ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów 2)

Na podstawie art. 68 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 i Nr 109, poz. 925) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki i tryb wydawania, zmiany i cofania świadectw homologacji typu pojazdu samochodowego mającego dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów mających dwa lub trzy koła, zwanych dalej „pojazdami”, oraz przedmiotów ich wyposażenia i części;

2) zakres wymagań obowiązujących w procesie homologacji typu pojazdu;

3) zakres i sposób przeprowadzania:

a) badań homologacyjnych,

b) kontroli zgodności produkcji lub montażu pojazdów z warunkami homologacji typu pojazdu;

4) wzory dokumentów związanych z homologacją typu pojazdu;

5) jednostki upoważnione do:

a) przeprowadzania badań homologacyjnych,

b) kontroli zgodności produkcji lub montażu z warunkami homologacji typu.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:

1) pojazdów:

a) których prędkość maksymalna nie przekracza 6 km/h,

b) przeznaczonych do kierowania przez osobę pieszą,

c) przeznaczonych do używania przez osoby niepełnosprawne,

d) przeznaczonych do zawodów sportowych na drogach i poza nimi,

e) ciągników i maszyn używanych do celów rolniczych lub podobnych.

f) zaprojektowanych do użytku rekreacyjnego poza drogą i mających trzy koła, jedno z przodu i dwa z tyłu rozmieszczone symetrycznie,

g) rowerów z dodatkowym silnikiem elektrycznym, o maksymalnej mocy ciągłej do 0,25 kW, przekazywanej na koła w taki sposób, aby działanie wspomagające zmniejszało się ze wzrostem prędkości jazdy i zanikło przy prędkości 25 km/h;

2) przedmiotów wyposażenia i części pojazdów, o których mowa w pkt 1, o ile nie są one stosowane w innych pojazdach objętych rozporządzeniem;

3) instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem oraz sposobu jej montażu przez różne podmioty.

§ 2. Przepisy rozporządzenia stosuje się do producenta lub importera nowego typu pojazdu, w tym również do producenta danego typu pojazdu, który nie jest bezpośrednio zaangażowany we wszystkich etapach jego produkcji.

§ 3. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa — ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym.

2) homologacja typu — procedurę, za pomocą której stwierdza się, że typ pojazdu, przedmioty jego wyposażenia i części spełniają wymagania określone w art. 68 ust. 7 ustawy;

3) typ pojazdu — pojazdy jednej kategorii, które nie różnią się pod względem istotnych cech; typ pojazdu może zawierać warianty i wersje;

4) przedmiot wyposażenia — układ lub zespół pojazdu, w szczególności hamulce, układ ograniczający emisję spalin, elementy wnętrza pojazdu, silnik;

5) część — urządzenie, które może być homologowane niezależnie od pojazdu.

§ 4. Definicje kategorii i typów pojazdów dla potrzeb homologacji typu pojazdu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 5. 1. W celu uzyskania świadectwa homologacji typu pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 2, producent lub importer nowego typu pojazdu, przedmiotu jego wyposażenia lub części sktada pisemny wniosek do ministra właściwego do spraw transportu, zwanego dalej „ministrem”, do którego dołącza:

1) protokół z badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem z badań zawierającym wyniki tych badań, wydany przez kierownika jednostki upoważnionej;

2) opis techniczny do celu homologacji typu pojazdu, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) listę wydanych świadectw homologacji typu przedmiotu wyposażenia lub części, której wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) wyniki badań według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

5) wykaz osób upoważnionych do podpisywania wyciągów ze świadectwa homologacji typu pojazdu, zaświadczenia o zajmowanych przez nie stanowiskach oraz wzory ich podpisów;

6) przykładowy wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu dla pojazdu objętego świadectwem homologacji typu pojazdu.

2. W przypadku zmiany świadectwa homologacji typu pojazdu do wniosku dołącza się:

1) protokół z badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem z badań zawierającym wyniki tych badań wydany przez kierownika jednostki upoważnionej — w przypadku gdy zmiana wymaga przeprowadzenia nowych badań homologacyjnych;

2) opis techniczny do celu homologacji typu pojazdu, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia, z wyraźnym zaznaczeniem wprowadzonych zmian.

