ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004–2006

Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Sektorowy Program Operacyjny Transport na lata 2004–2006, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2004 r. (poz. 1828)

SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY TRANSPORT

na lata 2004–2006

SPIS TREŚCI

Wstęp

1. Diagnoza i analiza SWOT sektora transportu

1.1. Tendencje zmian w strukturze gałęziowej transportu Polski

1.2. Sieć kolejowa

1.3. Duże porty morskie

1.4. Sieć dróg kołowych

1.5. Bezpieczeństwo na drogach

1.6. Drogi wodne śródlądowe

1.7. Lotniska

1.8. Transport intermodalny

1.9. Analiza SWOT sektora transportu

1.10. Dotychczasowe wsparcie ze źródeł UE w sektorze transportu

2. Ocena przed realizacją programu (ewaluacja ex ante) i wyniki konsultacji społecznych

3. Cel Sektorowego Programu Operacyjnego Transport

4. Spójność SPOT z polityką transportową UE i Polski

4.1. Spójność z polityką transportową UE

4.2. Spójność z polityką transportową i strategią rozwoju infrastruktury transportowej Polski

5. Priorytety i działania SPOT

5.1. Wybór priorytetów i działań

5.2. Priorytet 1. Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu

5.2.1. Działanie 1.1. Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach

5.2.2. Działanie 1.2. Poprawa infrastruktury dostępu do portów morskich

5.2.3. Działanie 1.3. Rozwój systemów intermodalnych

5.3. Priorytet 2. Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa

5.3.1. Działanie 2.1. Budowa i przebudowa dróg krajowych

5.3.2. Działanie 2.2. Usprawnienie przejazdu drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu

5.3.3. Działanie 2.3. Wdrażanie i monitoring środków poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

5.4. Priorytet 3. Pomoc techniczna dla SPOT

5.4.1. Działanie 3.1. Wsparcie efektywnego zarządzania SPOT

5.4.2. Działanie 3.2. Informacja i promocja operacji SPOT

6. Finansowanie SPOT

7. Oczekiwane efekty realizacji SPOT

8. System wdrażania SPOT

8.1. Zarządzanie i wdrażanie

8.1.1. Funkcje Instytucji Zarządzającej

8.1.2. Beneficjenci końcowi

8.1.3. (skreślony).

8.2. Zarządzanie finansowe oraz kontrola

8.2.1. Zarządzanie finansami i ustalenia dotyczące kontroli

8.2.2. (skreślony).

8.2.3. Rola Instytucji Płatniczej

8.2.4. Procedury audytu i kontroli

8.2.4.1. Poświadczenie zamknięcia pomocy w odniesieniu do SPOT

8.2.4.2. Kontrola pogłębiona

8.2.4.3. Audyt wewnętrzny

8.2.4.4. Zgłaszanie nieprawidłowości

8.2.4.5. Przepływ środków z funduszy strukturalnych

8.3. Transfer i monitoring danych

8.4. Monitoring SPOT

8.4.1. Monitoring i partnerstwo

8.4.2. Skwantyfikowane cele, podstawowe wskaźniki monitorowania

8.5. Ocena

8.5.1. Ex ante ocena (artykuł 41)

8.5.2. Ocena średnioterminowa (artykuł 42)

8.5.3. Ocena ex post

8.5.4. Tworzenie instytucji oceniających, dodatkowych ocen oraz oceny ex post

8.6. Informowanie i publikowanie1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).