ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu, sposobu i warunków finansowania lub współfinansowania zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich

Na podstawie art. 38 ust. 8 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa tryb, sposób i warunki finansowania lub współfinansowania ze środków budżetu państwa, zwane dalej „wsparciem finansowym”, zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych, zwanych dalej „pojazdami”, przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do realizacji programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 3) ). W powyższym zakresie stosuje się przepisy odrębne.

§ 2. W latach 2011—2015 wsparcie finansowe może być udzielone z budżetu państwa jako dotacja celowa na realizację zadań własnych samorządów województw w zakresie zakupu i modernizacji pojazdów.

§ 3. 1. Wsparcie finansowe może być przeznaczone na:

1) zakup pojazdów, których przewidywany okres użytkowania będzie dłuższy niż pięć lat;

2) modernizację pojazdów, jeżeli przewidywany okres użytkowania, po przeprowadzonej modernizacji, będzie dłuższy niż pięć lat i jeżeli prowadzi ona do poprawy co najmniej jednego z następujących parametrów:

a) efektywności użytkowania pojazdów,

b) zmniejszenia zużycia energii przy eksploatacji pojazdów,

c) zwiększenia wygody podróżowania pojazdami,

d) uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie korzystania z pojazdów.

2. Zakupione lub zmodernizowane pojazdy stanowią własność samorządu województwa.

§ 4. 1. Minister właściwy do spraw transportu, nie później niż w terminie do dnia 30 marca roku, w którym wsparcie finansowe ma być udzielone, sporządza plan podziału środków z rezerwy celowej, zwany dalej „planem podziału”, określający kwoty środków finansowych, które mają być przekazane wojewodom w celu udzielenia dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego.

2. Minister właściwy do spraw transportu niezwłocznie po sporządzeniu planu podziału przekazuje:

1) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych — plan podziału;

2) wojewodzie — wyciąg z planu podziału zawierający kwotę środków przydzielonych temu wojewodzie.

§ 5. 1. Wojewoda niezwłocznie po otrzymaniu wyciągu z planu podziału, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, sporządza wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej w kwocie przewidzianej w wyciągu z planu podziału i przekazuje go ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, oraz planu podziału, o którym mowa w § 4 ust. 1, dokonuje zwiększenia wydatków w części budżetu, której dysponentem jest wojewoda.

§ 6. 1. Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego jest zawarcie przez samorząd województwa z wojewodą umowy o udzielenie dotacji celowej przed złożeniem wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 1.

2. Umowa określa w szczególności:

1) szczegółowy opis zadania, na które dotacja została przyznana, i termin jego wykonania;

2) wysokość udzielonej dotacji celowej;

3) (uchylony);

4) termin wykorzystania dotacji celowej, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej;

6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej;

7) tryb kontroli wykonania zadania;

8) warunki dzierżawy lub użyczenia zakupionego lub zmodernizowanego taboru;

9) warunki zbycia zakupionego lub zmodernizowanego taboru i nie krótszy niż pięć lat okres, po którym może to nastąpić.

§ 7. Wojewoda kontroluje sposób wykorzystania dotacji celowej stosując kryteria: zgodności z prawem, celowości i gospodarności, oraz terminowość wykonania zadania.

§ 8. Samorząd województwa przekazuje wojewodzie i ministrowi właściwemu do spraw transportu sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej, w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku, w którym dotacja celowa została udzielona.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241 i Nr 214, poz. 1658 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 102, poz. 586.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.