§ 6. 1. Minister wydaje świadectwo homologacji typu lub zmianę świadectwa homologacji typu, dla danego typu pojazdu, przedmiotu jego wyposażenia lub części, jeżeli protokół z badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem z tych badań potwierdza spełnienie wymagań, o których mowa w art. 68 ust. 7 ustawy.

2. Wykaz wymagań, o których mowa w art. 68 ust. 7 ustawy, w zależności od kategorii pojazdu dla procedury:

1) homologacji typu pojazdu — określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;

2) homologacji typu przedmiotu wyposażenia lub części — określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

3. Przed wydaniem świadectwa homologacji typu lub zmiany świadectwa homologacji typu, minister lub, na jego wniosek, jednostka upoważniona, o której mowa w § 13, może sprawdzić, czy producent lub importer podjął właściwe środki organizacyjno-techniczne zapewniające zgodność produkcji lub montażu pojazdów, przedmiotów ich wyposażenia lub części z typem homologowanym. Sprawdzenia dokonuje się zgodnie z procedurami kontroli zgodności produkcji, określonymi w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

4. Minister odmawia wydania świadectwa homologacji typu lub zmiany świadectwa homologacji typu, jeżeli dany typ pojazdu, przedmiot jego wyposażenia lub część nie spełnia wymagań określonych w art. 68 ust. 7 ustawy, albo producent lub importer nie dołączył do wniosku dokumentów, o których mowa w § 5.

5. Jeżeli przedstawiony do homologacji typu pojazdu przedmiot wyposażenia pojazdu lub jego część spełnia swoje zadanie tylko w połączeniu z innymi częściami pojazdu, to świadectwo homologacji typu pojazdu powinno zawierać wszystkie ograniczenia dotyczące ich stosowania.

§ 7. 1. Decyzja zwalniająca z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji typu pojazdu może być wydana na wniosek producenta lub importera, w odniesieniu do:

1) pojazdów z małej serii — po przeprowadzeniu badań homologacyjnych;

2) pojazdów z końcowej partii produkcji, których homologacja utraciła ważność;

3) pojazdów, w których zastosowano nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne lub technologie, które przez swoje właściwości nie pozwalają na spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących homologacji.

2.  W przypadku pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, producent lub importer do wniosku dołącza:

1) opis techniczny do celu homologacji typu pojazdu, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

2) wykaz osób upoważnionych do podpisywania odpisów decyzji zwalniających z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji typu pojazdu, zaświadczenia o zajmowanych przez nie stanowiskach oraz wzory ich podpisów.

3.  W przypadku pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, do wniosku, oprócz dokumentów.

o których mowa w ust. 2, producent lub importer dołącza również:

1) protokół z badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem z badań zawierającym wyniki tych badań, wydany przez kierownika jednostki upoważnionej;

2) listę wydanych świadectw homologacji typu przedmiotu wyposażenia lub części, której wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

3) wyniki badań według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

4. W przypadku pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, do wniosku producent lub importer dołącza:

1) uzasadnienie zastosowania nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych lub technologii uniemożliwiających spełnienie przez część lub zespół wymagań określonych w przepisach dotyczących homologacji;

2) opis aspektów bezpieczeństwa i ochrony środowiska, których dotyczą te rozwiązania, oraz podjętych środków mających na celu ograniczenie ich uciążliwości dla środowiska;

3) opis przeprowadzonych badań oraz ich wyniki wykazujące, że zapewniono przynajmniej równoważny poziom bezpieczeństwa i ochrony środowiska w stosunku do wymagań określonych w przepisach dotyczących homologacji;

4) propozycje zmian przepisów dotyczących homologacji.

