ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych

Na podstawie art. 61 ust. 8 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) minimalny zestaw rodzajów łączy telekomunikacyjnych, jaki powinien być oferowany przez operatora o znaczącej pozycji rynkowej w zakresie usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych, wraz z wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi dla tego zestawu;

2) zasady rozliczeń i kalkulacji opłat z tytułu świadczenia usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych przez operatora o znaczącej pozycji rynkowej;

3) minimalny zakres oferty określającej ramowe warunki zawierania z innymi operatorami umów o świadczenie usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych.

§ 2. Określenia użyte w rozporządzeniu oznaczają:

1) analogowe łącza telekomunikacyjne specjalnej jakości – łącza telekomunikacyjne, które spełniają wymagania określone w normach przenoszących normy ETSI EN 300 449 V1.2.1:2002U i ETSI EN 300 452 V1.2.1:2002U;

2) analogowe łącza telekomunikacyjne zwykłej jakości – łącza telekomunikacyjne, które spełniają wymagania określone w normach przenoszących normy ETSI EN 300 448 V1.2.1:2002U i ETSI EN 300 451 V1.2.1:2002U;

3) bitowa stopa błędów – stosunek liczby błędnych bitów odebranych do liczby wszystkich odebranych bitów;

4) blok – grupę następujących po sobie bitów, przy czym każdy bit może należeć tylko do jednego bloku;

5) blok uszkodzony – blok, w którym którykolwiek z należących do niego bitów jest błędny;

6) maksymalny czas odtwarzania usługi – maksymalny czas, w którym funkcje spełniane przez uszkodzone cyfrowe łącze telekomunikacyjne przejęte zostaną przez inny element sieci telekomunikacyjnej lub uszkodzone łącze zostanie naprawione;

7) okres niedostępności – okres następujących po sobie kolejno co najmniej dziesięciu sekund ze znaczącym błędem;

8) sekunda z błędem – sekunda, w której wystąpił co najmniej jeden błędny bit;

9) sekunda ze znaczącym błędem – sekunda, w której wartość bitowej stopy błędów przekroczyła 10–3 lub co najmniej 30% bloków jest uszkodzonych;

10) termin przekazania łącza do eksploatacji – okres od daty złożenia przez użytkownika zamówienia na łącze dzierżawione do daty realizacji tego zamówienia;

11) transmisja przeźroczysta – transmisja, w której ciąg bitów pojawiający się na wyjściu jest identyczny z ciągiem bitów wprowadzonym na wejściu, w granicach dopuszczalnej stopy błędów.

§ 3. Minimalny zestaw rodzajów łączy telekomunikacyjnych, oferowany przez operatora o znaczącej pozycji rynkowej w zakresie świadczenia usług dzierżawy łączy telekomunikacyjnych, powinien zawierać:

1) cyfrowe łącza telekomunikacyjne klasy standardowej, o przepływnościach: 64 kbit/s, 34 Mbit/s, 140 Mbit/s lub 155 Mbit/s;

2) cyfrowe łącze telekomunikacyjne klasy standardowej, o przepływności 2048 kbit/s, podzielonej na kanały po 64 kbit/s (łącza strukturalne 2 Mbit/s);

3) cyfrowe łącze telekomunikacyjne klasy standardowej, o przepływności 2048 kbit/s, niepodzielonej na kanały (łącza niestrukturalne 2 Mbit/s);

4) dwuprzewodowe i czteroprzewodowe analogowe łącza telekomunikacyjne dla pasma 300 Hz–3400 Hz o zwykłej i specjalnej jakości – w przypadku operatorów publicznych stacjonarnych sieci telefonicznych.

§ 4. Cyfrowe łącza telekomunikacyjne powinny zapewnić transmisję przeźroczystą między punktami końcowymi łącza.

§ 5. Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla cyfrowych łączy telekomunikacyjnych określa się przez standardy jakościowe i wymagania dotyczące dostępności.

§ 6. 1. Standardy jakościowe cyfrowych łączy telekomunikacyjnych określa się za pomocą:

1) bitowej stopy błędów, zwanej dalej „BER”;

2) sekundy z błędem, zwanej dalej „ES”;

3) sekundy ze znaczącym błędem, zwanej dalej „SES”.

2. Wartość maksymalna BER dla łącza cyfrowego wynosi 10–6.

3. Wartości ES i SES pozwalające na przekazanie cyfrowego łącza telekomunikacyjnego do eksploatacji oraz maksymalne wartości ES i SES w trakcie eksploatacji cyfrowego łącza telekomunikacyjnego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Dostępność cyfrowych łączy dzierżawionych klasy standardowej w zależności od ich długości (L) określa się przez wyznaczenie maksymalnej długości okresu niedostępności i liczby okresów niedostępności dla pojedynczego łącza, średniej długości okresu niedostępności i liczby okresów niedostępności wszystkich łączy tej klasy wydzierżawianych przez operatora o znaczącej pozycji rynkowej w zakresie świadczenia usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych oraz przez maksymalny czas odtwarzania usługi.

