ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 24, poz. 215) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5:

a) w ust. 1:

– w pkt 1 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) wyraźnej fotografii o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającej osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka zamieszczona jest w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby;”,

– w pkt 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„od osoby ubiegającej się o wymianę wydanego zagranicznego prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym – za pośrednictwem ośrodka, z zastrzeżeniem § 7 ust. 7:”,

– w pkt 7:

– w lit. c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„– kserokopii posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwie umocowanego urzędnika przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych, o których mowa w art. 97 ust. 3 ustawy,”,

– lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) za pośrednictwem ośrodka, gdy wniosek dotyczy osoby ubiegającej się o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym, z zastrzeżeniem § 7 ust. 7:

– dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. a, e i f,

– kserokopii posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwie umocowanego urzędnika przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych, o których mowa w art. 97 ust. 3 ustawy;”,

– dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) od osoby posiadającej prawo jazdy kategorii B z ograniczeniem do kierowania pojazdami z automatyczną skrzynią biegów a ubiegającej się o prawo jazdy kategorii B bez ograniczenia – za pośrednictwem ośrodka:

a) dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. a, e i f,

b) kserokopii posiadanego prawa jazdy.”,

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5 i 6 dołącza kserokopię karty pobytu.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Warunkiem wydania prawa jazdy lub pozwolenia, w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, i 12 jest uiszczenie opłaty ewidencyjnej.”,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 6, 7 lit. a, b i d, pkt 8, 9 i 12, powinien zawierać adnotację egzaminatora o uzyskaniu przez osobę pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie wymaganym przepisami w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.”,

e) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Polskie prawo jazdy otrzymane od organu zagranicznego, który dokonał jego wymiany na zagraniczne prawo jazdy, unieważnia się przez obcięcie lewego rogu o powierzchni co najmniej 1 cm2 i umieszcza się w aktach ewidencyjnych kierowców, wprowadzając jednocześnie odpowiednie dane do wniosku i systemu informatycznego. Jeżeli polskie prawo jazdy wymienione na zagraniczne nie jest autentyczne, organ polski niezwłocznie powiadamia o tym fakcie organ zagraniczny, który dokonał wymiany.”,

f) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. W celu wydania wtórnika prawa jazdy osobie, której prawo jazdy wydane zostało przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, należy zwrócić się do właściwego organu tego państwa o podanie danych zamieszczonych na oryginale dokumentu. Wydając wtórnik dokumentu, organ zamieszcza w nim kod 71, o którym mowa w przepisach w sprawie wzorów dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami. Wystąpienie właściwego do praw jazdy organu innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, wymieniającego polskie krajowe prawo jazdy lub wydającego jego wtórnik, obliguje organ polski do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi w zakresie wystąpienia bezpośrednio na adres organu występującego.”;

2) w § 7:

a) w ust. 1 w pkt 1:

– lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) zgodności danych z danymi ujętymi w dokumencie tożsamości osoby – w przypadkach określonych w § 5 ust. 1 pkt 3–5, pkt 7 lit. c i pkt 10–12,”,

– lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) czy prawo jazdy jest wydane przez państwo ujęte w wykazie państw Stron Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., stanowiącym załącznik nr 4 do rozporządzenia, lub czy odpowiada wzorowi określonemu w konwencjach o ruchu drogowym – jeżeli osoba ubiega się o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy;”,

b) w ust. 2:

– w pkt 9 w lit. a tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„– C1+E, C+E, D1+E lub D+E, jeżeli osoba posiada uprawnienie kategorii B prawa jazdy,”,

– w pkt 10 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) przy kategorii B+E prawa jazdy uzyskanej w wyniku posiadania kategorii B oraz kategorii C1+E, C+E, D1+E lub D+E prawa jazdy – za datę ważności przyjmuje się późniejszą z dat określonych w orzeczeniach lekarskich wydanych dla kategorii C1+E, C+E, D1+E lub D+E prawa jazdy,”,

c) w ust. 4:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) pkt 1, 6, 7 lit. a i d i pkt 12 – wydaje się w zakresie kategorii objętych pozytywnym wynikiem egzaminu państwowego, z zastrzeżeniem ust. 7;”,

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) pkt 2, 5, 6 i 12 – wydaje się po zwrocie przez osobę dotychczas posiadanego prawa jazdy;”,

d) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6. Organ po otrzymaniu posiadanego przez osobę prawa jazdy lub pozwolenia powinien w przypadkach określonych w § 5 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 12 unieważnić je przez odcięcie lewego rogu o powierzchni co najmniej 1 cm2 i zwrócić osobie uprawnionej oraz uzupełnić dane we wniosku i w systemie informatycznym, z zastrzeżeniem ust. 8.

7. W stosunku do osoby ubiegającej się o wymianę prawa jazdy wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, którego wzór nie jest określony w konwencjach o ruchu drogowym, stosuje się przepisy w sprawie warunków wydawania praw jazdy osobom posiadającym prawa jazdy wydane przez niektóre państwa członkowskie Unii Europejskiej.”,

e) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Zagraniczne prawo jazdy, na podstawie którego wydano polskie krajowe prawo jazdy, jest zatrzymywane przez organ i niezwłocznie przesyłane do państwa, które je wydało, z informacją o przyczynie wydania polskiego prawa jazdy. Wykaz organów państw członkowskich Unii Europejskiej właściwych do przesyłania wymienionych praw jazdy zawiera załącznik nr 5 do rozporządzenia; prawa jazdy wydane przez państwa niebędące członkami Unii Europejskiej należy przekazywać za pośrednictwem przedstawicielstw dyplomatycznych tych państw w Rzeczypospolitej Polskiej.”;

3) w § 11 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Osobie podlegającej kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji, która została skierowana na badanie lekarskie lub psychologiczne, skierowanie lub zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, wydaje się po dostarczeniu przez osobę wymaganego orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego.”;

4) w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli zakaz dotyczy części posiadanych przez osobę uprawnień ujętych w prawie jazdy, można, po złożeniu przez nią wniosku, wydać nowe prawo jazdy obejmujące uprawnienia dotychczas posiadane i nieobjęte zakazem, na zasadach określonych w § 7 ust. 1–4; dotychczasowe prawo jazdy ulega unieważnieniu zgodnie z § 7 ust. 6.”;

5) w § 15 w ust. 1 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) fotografii, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. f,”;

6) po § 19 dodaje się § 19a w brzmieniu:

„§ 19a. Przepisy dotyczące państw członkowskich Unii Europejskiej stosuje się do państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz innych państw, które nie należą do Unii Europejskiej, ale na podstawie umów zawartych z Unią Europejską korzystają ze swobodnego przepływu osób.”;

7) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

8) dodaje się załącznik nr 5 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2004 r. (poz. 2884)

1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 92, poz. 884 , Nr 121, poz. 1264, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703.