5.  Szczegółowe kryteria oraz warunki, których spełnienie umożliwia zwolnienie z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji typu pojazdu, określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 8. 1. System numerowania świadectw homologacji typu i znakowania określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

2. Wzór świadectwa homologacji typu pojazdu określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.

3. Wzory wyciągów ze świadectwa homologacji typu pojazdu określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.

4. Wzór odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji typu pojazdu, o której mowa w art. 69 ustawy, określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.

5.  Wzory świadectw homologacji przedmiotów wyposażenia i części pojazdów określają odrębne przepisy dotyczące homologacji przedmiotów wyposażenia lub części.

§ 9.1. Minister cofa świadectwo homologacji typu, jeżeli typ pojazdu, przedmiot jego wyposażenia lub część nie odpowiada warunkom określonym w świadectwie homologacji typu lub nie zostaną dochowane przez producenta lub importera warunki zgodności produkcji pojazdu z homologowanym typem pojazdu.

2. Minister odstępuje od cofnięcia świadectwa homologacji typu w przypadku:

1) przedstawienia dokumentów umożliwiających wyjaśnienie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1;

2) usunięcia niezgodności i podjęcia niezbędnych środków do zapewnienia zgodności produkcji z typem homologowanym w zakresie i terminie określonym przez ministra.

§ 10. 1. Jednostka upoważniona przeprowadza badania homologacyjne na pisemny wniosek producenta lub importera.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2—4;

2) instrukcję użytkowania pojazdu.

3. W przypadku zmiany świadectwa homologacji do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

4. Producent lub importer przedstawia kopie posiadanych świadectw homologacji przedmiotu wyposażenia pojazdu i jego części oraz dokumentację techniczną typu pojazdu, na żądanie jednostki upoważnionej.

§ 11. 1. Jednostka upoważniona przeprowadza badania homologacyjne typu pojazdu, polegające na sprawdzeniu spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących homologacji i prawidłowości danych zadeklarowanych przez producenta lub importera pojazdu, zgodnie z wszystkimi przepisami dotyczącymi homologacji, wyszczególnionymi w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

2.  Po przeprowadzonym badaniu homologacyjnym jednostka upoważniona sporządza w języku polskim i dodatkowo w języku angielskim, co najmniej w czterech egzemplarzach, protokół z badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem z badań, z czego:

1) jeden egzemplarz — przechowywany jest w dokumentacji prowadzonej przez jednostkę upoważnioną;

2) trzy egzemplarze — wydaje producentowi lub importerowi.

3. Jednostka upoważniona wydaje protokół z badania homologacyjnego typu wraz ze sprawozdaniem z badań potwierdzającym pozytywny wynik badania, jeżeli pojazd, przedmiot jego wyposażenia lub część spełnia wymagania określone w art. 68 ust. 7 ustawy oraz warunki, o których mowa w § 6 ust. 3.

§ 12. 1. Kontroli zgodności produkcji lub montażu pojazdu oraz przedmiotów wyposażenia lub części z warunkami homologacji typu, zwanej dalej „kontrolą zgodności produkcji”, dokonuje się zgodnie z procedurami, o których mowa w § 6 ust. 3.

2. Z przeprowadzonej kontroli zgodności produkcji sporządza się protokół co najmniej w trzech egzemplarzach, z czego:

1) jeden egzemplarz — przeznaczony jest dla kontrolowanego;

2) jeden egzemplarz — przeznaczony jest dla ministra;

3) jeden egzemplarz — przechowywany jest w dokumentacji homologacyjnej, prowadzonej przez jednostkę upoważnioną.

§ 13. Wykaz jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz kontroli zgodności produkcji lub montażu określa załącznik nr 13 do rozporządzenia.

§ 14. Świadectwa homologacji typu przedmiotu wyposażenia pojazdu lub jego części wydane w oparciu o regulaminy, o których mowa w art. 68 ust. 7 pkt 2 ustawy, przez właściwe organy w sprawach homologacji uznawane są w procesie homologacji typu pojazdu, jeżeli zostały wydane zgodnie z wymaganiami odpowiadającymi wymaganiom określonym w rozporządzeniu.

