ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat portowych

Na podstawie art. 8 ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 967, Nr 166, poz. 1361 i Nr 200, poz. 1683) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość opłat portowych pobieranych za użytkowanie infrastruktury portowej.

§ 2. 1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) statki morskiej żeglugi liniowej – statki obsługujące linię żeglugową, działającą pomiędzy portami polskimi lub obcymi, zgłoszoną i zaakceptowaną przez podmiot zarządzający portem, wykonywaną według ułożonego z góry, na okres co najmniej jednego miesiąca kalendarzowego, rozkładu rejsów, z wyłączeniem przypadków przewozów cało-statkowych ładunków, jeżeli przewóz odbywa się na warunkach umowy czarterowej, o ile w przypadku wejścia statku do portu lub wyjścia statku z portu nie występuje jednocześnie przewóz ładunku linią żeglugową;

2) międzynarodowe świadectwo pomiarowe statku – świadectwo pomiarowe wydane na podstawie Międzynarodowej konwencji o pomierzaniu pojemności statków, sporządzonej w Londynie dnia 23 czerwca 1969 r. (Dz. U. z 1983 r. Nr 56, poz. 247), bądź innej umowy międzynarodowej w tym zakresie, której stroną jest Rzeczpospolita Polska;

3) uznane świadectwo – Międzynarodowy Certyfikat Zapobiegania Rozlewom Olejowym – IOPP wystawiony przez właściwy banderze statku urząd stwierdzający, iż statek posiada podwójne dno lub oddzielne zbiorniki balastowe.

2. Określenie „tydzień” stosowane przy ustaleniu opłat portowych, których wysokość zależy od częstotliwości zawinięć statków do portu, oznacza okres czasu rozpoczynający się w niedzielę o godzinie 2300 i kończący się w najbliższą niedzielę o godzinie 2300.

§ 3. 1. Ustala się, z zastrzeżeniem § 4, wysokość opłaty tonażowej dla statków żeglugi morskiej:

lp.

Typ i wielkość statku

Wysokość opłaty

[EUR/1 GT]

1. Samochodowce

0,18

2. Drobnicowce

0,52

3. Chłodniowce

0,55

4. Kontenerowce

0,31

5. Statki typu „ro-ro”

0,26

6. Masowce

0,57

7. Statki pasażerskie, z zastrzeżeniem § 10 ust. 3

0,15

8. Promy

0,14

9. Statki pasażersko-towarowe

0,14

10. Zbiornikowce do 38.000 GT, z zastrzeżeniem S 10 ust. 5

0,62

11. Zbiornikowce powyżej 38.000 GT,

z zastrzeżeniem § 10 ust. 5

0,64

12.

Holowniki, pchacze, zestawy pchane i zespoły holownicze

0,40

13. Kutry i łodzie rybackie

0,03

14. Pozostałe statki żeglugi morskiej

0,50

2. Ustala się wysokość opłaty tonażowej dla statków żeglugi portowej i śródlądowej:

lp.

Typ i wielkość statku

Wysokość opłaty

[EUR/1 GT]

1. Statki do 24 m długości

0,1

2. Statki powyżej 24 m do 50 m długości

0,1

3. Statki powyżej 50 m do 70 m długości

0,1

4. Statki powyżej 70 m długości

0,1

5.

Holowniki, pchacze, zestawy pchane i zespoły holownicze

0,4

6. Barki, krypy i pontony – bez napędu

0,03

7. Barki i krypy z napędem

0,1

8. Bunkierki do 70 m długości

0,1

9. Bunkierki powyżej 70 m długości

0,1

3. Ustala się opłatę tonażową dla statków pasażerskich zatrudnionych w żegludze liniowej o tonażu do 1000 GT w wysokości 0,15 EUR/1 GT.

4. Dla statków, o których mowa w ust. 1 lp. 13 tabeli oraz w ust. 2 i 3, wysokość opłaty tonażowej rocznej ustala się poprzez pomnożenie stawki opłaty jednorazowej przez współczynnik 20.

5. Ustala się, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 2-4, wysokość opłaty tonażowej dla statków wchodzących do portu w celu innym niż wykonanie czynności handlowych:

lp.

Typ i wielkość statku

Wyłączny cel wejścia do portu

Wysokość opłaty

[EUR/1 GT]

1. Każdy statek schronienie przed niepogodą

0,00

2. Każdy statek uzyskanie pomocy lekarskiej dla chorego członka załogi lub pasażera

0,00

3. Każdy statek złożenie oficjalnej wizyty kurtuazyjnej

0,00

4. Statki żeglugi portowej i śródlądowej

remont, przebudowa, rozbiórka lub złomowanie

0,00

5. Statki żeglugi portowej i śródlądowej uzupełnienie paliwa, materiałów lub wyposażenia

0,00

6. Każdy statek poniżej 6 m długości w każdym przypadku

0,00

7. Statki sportowe w każdym przypadku

0,00

§ 4. 1. Wysokość opłaty tonażowej:

