ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych kryteriów ustalania udziału operatora w rynku usługi telekomunikacyjnej oraz sposobu określania tego udziału

Na podstawie art. 57 ust. 9 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Kryteriami podstawowymi stosowanymi przy ustalaniu udziału operatora w rynkach usług telekomunikacyjnych, o których mowa w art. 57 ust. 4 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne, zwanej dalej „ustawą”, są:

1) dla usług telefonicznych świadczonych w stacjonarnych publicznych sieciach telefonicznych – suma przychodów operatora z tytułu opłat za przyłączenia urządzeń końcowych do sieci, opłat abonamentowych oraz opłat za usługi telefoniczne, uzyskiwanych przez operatora na obszarze, na którym dany operator uprawniony jest do ich świadczenia, w tym przychody z tytułu połączeń telefonicznych przychodzących od operatorów zagranicznych;

2) dla usług telefonicznych świadczonych w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych – suma przychodów operatora z tytułu opłat za aktywację urządzeń końcowych, opłat abonamentowych oraz opłat za usługi telefoniczne, uzyskiwanych przez operatora na obszarze, na którym dany operator uprawniony jest do ich świadczenia, w tym przychody z tytułu połączeń telefonicznych przychodzących od operatorów zagranicznych;

3) dla usług dzierżawy łączy telekomunikacyjnych – suma przychodów operatora z tytułu świadczenia usług dzierżawy łączy telekomunikacyjnych, uzyskiwanych przez operatora na obszarze, na którym dany operator uprawniony jest do ich świadczenia;

4) dla usług świadczonych na krajowym rynku połączeń międzyoperatorskich, w tym połączeń wewnątrzsieciowych – suma przychodów operatora z tytułu obsługi ruchu:

a) inicjowanego w jego sieci i kierowanego do sieci innych operatorów,

b) przychodzącego od innych operatorów i kończonego w jego sieci telekomunikacyjnej,

c) przychodzącego od innych operatorów i kierowanego do sieci innych operatorów oraz

d) wewnątrzsieciowego w całości realizowanego w sieci lub sieciach danego operatora, liczonego w taki sposób, jakby operator dokonywał wewnętrznego transferu opłat za zakończenia połączeń w swojej sieci lub sieciach, przyjmując za podstawę tych wyliczeń średnią stawkę stosowaną w rozliczeniach międzyoperatorskich za zakańczanie połączeń w swojej sieci, a w przypadku braku możliwości wyliczenia takiej stawki – średnią stawkę dla danego rodzaju sieci zaakceptowaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, zwanego dalej „Prezesem URTiP”, za zakańczanie połączeń w sieci operatora o znaczącej pozycji rynkowej.

§ 2. Kryteriami pomocniczymi, które można stosować przy ustalaniu udziału operatora w rynkach usług telekomunikacyjnych, o których mowa w art. 57 ust. 4 ustawy, są:

1) dla usług telefonicznych świadczonych w stacjonarnych publicznych sieciach telefonicznych – liczba abonentów lub łączny czas trwania połączeń telefonicznych realizowanych w sieci operatora w ramach usług telefonicznych, o których mowa w § 1 pkt 1;

2) dla usług telefonicznych świadczonych w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych – liczba użytkowników lub łączny czas trwania połączeń telefonicznych realizowanych w sieci operatora w ramach usług telefonicznych, o których mowa w § 1 pkt 2;

3) dla usług dzierżawy łączy – liczba punktów końcowych, ekwiwalentnych dla łączy 64 kbit/s, liczonych w następujący sposób:

a) każde krajowe łącze analogowe liczy się jako dwa punkty końcowe,

b) każde międzynarodowe łącze analogowe liczy się jako jeden punkt końcowy,

c) każde krajowe łącze cyfrowe liczy się jako podwojoną przepływność tego łącza dzieloną przez 64 kbit/s,

d) każde międzynarodowe łącze cyfrowe liczy się jako przepływność tego łącza dzieloną przez 64 kbit/s;

4) dla usług świadczonych na krajowym rynku połączeń międzyoperatorskich, w tym połączeń wewnątrzsieciowych – liczba minut ruchu, o którym mowa w § 1 pkt 4.

§ 3. 1. Udział operatora w rynkach usług telekomunikacyjnych, o których mowa w art. 57 ust. 4 ustawy, ustala się na podstawie:

1) danych przekazywanych przez operatorów w rocznych sprawozdaniach i informacjach, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy, lub

2) danych zgromadzonych w ramach postępowania w sprawie określenia pozycji rynkowej operatora, lub

3) innych, posiadanych przez Prezesa URTiP, udokumentowanych i uznawanych za wiarygodne danych i informacji.

2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny być sporządzane w sposób pozwalający na przyporządkowanie ich poszczególnym województwom.

§ 4. Sposób ustalania udziału operatora w rynku usługi telekomunikacyjnej określa się, biorąc pod uwagę w szczególności:

1) kryteria, jakie będą brane pod uwagę przy ustalaniu udziału operatora w rynku danej usługi telekomunikacyjnej;

2) wielkość usługi telekomunikacyjnej operatora, w zakresie której ustalana jest jego pozycja;

3) całkowitą wielkość rynku usługi telekomunikacyjnej, o której mowa w pkt 2, stanowiącą sumę wielkości usług telekomunikacyjnych wszystkich operatorów działających na tym rynku;

4) stosunek wielkości usługi telekomunikacyjnej operatora, w zakresie której ustalana jest jego pozycja, do całkowitej wielkości rynku usługi telekomunikacyjnej, stanowiącą sumę wielkości usług telekomunikacyjnych wszystkich operatorów działających na tym rynku.

§ 5. Postępowania w sprawie ustalenia udziału operatora w rynku danej usługi telekomunikacyjnej, wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, prowadzi się dalej na podstawie dotychczasowych przepisów.

§ 6. Traci moc rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegółowych kryteriów ustalania udziału operatora w rynku usługi telekomunikacyjnej oraz sposobu określania tego udziału (Dz. U. Nr 31, poz. 358).

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1652.