2. Ustala się średnią długość okresu niedostępności wszystkich cyfrowych łączy telekomunikacyjnych klasy standardowej, wydzierżawianych przez operatora o znaczącej pozycji rynkowej w zakresie świadczenia usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych w roku kalendarzowym:


Długość łącza L ≤ 500 km 500 km < L ≤ 1000 km 1000 km < L
Długość okresu niedostępności 20 x 10–4 40 x 10–4 60 x 10–4

3. Ustala się maksymalną długość okresu niedostępności w okresie kolejnych 12 miesięcy dla pojedynczego cyfrowego łącza telekomunikacyjnego klasy standardowej, dzierżawionego przez użytkownika:


Długość łącza L ≤ 500 km 500 km < L ≤ 1000 km 1000 km < L
Długość okresu niedostępności 99 x 10–4 146 x 10–4 193 x 10–4

4. Ustala się średnią liczbę okresów niedostępności wszystkich cyfrowych łączy telekomunikacyjnych klasy standardowej, wydzierżawianych przez operatora o znaczącej pozycji rynkowej w zakresie świadczenia usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych w roku kalendarzowym:


Długość łącza L ≤ 500 km 500 km < L ≤ 1000 km 1000 km < L
Liczba okresów niedostępności 99 141 183

5. Ustala się maksymalną liczbę okresów niedostępności w okresie kolejnych 12 miesięcy dla pojedynczego cyfrowego łącza telekomunikacyjnego klasy standardowej, dzierżawionego przez użytkownika:


Długość łącza L ≤ 500 km 500 km < L ≤ 1000 km 1000 km < L
Liczba okresów niedostępności 501 559 617

6. Maksymalny czas odtwarzania usługi w przypadku łącza cyfrowego klasy standardowej wynosi 24 godziny od momentu zgłoszenia usterki lub awarii.

§ 8. 1. Opłaty, o których mowa w § 1 pkt 2, powinny być możliwie szczegółowo rozdzielone na poszczególne elementy składowe usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych i powinny składać się w szczególności z:

1) jednorazowej opłaty z tytułu zestawienia łącza telekomunikacyjnego;

2) okresowej opłaty o zryczałtowanej wysokości pobieranej z tytułu eksploatacji wydzierżawionego łącza.

2. Operator o znaczącej pozycji rynkowej w zakresie świadczenia usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych:

1) nie może żądać opłat, na podstawie kosztów, które nie są ściśle powiązane z usługą dzierżawy łączy telekomunikacyjnych;

2) przy ustalaniu wysokości opłat, o których mowa w § 1 pkt 2, uwzględnia wysokość wskaźnika zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału, który jest ustalany w sposób określony w odrębnych przepisach.

3. W przypadku łączy telekomunikacyjnych wydzierżawianych operatorom opłata, o której mowa w § 1 pkt 2:

1) powinna być skalkulowana wyłącznie na podstawie uzasadnionych, zorientowanych przyszłościowo, długookresowych kosztów przyrostowych ponoszonych przez efektywnie działającego operatora, przypadających na określoną jednostkę fizyczną usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych;

2) nie może być uzależniona od wysokości opłat wymaganych od użytkowników końcowych.

4. W przypadku łączy telekomunikacyjnych wydzierżawianych użytkownikom końcowym opłata, o której mowa w § 1 pkt 2, powinna być kalkulowana na podstawie zorientowanych przyszłościowo, w pełni alokowanych kosztów, przypadających na jednostkę fizyczną usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych.

5. Koszty, o których mowa w ust. 3 pkt 1, powinny być kalkulowane w sposób określony dla kosztów stanowiących podstawę rozliczeń wynikających z umów o połączeniu sieci, w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie prowadzenia rachunkowości regulacyjnej i sposobów kalkulacji kosztów przez operatora telekomunikacyjnego o znaczącej pozycji rynkowej (Dz. U. Nr 213, poz. 2087), zwanego dalej „rozporządzeniem kosztowym”.

6. Koszty, o których mowa w ust. 4, powinny być kalkulowane w sposób określony w rozporządzeniu kosztowym.

7. W zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu do kalkulacji opłat z tytułu świadczenia usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych stosuje się przepisy rozporządzenia kosztowego.