§ 15. Świadectwa homologacji typu pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność, w zakresie, na jaki zostały wydane, do czasu wygaśnięcia, o którym mowa w art. 68 ust. 14 ustawy.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2005 r. (poz. 1360)

Załącznik 4

WYNIKI BADAŃ

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej —transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Niniejsze rozporządzenie, w zakresie swojej regulacji, wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

— dyrektywy Rady 93/14/WE z dnia 5 czerwca 1993 r. w sprawie hamowania dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (Dz. Urz. WE L 121 z 15.05.1993),

— dyrektywy Rady 93/29/WE z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie oznaczania urządzeń do sterowania i kontroli, urządzeń ostrzegawczych oraz wskaźników pojazdów silnikowych dwu- lub trzykołowych (Dz. Urz. WE L 188 z 29.07.1993, z późn. zm.),

— dyrektywy Rady 93/30/WE z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie dźwiękowych urządzeń ostrzegawczych dla dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (Dz. Urz. WE L 188 z 29.07.1993),

— dyrektywy Rady 93/31/WE z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie podpórek dwukołowych pojazdów silnikowych (Dz. Urz. WE L 188 z 29.07.1993, z późn. zm.).

— dyrektywy Rady 93/32/WE z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie uchwytów ręcznych dla pasażerów dwukołowych pojazdów silnikowych (Dz. Urz. WE L 188 z 29.07.1993, z późn. zm.),

— dyrektywy Rady 93/33/WE z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie urządzeń zabezpieczających dwu- lub trzykołowe pojazdy silnikowe przed bezprawnym użyciem (Dz. Urz. WE L 188 z 29.07.1993, z późn. zm.),

— dyrektywy Rady 93/34/WE z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie ustawowych oznaczeń dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (Dz. Urz. WE L 188 z 29.07.1993, z późn. zm.),

— dyrektywy Rady 93/92/WE z dnia 29 października 1993 r. w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w jedno- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (Dz. Urz. WE L 311 z 14.12.1993, z późn. zm.),

— dyrektywy Rady 93/93/WE z dnia 29 października 1993 r. w sprawie mas i wymiarów dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (Dz. Urz. WE L 311 z 14.12.1993, z późn. zm.),

— dyrektywy Rady 93/94/WE z dnia 29 października 1993 r. w sprawie miejsca montażu tylnej tablicy rejestracyjnej pojazdów dwu- lub trzykołowych (Dz. Urz. WE L 311 z 14.12.1993, z późn. zm.),

— dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 95/1/WE z dnia 2 lutego 1995 r. w sprawie maksymalnej prędkości konstrukcyjnej, maksymalnego momentu obrotowego i maksymalnej mocy netto silnika dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (Dz. Urz. WE L 52 z 08.03.1995, z późn. zm.),

— dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 97/24/WE z dnia 17 czerwca 1997 r. w sprawie niektórych części właściwości dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (Dz. Urz. WE L 226 z 18.08.1997, z późn. zm.),

— dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/7/WE z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie prędkościomierzy do dwu-lub trzykołowych pojazdów silnikowych i zmieniającej dyrektywę Rady 92/61/WE w sprawie homologacji typu dwu-lub trzykołowych pojazdów silnikowych (Dz. Urz. WE L 106 z 03.05.2000),

— dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/24/WE z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji typu dwu- i trzykołowych pojazdów mechanicznych i uchylającej dyrektywę Rady 92/61/WE (Dz. Urz. WE L 124 z 09.05.2002, z późn. zm.),

— dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/51/WE z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie zmniejszenia poziomu emisji substancji zanieczyszczających środowisko z silnikowych pojazdów dwu- i trzykołowych oraz zmieniającej dyrektywę 97/24/WE (Dz. Urz. WE L 124 z 09.05.2002, z późn. zm.).

Dane dotyczące ogłoszenia powyższych aktów dotyczą ich ogłoszenia w Polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów (Dz. U. z 2004 r. Nr 5, poz. 29), które zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 92, poz. 884) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.