ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 27 września 2004 r. w sprawie określenia wzoru informacji dotyczącej opłaty paliwowej

Na podstawie art. 37o ust. 4 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1192, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór informacji w sprawie opłaty paliwowej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wzoru informacji dotyczącej opłaty paliwowej (Dz. U. Nr 227, poz. 2251).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2004 r. (poz. 2176)

WZÓR

INFORMACJA W SPRAWIE OPŁATY PALIWOWEJ

(PDF)1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, z 2003 r. Nr 80, poz. 721, Nr 139, poz. 1325, Nr 162, poz. 1568 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808 i Nr 213, poz. 2156.