§ 9. 1. Minimalny zakres oferty określającej ramowe warunki umów o świadczenie usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych powinien zawierać:

1) tryb zawierania, zmiany i rozwiązywania umowy, w tym zasady realizacji przez użytkownika prawa do jednostronnego częściowego odstąpienia od umowy w przypadku zwrotu pojedynczych łączy;

2) przedmiot oferty, określający:

a) rodzaje łączy telekomunikacyjnych wraz z przywołaniem numeru dokumentu normalizacyjnego określającego ich parametry fizyczne i elektryczne,

b) zasady zmiany miejsca zakończenia łącza telekomunikacyjnego, przy zachowaniu jego standardów jakościowych,

c) oferowane w trakcie eksploatacji wartości ES i SES – dla cyfrowych łączy dzierżawionych,

d) dostępność cyfrowych łączy telekomunikacyjnych dzierżawionych,

e) typowy czas odtworzenia usługi, liczony od momentu, w którym operator, o którym mowa w § 1 pkt 1, powziął wiadomość o usterce lub awarii, do chwili gdy 80% wszystkich łączy dzierżawionych tego samego typu zostało naprawionych i ponownie przekazanych do eksploatacji;

3) terminy przekazywania łączy do eksploatacji ustalone:

a) jak dla realizacji 95% zamówień na łącza telekomunikacyjne tego samego typu w okresie roku poprzedzającego przygotowanie ramowej oferty, uwzględniając zamówienia złożone przez jednostki organizacyjne operatora i jego podmioty zależne,

b) na podstawie własnych danych, jednak nie dłuższe niż 30 dni – w przypadku gdy nie jest możliwe ich ustalenie w sposób określony w lit. a;

4) warunki świadczenia oferowanych usług:

a) zasady przekazywania łączy telekomunikacyjnych do eksploatacji,

b) zasady eksploatacji łączy telekomunikacyjnych, a w szczególności procedury postępowania i współpracy z użytkownikami związane z awariami, usterkami, przerwami w pracy oraz planowanymi pracami,

c) zasady zwrotu łączy telekomunikacyjnych w okresie obowiązywania umowy i po jej rozwiązaniu;

5) wysokość opłaty z tytułu świadczenia usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych;

6) warunki płatności, w tym terminy wnoszenia należności za usługi;

7) tryb zwrotu pobranych należności;

8) tryb reklamacji oraz zasady odpowiedzialności operatora wydzierżawiającego łącze telekomunikacyjne:

a) wysokość kar umownych i bonifikat związanych z niewywiązaniem się z warunków określonych w umowie,

b) zdarzenia, z którymi wiążą się kary umowne i bonifikaty;

9) zasady udostępniania powierzchni kolokacyjnej i dostępu do pomieszczeń w przypadku, gdy zakończenie łącza telekomunikacyjnego znajduje się w obiekcie znajdującym się w posiadaniu operatora o znaczącej pozycji rynkowej w zakresie świadczenia usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych;

10) zasady rozstrzygania sporów;

11) czas trwania umowy, w tym wymagany minimalny czas trwania umowy;

12) wzory zamówienia i protokołu odbioru łącza telekomunikacyjnego.

2. Do terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a, nie wlicza się opóźnień w realizacji zamówień wynikających z wniosków użytkowników.

3. Dla oferowanych po raz pierwszy typów łączy telekomunikacyjnych oferta, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać planowany termin realizacji zamówienia oraz planowany czas odtwarzania usługi.

4. W ofercie, o której mowa w ust. 1, określa się:

1) wymagania, jakie powinny spełniać urządzenia końcowe, aby mogły zostać przyłączone do określonego łącza telekomunikacyjnego;

2) tryb postępowania w przypadku niespełniania przez urządzenia końcowe użytkownika zasadniczych wymagań, o których mowa w art. 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne, oraz określa się zasady zawieszenia świadczenia usługi dzierżawy łącza telekomunikacyjnego do czasu odłączenia urządzeń końcowych od punktu zakończenia sieci, zasady powiadomienia użytkownika o zawieszeniu i jego przyczynach oraz ponownego udostępnienia łącza telekomunikacyjnego po ustąpieniu przyczyn zawieszenia.

5. Operator o znaczącej pozycji rynkowej w zakresie świadczenia usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych, określając standardy jakościowe oferowanych analogowych i cyfrowych łączy telekomunikacyjnych, kieruje się wymaganiami zawartymi w dokumentach wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 10. Przepis § 3 pkt 1, w zakresie oferowania cyfrowego łącza telekomunikacyjnego o przepływności 155 Mbit/s, stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r.

§ 11. Do usług dzierżawy łączy telekomunikacyjnych świadczonych na podstawie umów zawartych przed wejściem w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. (poz. 1234)

1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1652.

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 74), które zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 1070) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.