ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu wydawania dyplomów, świadectw, książeczek nurka i dziennika prac podwodnych oraz wzorów tych dokumentów

Na podstawie art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. Nr 199, poz. 1936, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 428) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu wydawania dyplomów, świadectw, książeczek nurka i dziennika prac podwodnych oraz wzorów tych dokumentów (Dz. U. Nr 184, poz. 1904 i Nr 214, poz. 2175) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 uchyla się ust. 6;

2) załączniki nr 1 i 3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.1. Wydane przed wejściem w życie rozporządzenia dyplomy nurka III klasy, nurka II klasy i kierownika prac podwodnych II klasy tracą ważność z dniem 25 maja 2009 r.

2. Wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia dyplomy nurka I klasy, nurka saturowanego, kierownika prac podwodnych I klasy i świadectwo operatora systemów nurkowych zachowują ważność do czasu ich wymiany.

3. Zapisy w dzienniku prac podwodnych zarejestrowanym przed wejściem w życie rozporządzenia prowadzi się do czasu wymiany dziennika, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2008 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2008 r. (poz. 488)

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).