ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych 2)

Na podstawie art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zrn. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się:

1) Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania zawodów:

a) operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej,

b) operatora stacji nadbrzeżnej,

c) radioelektronika drugiej klasy (GMDSS),

d) radioelektronika pierwszej klasy (GMDSS);

2) Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania zawodów:

a) dyspozytora lotniczego,

b) informatora służby informacji powietrznej,

c) kontrolera ruchu lotniczego,

d) mechanika obsługi technicznej statku powietrznego,

e) mechanika pokładowego,

f) nawigatora lotniczego,

g) pilota balonu wolnego,

h) pilota samolotowego liniowego,

i) pilota samolotowego zawodowego,

j) pilota sterowcowego liniowego,

k) pilota sterowcowego zawodowego,

l) pilota szybowcowego,

m) pilota śmigłowcowego liniowego,

n) pilota śmigłowcowego zawodowego,

o) pilota wiatrakowcowego zawodowego,

p) radiooperatora pokładowego,

q) skoczka spadochronowego zawodowego,

r) technika awionika,

s) technika-mechanika lotniczego;

3) Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania zawodów:

a) automatyka sterowania ruchem kolejowym,

b) doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych (doradcy RID),

c) dróżnika obchodowego,

d) dróżnika przejazdowego,

e) dyspozytora ruchu metra,

f) dyżurnego ruchu,

g) dyżurnego ruchu i stacji metra,

h) kierownika pociągu,

i) manewrowego,

j) manewrowego metra,

k) maszynisty,

l) montera urządzeń sterowania ruchem pociągów metra,

m) montera urządzeń zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej metra,

n) mostowniczego,

o) nastawniczego,

p) prowadzącego maszyny do kolejowych robót budowlanych,

q) prowadzącego pociąg metra,

r) prowadzącego pomocnicze pojazdy kolejowe metra,

s) rewidenta taboru,

t) toromistrza,

u) ustawiacza,

v) zwrotniczego;

4) Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, w porozumieniu z Dyrektorem Transportowego Dozoru Technicznego, do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania zawodu prowadzącego maszyny do kolejowych robót budowlanych, w przypadku gdy wykonywanie zawodu związane jest z obsługą elementów i urządzeń, w stosunku do których wymagane są uprawnienia wynikające z art. 22 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm. 4) );

5) dyrektorów urzędów morskich do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania zawodów:

a) drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej,

b) drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 do 3000 kW,

c) kapitana na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000,

d) kapitana żeglugi przybrzeżnej,

e) kapitana żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej,

f) kucharza okrętowego,

g) marynarza wachtowego,

h) motorzysty wachtowego,

i) oficera elektroautomatyka okrętowego,

j) oficera mechanika,

k) oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej,

l) oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej,

m) oficera wachtowego żeglugi przybrzeżnej,

n) pilota morskiego,

o) pilota pełnomorskiego,

p) rybaka rybołówstwa morskiego,

q) starszego marynarza,

r) starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 do 3000 kW,

s) starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej,

t) starszego oficera na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej,

u) starszego oficera na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000,

v) starszego rybaka rybołówstwa morskiego,

w) szypra klasy 1 rybołówstwa morskiego,

x) szypra klasy 2 rybołówstwa morskiego,

y) szypra 1 klasy w żegludze krajowej,

z) szypra 2 klasy w żegludze krajowej;

6) Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania zawodów:

a) kierownika prac podwodnych I klasy,

b) kierownika prac podwodnych II klasy,

c) nurka I klasy,

d) nurka II klasy,

e) nurka III klasy,

f) nurka saturowanego,

g) operatora systemów nurkowych;

7) dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania zawodów:

a) bosmana żeglugi śródlądowej,

b) doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej (doradca ADN),

c) eksperta do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej (ekspert ADN),

d) kapitana żeglugi śródlądowej klasy A,

e) kapitana żeglugi śródlądowej klasy B,

f) marynarza motorzysty żeglugi śródlądowej,

g) marynarza żeglugi śródlądowej,

h) mechanika statkowego żeglugi śródlądowej,

i) motorzysty żeglugi śródlądowej,

j) obserwatora radarowego żeglugi śródlądowej,

k) przewoźnika żeglugi śródlądowej,

l) starszego marynarza żeglugi śródlądowej,

m) stermotorzysty żeglugi śródlądowej,

n) sternika żeglugi śródlądowej,

o) szypra żeglugi śródlądowej;

8) Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania zawodów:

a) diagnosty uprawnionego do wykonywania badań technicznych pojazdów,

b) konserwatora kolei linowych, wyciągów narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych,

c) konserwatora specjalistycznych dźwignic kolejowych,

d) konserwatora specjalistycznych dźwignic portowych i urządzeń specjalistycznych w portowych technologicznych ciągach przeładowczych,

e) konserwatora urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników na terenie portów oraz urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,

f) maszynisty kolei linowych, wyciągów narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych,

g) maszynisty obsługującego urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników na terenie portów oraz urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,

h) maszynisty specjalistycznych dźwignic kolejowych,

i) maszynisty specjalistycznych dźwignic portowych i urządzeń specjalistycznych w portowych technologicznych ciągach przeładowczych.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, gospodarka morska, łączność i transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia dokonują w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.).

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 107, poz. 732, Nr 120, poz. 818 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 68, poz. 574, Nr 77, poz. 649, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 143 i 146, Nr 107, poz. 679, Nr 127, poz. 857, Nr 155, poz. 1035 i Nr 239, poz. 1592.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 98, poz. 817 i 818 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278.