1) dla statków morskich żeglugi liniowej i promów wchodzących do portu:

a) co najmniej 8 razy w tygodniu wynosi 40%,

b) co najmniej 6 razy w tygodniu wynosi 45%,

c) co najmniej 4 razy w tygodniu wynosi 50%,

d) 3 razy w tygodniu wynosi 60%,

e) 2 razy w tygodniu wynosi 65%,

f) 1 raz w tygodniu wynosi 70%,

g) rzadziej niż 1 raz w tygodniu wynosi 75%,

2) dla statków żeglugi morskiej nowo zbudowanych wychodzących z portów lub stoczni oraz statków wchodzących do portu lub stoczni wyłącznie w celu remontu, przebudowy, rozbiórki, złomowania bądź uzupełnienia paliwa, prowiantu lub materiałów wyposażenia i niewykonujących czynności handlowych wynosi 25%, jeżeli ich pobyt w porcie lub w stoczni ogranicza się do czasu niezbędnego do wykonania tych czynności,

3) dla statków żeglugi morskiej wchodzących do portu wyłącznie na postój i nie wykonujących czynności handlowych wynosi 25%,

4) dla statków żeglugi morskiej przechodzących tranzytem przez obszar portów morskich i niewykonujących czynności handlowych jest pobierana tylko od przejazdu w jedną stronę i wynosi 50%

– odpowiedniej stawki opłaty określonej w § 3 ust. 1.

2. Statki morski żeglugi liniowej przewożące wyłącznie kontenery, rozlicza się jak kontenerowce.

3. Opłatę tonażową dla statków dokonujących czynności handlowych w jednej podróży w portach w Szczecinie i w Świnoujściu pobiera się jednorazowo.

§ 5. 1. Ustala się, z zastrzeżeniem § 6, wysokość opłaty przystaniowej dla statków żeglugi morskiej:

lp.

Typ i wielkość statku

Czas użytkowania infrastruktury portowej

Wysokość opłaty

[EUR/1 GT]

1.

Promy i statki pasażersko-towarowe, „ro-ro”, samochodowce, pasażerskie z zastrzeżeniem § 10 ust. 3

Za czas zajmowania nabrzeża uzasadniony potrzebami eksploatacyjnymi lub handlowymi oraz za pierwsze cztery godziny po tym czasie

0,04

2.

Pozostałe statki, z zastrzeżeniem § 10 ust. 5

Za czas zajmowania nabrzeża uzasadniony potrzebami eksploatacyjnymi lub handlowymi oraz za pierwsze cztery godziny po tym czasie

0,11

3. Kutry rybackie i łodzie rybackie Za czas zajmowania nabrzeża uzasadniony potrzebami eksploatacyjnymi lub handlowymi oraz za pierwsze cztery godziny po tym czasie

0,01

2. Ustala się wysokość opłaty przystaniowej dla statków żeglugi portowej i śródlądowej:

lp.

Typ i wielkość statku

Wysokość opłaty

[EUR/1 GT]

1. Statki do 24 m długości

0,03

2. Statki powyżej 24 m do 50 m długości

0,03

3. Statki powyżej 50 m do 70 m długości

0,03

4. Statki powyżej 70 m długości

0,03

5. Holowniki, pchacze, zestawy holujące i zespoły pchające

0,06

6. Barki, krypy i pontony – bez napędu

0,01

7. Barki i krypy z napędem

0,03

8. Bunkierki do 70 m długości

0,03

9. Bunkierki powyżej 70 m długości

0,03

3. Ustala się opłatę przystaniową dla statków pasażerskich zatrudnionych w żegludze liniowej do 1 000 GT w wysokości 0,03 EUR/1 GT.

4. Dla statków, o których mowa w ust. 1 lp. 3 tabeli oraz w ust. 2 i 3, wysokość opłaty przystaniowej rocznej ustala się poprzez pomnożenie stawki opłaty jednorazowej przez współczynnik 20.

5. Ustala się, z zastrzeżeniem § 6 pkt 2, wysokość opłaty przystaniowej dla statków wchodzących do portu w celu innym niż wykonanie czynności handlowych:

lp.

Typ i wielkość statku

Wyłączny cel wejścia do portu

Wysokość opłaty

[EUR/1 GT]

1. Każdy statek schronienie przed niepogodą

0,00

2. Każdy statek uzyskanie pomocy lekarskiej dla chorego członka załogi lub pasażera

0,00

3. Każdy statek złożenie oficjalnej wizyty kurtuazyjnej

0,00

4. Statki żeglugi portowej i śródlądowej

Remont, przebudowa, złomowanie lub rozbiórka

0,00

5. Statki żeglugi portowej i śródlądowej uzupełnienie paliwa lub materiałów wyposażenia

0,00

6. Każdy statek o długości poniżej 6 m w każdym przypadku

0,00

7. Statki sportowe w każdym przypadku

0,00

6. Roczne i jednorazowe opłaty przystaniowe obejmują pozostawanie statku przy nabrzeżu do czterech godzin po zakończeniu czynności eksploatacyjnych. Pozostawienie statku przy nabrzeżu po tym czasie traktowane jest jako postój. Warunki postoju statku przy nabrzeżu po tym czasie określają umowy cywilnoprawne.

