ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 27 września 2004 r. w sprawie świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej 2)

Na podstawie art. 41d ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) zakres kursu oraz zakres i formę egzaminu dla kandydatów na doradców i dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej, zwanych dalej „doradcami”;

2) wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu i tryb jej pobierania;

3) wzór świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych.

§ 2. (traci moc).

§ 3. 1. Egzamin dla kandydatów na doradców obejmuje sprawdzenie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Egzamin dla doradców obejmuje sprawdzenie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie określonym w § 2 ust. 2.

3. Egzamin, o którym mowa w ust. 1 i 2, przeprowadza się w formie pisemnej obejmującej część testową składającą się z 40 pytań z zakresu wiadomości, o których mowa w § 2, oraz ćwiczenia praktycznego z zakresu obowiązków doradcy.

§ 4. Pytania testowe i ćwiczenia praktyczne, o których mowa w § 3 ust. 3, pochodzą z katalogu pytań i ćwiczeń egzaminacyjnych, zatwierdzonego przez komisję, o której mowa w § 27 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. Nr 50, poz. 427).

§ 5. Egzamin uważa się za zdany w przypadku udzielenia co najmniej 80% prawidłowych odpowiedzi na pytania zawarte w części testowej oraz rozwiązania w co najmniej 80% ćwiczenia praktycznego.

§ 6. Ustala się opłatę za egzamin w wysokości 300 zł, którą należy uiścić w kasie urzędu żeglugi śródlądowej, przy którym działa komisja, o której mowa w § 4.

§ 7. Wzór świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2004 r. (poz. 2256)

Załącznik 1 (traci moc)

1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2)  Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy nr 96/35/EWG z dnia 3 czerwca 1996 r. w sprawie wyznaczania i kwalifikacji zawodowych doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym towarów niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 145 z 19.06.1996) i dyrektywy nr 2000/18/WE z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie minimalnych wymogów egzaminacyjnych dla doradców do spraw bezpieczeństwa w drogowym, kolejowym i śródlądowym transporcie rzeczy niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 118 z 19.05.2000).

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 199, poz. 1672, z 2003 r. Nr 211, poz. 2049 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 96, poz. 959.