ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   szczegółowy tryb i terminy składania oraz rozpatrywania wniosków o udzielenie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych, zwanego dalej „finansowym wsparciem”;

2)   zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek o udzielenie finansowego wsparcia, zwany dalej „wnioskiem”;

3)   minimalne wymagania w zakresie wyposażenia lokali mieszkalnych, jakim powinny odpowiadać lokale mieszkalne pozyskane przy udziale finansowego wsparcia;

4)   kryteria oceny wniosku o udzielenie finansowego wsparcia;

5)   wzór formularza, na którym dokonuje się rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia.

§ 2. 1. 3) Wniosek składa się w Banku Gospodarstwa Krajowego, zwanym dalej „Bankiem”, od dnia 1 marca do dnia 31 marca i od dnia 1 września do dnia 30 września każdego roku. Dzień złożenia wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) określa dzień nadania wniosku przesyłką rejestrowaną w placówce pocztowej tego operatora.

2. Bank po otrzymaniu wniosku niespełniającego wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2, wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania, wskazując wymagania, których wniosek nie spełnia.

3. Bank zwraca bez rozpatrzenia wniosek:

1)   złożony z naruszeniem terminów, o których mowa w ust. 1;

2)   dotyczący przedsięwzięcia niespełniającego warunków do uzyskania finansowego wsparcia określonych w art. 3, 5-7, 13-14, 15 ust. 1 i art. 16 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, zwanej dalej „ustawą”, oraz określonych w § 9;

3)   nieuzupełniony w terminie, o którym mowa w ust. 2.

§ 3.1. Zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek o udzielenie finansowego wsparcia, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Do wniosku załącza się:

1)   dokumenty potwierdzające prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, której dotyczy przedsięwzięcie albo na której położony jest budynek, którego remont lub przebudowę zamierza się przeprowadzić, w tym:

a)   oryginał odpisu z księgi wieczystej, wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku,

b)   oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wypisu i wyrysu z rejestru gruntów wszystkich działek ewidencyjnych, na których realizowane jest przedsięwzięcie, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku

— w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3 oraz w art. 5 ust. 1 ustawy;

2)   dokumenty potwierdzające prawo do prowadzenia robót budowlanych:

a)   ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę opatrzoną klauzulą organu wydającego tę decyzję stwierdzającą, że decyzja stała się ostateczna — jeżeli planowany zakres robót wymaga pozwolenia na budowę,

b)   potwierdzoną przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopię zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm. 4) ), oraz oświadczenie wnioskodawcy o niewniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ — jeżeli planowany zakres robót wymaga zgłoszenia,

c)   dokument potwierdzający prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane — w przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 5 ustawy, jeżeli przedsięwzięcie realizowane jest na nieruchomości niestanowiącej własności lub niebędącej w użytkowaniu wieczystym inwestora;

3)   dokumentację projektową wykonaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), w tym projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt zagospodarowania terenu z wyraźnie zaznaczonymi granicami nieruchomości, na której budowany jest budynek będący przedmiotem przedsięwzięcia, przyłączami technicznymi oraz obiektami i urządzeniami związanymi z budynkiem, a w przypadku gdy planowany zakres robót budowlanych nie przewiduje pozwolenia na budowę — dokumentację wynikającą z przepisów art. 30 ust. 2-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, w zakresie niezbędnym do zweryfikowania następujących danych:

a)   rodzaju przedsięwzięcia,

b)   liczby tworzonych lokali socjalnych, mieszkań chronionych lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych lub lokali mieszkalnych powstających w wyniku realizacji przedsięwzięcia przez towarzystwo budownictwa społecznego,

c)   powierzchni użytkowych budynków lub ich części,

d)   w przypadku gdy wnioskodawca ubiega się o przyznanie punktów za kryterium 5.A albo 5.B, albo 5.C, o których mowa w kryteriach oceny wniosku o finansowe wsparcie — wartości lub przewidywanej wartości wskaźnika EK, wyznaczonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz. 1240 oraz z 2013 r. poz. 45) 5) a także maksymalnych wartości wskaźnika EP, wyznaczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm. 6) ),

e)   zakresu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem obiektów i urządzeń związanych z budynkiem, przyłączy technicznych, kosztów tych przyłączy i miejsca ich włączenia do sieci

— w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3 i 5 oraz w art. 5 ust. 1 ustawy;