§ 6. Wysokość opłaty przystaniowej:

1) dla statków morskich żeglugi liniowej i promów wchodzących do portu:

a) co najmniej 8 razy w tygodniu wynosi 40%,

b) co najmniej 6 razy w tygodniu wynosi 45%,

c) co najmniej 4 razy w tygodniu wynosi 50%,

d) 3 razy w tygodniu wynosi 60%,

e) 2 razy w tygodniu wynosi 65%,

f) 1 raz w tygodniu wynosi 70%,

g) rzadziej niż 1 raz w tygodniu wynosi 75%

– odpowiedniej stawki opłaty określonej w § 5 ust. 1;

2) dla statków żeglugi morskiej nowo zbudowanych wychodzących z portów lub stoczni, oraz statków wchodzących do portu lub stoczni wyłącznie w celu remontu, przebudowy, rozbiórki, złomowania bądź uzupełnienia paliwa, prowiantu lub materiałów wyposażenia i niewykonujących czynności handlowych wynosi 25% stawki opłaty określonej w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2, jeżeli ich pobyt w porcie lub stoczni ogranicza się do czasu niezbędnego do wykonywania tych czynności.

§ 7. W przypadku korzystania przez statek podczas pobytu w porcie z nabrzeży lub przystani należących do więcej niż jednego właściciela, wysokość opłaty przystaniowej dzieli się proporcjonalnie do ilości nabrzeży lub przystani, z których statek korzystał.

§ 8. Ustala się opłatę ładunkową w wysokości 0,00 EUR za korzystanie przez ładunek z infrastruktury portowej w relacji burtowej.

§ 9. Ustala się wysokość opłaty pasażerskiej:

lp.

Typ i wielkość statku

Wysokość opłaty

[EUR/pasażer]

1. Promy i statki pasażersko-towarowe

0,95

2. Statki pasażerskie

i inne statki żeglugi morskiej o tonażu powyżej 1000 GT

1,00

3. Statki pasażerskie i inne statki żeglugi morskiej o tonażu poniżej 1000 GT

0,25

4. Statki żeglugi portowej i śródlądowej

0,25

§ 10. 1. Podstawą do ustalenia wysokości opłaty portowej jest odpowiednio aktualne międzynarodowe świadectwo pomiarowe statku albo świadectwo pomiarowe określające pojemność brutto (GT) statku.

2. W odniesieniu do statków posiadających świadectwo pomiarowe określające ich tonaż rejestrowy brutto (BRT) przyjmuje się do ustalenia opłaty portowej, iż 1 BRT = 1 GT.

3. Dla statków pasażerskich maksymalną podstawę naliczania opłat przystaniowych i tonażowych stanowi 50.000 GT.

4. Wysokość opłaty portowej obliczanej na podstawie liczby pasażerów ustala się na podstawie liczby pasażerów wpisanych na listę pasażerów w żegludze międzynarodowej, natomiast w żegludze krajowej – na podstawie zgłoszenia kapitana statku.

5. Dla zbiornikowców posiadających podwójne dno lub oddzielne zbiorniki balastowe podstawę wymiaru opłat, o których mowa w § 3 ust. 1 Ip. 10 i 11 tabeli oraz w § 5 ust. 1 Ip. 2 tabeli, stanowi pojemność brutto (GT) pomniejszona o pojemność podwójnego dna lub oddzielnych zbiorników balastowych, określonych w przekazanym podmiotowi zarządzającemu portem dokumencie:

1) uznanym świadectwie;

2) międzynarodowym świadectwie pomiarowym statku, zawierającym w rubryce „Uwagi” odpowiedni wpis zgodnie z Rezolucją Międzynarodowej Organizacji Morskiej nr A. 747(18), pod warunkiem iż podwójne dno odpowiada wymaganiom Reguły 13F załącznika nr 1 do Protokołu z 1978 r. do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r. wraz z Protokołem z 1978 r. dotyczącym tej konwencji, sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1987 r. Nr 17, poz. 101).

6. Stawki opłat portowych wyrażone w EUR przelicza się na walutę płatności, zgodnie z Tabelą Kursów Narodowego Banku Polskiego, kurs kupna z dnia zakończenia użytkowania infrastruktury portowej.

7. Terminy płatności opłat portowych rocznych ustala podmiot uprawniony do ich pobierania.

§ 11. Przy ustalaniu wysokości opłat portowych wynikających z umów handlowych, zawartych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia przez podmioty zarządzające portami z użytkownikami infrastruktury portowej, stosuje się stawki opłat wynikające z tych umów, nie dłużej jednak niż do dnia 30 września 2004 r.

§ 12. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie wysokości opłat portowych (Dz. U. Nr 74, poz. 678 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 459 i Nr 213, poz. 2085).

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.

Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).