ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie rodzaju i sposobów ewidencjonowania, przechowywania w straży ochrony kolei broni, amunicji, kajdanek, pałek służbowych oraz ręcznych miotaczy gazowych

Na podstawie art. 62 ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Broń, amunicja, kajdanki, pałki służbowe oraz ręczne miotacze gazowe, zwane dalej „sprzętem uzbrojenia”, podlegają ewidencjonowaniu odpowiednio w:

1) „Książce ewidencji broni”, której wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) „Książce ewidencji amunicji”, której wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) „Książce ewidencji kajdanek, pałek służbowych oraz ręcznych miotaczy gazowych”, której wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Wydawanie sprzętu uzbrojenia przed rozpoczęciem służby oraz przyjmowanie go po zakończeniu służby jest odnotowywane w „Książce służby straży ochrony kolei”, której wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

3. Amunicję do celów szkolenia strzeleckiego rozlicza się w „Karcie rozchodu amunicji”, której wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

4. Książki i kartę, o których mowa w ust. 1–3, wraz z kopiami dowodu zakupu broni i amunicji przechowuje się w siedzibach właściwych jednostek straży ochrony kolei.

5. Za prawidłowe prowadzenie ewidencji sprzętu uzbrojenia w straży ochrony kolei odpowiedzialność ponoszą komendant straży ochrony kolei oraz komendanci podległych komend straży ochrony kolei, jeżeli takie zostały utworzone.

§ 2. 1. Przydzielony sprzęt uzbrojenia przechowuje się przez całą dobę w odpowiednio przygotowanym do tego celu pomieszczeniu, zwanym dalej „magazynem broni”, umiejscowionym w siedzibie jednostki straży ochrony kolei.

2. Magazyn broni powinien:

1) być wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy;

2) stanowić oddzielne pomieszczenie usytuowane w budynku murowanym, w miarę możliwości na piętrze;

3) być pod stałą ochroną fizyczną;

4) być wyposażony w specjalne zabezpieczenia, w tym:

a) drzwi metalowe lub obite blachą stalową o grubości powyżej 2 mm, posiadające blokadę przeciwwyważeniową lub założoną od strony zewnętrznej kratę ruchomą wykonaną z prętów stalowych o średnicy nie mniejszej niż 12 mm lub z płaskowników stalowych o wymiarach nie mniejszych niż 8 x 30 mm (odstęp pomiędzy prętami nie powinien przekraczać wymiarów 120 x 120 mm, a płaskowników w poziomie 80 mm i w pionie 240 mm) oraz zamknięcie co najmniej na dwa zamki patentowe i żelazną sztabę zamykaną na kłódkę patentową,

b) okna osłonięte siatką metalową o średnicy drutu nie mniejszej niż 1,5 mm i wymiarach oczek maks. 10 x 10 mm oraz na stałe w murze zamocowanymi na zewnątrz kratami metalowymi wykonanymi z prętów stalowych lub płaskowników stalowych o wymiarach określonych dla krat drzwiowych,

c) drzwi do pomieszczenia, o którym mowa w pkt 2, na czas nieobecności osoby odpowiedzialnej za prowadzenie gospodarki uzbrojenia powinny być zamknięte i zaplombowane lub zaopatrzone w inny wskaźnik nieuprawnionego wejścia.

3. Dopuszcza się stosowanie w otworach okiennych zamiennie z kratami i siatkami szyb specjalnych o odpowiedniej klasie.

4. Dopuszcza się przechowywanie do 3 sztuk broni palnej wraz z amunicją, z wyłączeniem broni palnej długiej, poza magazynem broni, w innych pomieszczeniach w atestowanych szafach i sejfach pancernych, na trwałe przymocowanych do podłoża, objętych całodobową uzbrojoną ochroną.

§ 3. Prawo wstępu do magazynu broni mają:

1) komendant straży ochrony kolei lub osoby przez niego upoważnione;

2) przedstawiciel właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego (stołecznego) Policji w obecności osoby, o której mowa w pkt 1.

§ 4. 1. Broń i amunicję przechowuje się w szafach stalowych, znajdujących się w magazynie broni, o parametrach technicznych odpowiadających szafom przeznaczonym do przechowywania znacznych wartości pieniężnych.

2. Amunicja powinna znajdować się w opakowaniach fabrycznych lub w pojemnikach przystosowanych do jej przechowywania i być ułożona w sposób uniemożliwiający uderzenie w spłonkę naboju. Zabrania się przechowywania amunicji w magazynkach.

3. Broń powinna być przechowywana zgodnie z wymogami określonymi przez producenta, technicznie sprawna, kompletna, czysta i zakonserwowana.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2004 r. (poz. 76)

Załącznik nr 1

WZÓR

EWIDENCJI BRONI

(PDF)

Załącznik nr 2

WZÓR

KSIĄŻKA EWIDENCJI AMUNICJI

(PDF)

Załącznik nr 5

WZÓR

KARTA ROZCHODU AMUNICJI

(PDF)1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808.

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie przydziału, ewidencjonowania i przechowywania broni, amunicji, kajdanek, pałek oraz ręcznych miotaczy gazowych w zarządzie kolei (Dz. U. z 1999 r. Nr 6, poz. 50), które zgodnie z art. 76 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808) utraciło moc z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.