane w celu przeprowadzenia eksperymentu technicznego, udziału w zawodach lub konkursach międzynarodowych, przy czym maksymalna moc wyjściowa nadajnika określana jest każdorazowo w pozwoleniu i nie może przekroczyć 1500 W.

§ 4. 1. Pozwolenie kategorii 1, o którym mowa w § 3 pkt 1 lit. a, wydaje się osobie fizycznej, która posiada:

1) świadectwo klasy A operatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne albo

2) pozwolenie wydane przez właściwy do tego organ zagraniczny nadające jej co najmniej uprawnienia określone w § 3 pkt 1 lit. a — jeżeli osoba ubiegająca się o pozwolenie jest obywatelem państwa niebędącego członkiem CEPT.

2. Pozwolenie kategorii 1, o którym mowa w § 3 pkt 1 lit. b, wydaje się osobie fizycznej, która posiada pozwolenie w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej co najmniej od 10 lat oraz posiada:

1) świadectwo klasy A operatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne albo

2) pozwolenie wydane przez właściwy do tego organ zagraniczny, nadające jej co najmniej uprawnienia określone w § 3 pkt 1 lit. b — jeżeli osoba ubiegająca się o pozwolenie jest obywatelem państwa niebędącego członkiem CEPT.

§ 5. Pozwolenie kategorii 2 wydaje się osobie fizycznej, która posiada:

1) świadectwo klasy B operatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne albo

2) pozwolenie wydane przez właściwy do tego organ zagraniczny, nadające jej co najmniej uprawnienia określone w § 3 pkt 2 — jeżeli osoba ubiegająca się o pozwolenie jest obywatelem państwa niebędącego członkiem CEPT.

§ 6. Pozwolenie kategorii 3 lub 4 wydaje się osobie fizycznej, która posiada świadectwo operatora urządzeń radiowych odpowiednio klasy C lub D.

§ 7. Pozwolenie kategorii 5 wydaje się osobie fizycznej, która:

1) posiada pozwolenie kategorii 1 lub 2, przy czym posiadanie pozwolenia kategorii 2 upoważnia do ubiegania się o pozwolenie uprawniające do używania radiostacji amatorskiej bezobstugowej wyłącznie w zakresach częstotliwości powyżej 30 MHz;

2) ukończyła 18 lat.

§ 8. Pozwolenie tymczasowe wydaje się osobie fizycznej, która posiada pozwolenie, o którym mowa w § 3 pkt 1 lit. b, i dołączy do wniosku o wydanie pozwolenia sporządzoną na piśmie informację o czasie, miejscu i sposobie wykorzystania radiostacji amatorskiej.

§ 9. 1. Pozwolenie kategorii 1, 2 lub 5 wydaje się osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia, a także stowarzyszeniu zwykłemu w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. — Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z 2003 r. Nr 96, poz. 874 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), która przedłoży pisemną zgodę właściciela lub zarządcy budynku lub innego obiektu, w którym ma być zainstalowana radiostacja amatorska, oraz zgodę osób odpowiedzialnych za pracę radiostacji:

1) dla pozwolenia kategorii 1 — zgodę trzech osób posiadających pozwolenia kategorii 1;

2) dla pozwolenia kategorii 2 — zgodę trzech osób posiadających pozwolenia kategorii 1 lub 2;

3) dla pozwolenia kategorii 5 — zgodę osoby posiadającej pozwolenie kategorii 1 lub 2.

2. Do wniosku o wydanie pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć pisemną zgodę jednej z osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, na pełnienie funkcji kierownika radiostacji.

3.  Pozwolenie tymczasowe wydaje się osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia, a także stowarzyszeniu zwykłemu, określonemu w ust. 1, które posiada pozwolenie kategorii 1, o którym mowa w § 3 pkt 1 lit. b, oraz dołączy do wniosku o wydanie pozwolenia sporządzoną na piśmie informację o czasie, miejscu oraz sposobie wykorzystania radiostacji amatorskiej.

§ 10. Pozwolenia wydaje się:

1) na okres 10 lat — w przypadku pozwoleń kategorii 1—4, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) na okres 5 lat — w przypadku pozwoleń kategorii 5 oraz pozwoleń kategorii 1 i 2 dla osób prawnych, oraz pozwoleń, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 oraz § 5 pkt 2;

3) na okres nieprzekraczający 12 miesięcy — w przypadku pozwolenia tymczasowego.

§ 11. Uzyskanie pozwolenia przez osobę, która nie ukończyła 18 lat, wymaga uprzedniego wyrażenia pisemnej zgody przez jej przedstawiciela ustawowego.

§ 12. Zezwolenia i pozwolenia upoważniające do używania urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej wydane na czas określony przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane.

§ 13. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 14. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie rodzajów pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1775).

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 września 2005 r.


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).