4)   dokumenty potwierdzające koszty przedsięwzięcia:

a)   kosztorys inwestorski lub kalkulację planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm. 7) ),

b)   kopie wystawionych do dnia złożenia wniosku faktur lub kopie zawartych do dnia złożenia wniosku umów z wykonawcami robót budowlanych usług i dostaw, w tym prac projektowych oraz nadzoru inwestorskiego, dotyczących wykonania przedsięwzięcia lub części przedsięwzięcia,

c)   kalkulacje własne sporządzone z należytą starannością dla zakresu przedsięwzięcia, który nie został objęty dokumentami potwierdzającymi koszty przedsięwzięcia, wymienionymi w lit. a i b

— w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3 i 5 oraz w art. 5 ust. 1 ustawy;

5)   potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego — w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 i 5, jeżeli przedsięwzięcie rozpoczęte zostało przed złożeniem wniosku o finansowe wsparcie;

6)   potwierdzone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń o nadaniu wnioskodawcy numeru REGON oraz NIP — w przypadku gdy wnioskodawca po raz pierwszy składa wniosek o udzielenie finansowego wsparcia na podstawie ustawy.

3. Kryteria oceny wniosku o udzielenie finansowego wsparcia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Dodatkowe kryteria oceny wniosku o udzielenie finansowego wsparcia, o których mowa w art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 835 i Nr 148, poz. 993) oraz w art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385, z późn. zm. 8) ), określa załącznik nr 2a do rozporządzenia.

§ 4. Jeżeli w danym półroczu wynikające z wniosków łączne zapotrzebowanie na finansowe wsparcie w ramach puli przeznaczonej na udzielanie finansowego wsparcia na realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 i 5 ustawy, nie przekracza wysokości tej puli, po dokonaniu przeniesienia, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, Bank udziela finansowego wsparcia wnioskodawcom, których wnioski spełniają warunki określone w art. 3, 5-7, 13-14, 15 ust. 1 i art. 16 ustawy oraz § 2 ust. 1, § 3 i § 9.

§ 5.1. W przypadku konieczności dokonania wyboru przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 11 ustawy, Bank ocenia wniosek i przyznaje punkty zgodnie z kryteriami oceny wniosku o udzielenie finansowego wsparcia.

2. Liczbę punktów, o których mowa w ust. 1, określa się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o pierwszeństwie w dostępie do wsparcia przesądza większa liczba tworzonych w ramach przedsięwzięcia objętego wnioskiem lokali socjalnych, mieszkań chronionych lub lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych.

§ 6. Bank ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminach do dnia 30 czerwca oraz do dnia 31 grudnia każdego roku odpowiednio dla wniosków składanych do dnia 31 marca oraz do dnia 30 września każdego roku:

1)   informację o możliwości udzielenia finansowego wsparcia wszystkim wnioskodawcom, których wnioski spełniają warunki określone w art. 3, 5-7, 13-14, 15 ust. 1 i art. 16 ustawy i § 2 ust. 1, § 3i§ 9 — w przypadku, o którym mowa w § 4, albo

2)   wyniki oceny wniosków — w przypadku, o którym mowa w § 5.

§ 7. W przypadku, o którym mowa w § 5, Bank udziela finansowego wsparcia wnioskodawcom, którzy uzyskali wyższe oceny punktowe, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonej na udzielanie finansowego wsparcia.

§ 8. Wzór formularza, na którym dokonuje się rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 9. W lokalach mieszkalnych pozyskanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia należy zainstalować:

1)   wannę lub kabinę natryskową — w łazience;

2)   umywalkę — w łazience;

3)   miskę ustępową — w łazience lub w wydzielonym ustępie;

4)   zlewozmywak;

5)   czteropaleniskową kuchenkę gazową lub na inne paliwo lub równoważną użytkowo kuchenkę elektryczną.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2009 r. 9)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2009 r.

1) Obecnie działem administracji rządowej — budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo kieruje Minister Infrastruktury i Rozwoju, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 39, poz. 309 i Nr 65, poz. 545 oraz z 2012 r. poz. 951.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Mnistra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych (Dz. U. poz. 249), które weszło w życie z dniem 28 lutego 2014 r.

4)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200 oraz z 2015 r. poz. 151 i 200.

5)    Rozporządzenie utraciło moc na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. 888), które weszło w życie z dniem 3 października 2014 r.

6)    Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, z 2008 r. Nr 201, poz. 1238, z 2009 r. Nr 56, poz. 461, z 2010 r. Nr 239, poz. 1597, z 2012 r. poz. 1289 oraz z 2013 r. poz. 926.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915,1146 i 1232.

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 908, z 2013 r. poz. 1291 oraz z 2014 r. poz. 598.

9) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych i mieszkań chronionych (Dz. U. Nr 52, poz. 346, z 2008 r. Nr 54, poz. 328 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 211), które utraciło moc z dniem 31 lipca 2009 r. na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych oraz ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. Nr 39, poz. 309).