ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych, zwanego dalej „Wykazem”.

§ 2. 1. Wykaz jest prowadzony z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych w formie karty wyrobu, składającej się z dwóch części, zawierających odpowiednio informacje ogólne i szczegółowe.

2. Wzór Wykazu określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. 1. Wykaz jest udostępniany na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

2. Wykaz powinien umożliwiać niezwłoczne odczytanie i wydrukowanie całości albo części zapisanych danych.

§ 4. 1. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego dokonuje wpisu w Wykazie niezwłocznie po otrzymaniu od właściwego organu kopii decyzji, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 31 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, zwanej dalej „ustawą”.

2. Informacje o decyzjach, o których mowa w ust. 1, zamieszcza się na odrębnych kartach wyrobu.

3. Właściwy organ przekazuje do Wykazu kopie decyzji, o których mowa w ust. 1, wraz z kartą wyrobu (część I) oraz kopie ostatecznej decyzji o umorzeniu postępowania wraz z kartą wyrobu (część II).

§ 5. W Wykazie umieszcza się następujące informacje:

1) numer karty wyrobu;

2) nazwę wyrobu budowlanego;

3) numer mandatu Komisji Europejskiej albo numer i datę decyzji oraz organ wydający decyzję o uznaniu wyrobu budowlanego za regionalny wyrób budowlany, albo pozycję w wykazie wyrobów budowlanych, o którym mowa w art. 9 ust. 7 ustawy;

4) numer i datę wpisu;

5) oznaczenie (kod) decyzji, o których mowa w § 4 ust. 1;

6) organ wydający decyzję;

7) datę i numer decyzji;

8) określenie partii wyrobu budowlanego pozwalające na jej identyfikację;

9) kod według klasyfikacji stosowanej przez taryfę celną;

10) opis wyrobu budowlanego pozwalający na jego identyfikację;

11) kraj wytworzenia wyrobu budowlanego;

12) dane producenta wyrobu budowlanego;

13) dane sprzedawcy wyrobu budowlanego;

14) rodzaj i zakres niezgodności wyrobu budowlanego;

15) zagrożenia, jakie może spowodować wyrób budowlany;

16) informację o nakazie odkupienia wyrobu budowlanego;

17) informację o nakazie zniszczenia wyrobu budowlanego;

18) informację o umorzeniu postępowania wraz z datą usunięcia wpisu, jeżeli decyzja o umorzeniu postępowania jest wydana przed upływem terminu, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy;

19) datę wydania ostatecznej decyzji;

20) inne informacje, jeżeli jest to niezbędne do identyfikacji wyrobu budowlanego.

§ 6. 1. Wpis w Wykazie usuwa się bezzwłocznie po wystąpieniu okoliczności i upływie terminu, o których mowa w art. 15 ust. 3 ustawy.

2. Usunięcie wpisu polega na trwałym zatarciu danych zawartych w usuniętym wpisie.

§ 7. Do decyzji wydanych w drugiej instancji przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. (poz. 1861)

WZÓR KRAJOWEGO WYKAZU ZAKWESTIONOWANYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH

(PDF)1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).