ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie regulaminu pracy komisji egzaminacyjnych oraz kryteriów, którym powinni odpowiadać kandydaci na przewodniczącego i członków tych komisji

Na podstawie art. 19 ust. 8a ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 109, poz. 1156, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin pracy komisji egzaminacyjnej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. 1. Kandydatem na przewodniczącego albo członka komisji egzaminacyjnej może być osoba posiadająca:

1) dyplom kapitana żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3 000 i powyżej lub dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3 000 kW i powyżej oraz dyplom ukończenia wyższej uczelni albo

2) dyplom kapitana żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3 000 i powyżej lub dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3 000 kW i powyżej oraz 5-letnią praktykę pływania na statkach morskich na stanowisku kapitana lub starszego oficera mechanika, albo

3) dyplom ukończenia wyższej uczelni o kierunku zgodnym z egzaminowanym przedmiotem i co najmniej 5-letni staż zawodowy na stanowiskach bezpośrednio związanych z zakresem wiedzy stanowiącym przedmiot egzaminacyjny, albo

4) dyplom morski na poziomie zarządzania lub kwalifikacje określone w pkt 3 – w przypadku egzaminowania z przedmiotów niezbędnych do uzyskania świadectw na poziomie pomocniczym oraz egzaminowania z obowiązkowych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa;

5) doświadczenie praktyczne w zakresie egzaminowania.

2. Kandydat na przewodniczącego albo członka komisji egzaminacyjnej:

1) odbywa szkolenie w zakresie metod i praktyki egzaminowania;

2) w przypadku egzaminowania za pomocą symulatorów powinien wykazać się praktycznym doświadczeniem na poszczególnych typach symulatorów, zdobytym pod nadzorem i pozytywnie ocenionym przez doświadczonego egzaminatora.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do kandydata na sekretarza komisji egzaminacyjnej.

4. Kandydat na sekretarza komisji egzaminacyjnej powinien posiadać doświadczenie praktyczne w zakresie obsługi organizacyjno-administracyjnej komisji egzaminacyjnej.

§ 3. Za doświadczenie praktyczne, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 i ust. 4, uznaje się uczestnictwo w charakterze obserwatora w co najmniej dwóch sesjach egzaminacyjnych.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2004 r. (poz. 2610)

REGULAMIN PRACY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2060, z 2003 r. Nr 199, poz. 1936 i Nr 229, poz. 2277 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 93, poz. 895 i 899.