ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa

Na podstawie art. 26 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób ewidencjonowania przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną:

1) przebiegu granic jednostek podziału terytorialnego państwa;

2) powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne;

2) podziale terytorialnym – rozumie się przez to zasadniczy trójstopniowy podział terytorialny państwa;

3) rejestrze – rozumie się przez to państwowy rejestr granic i powierzchni, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy;

4) zasobie – rozumie się przez to państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.

§ 3. 1. W rejestrze ewidencjonuje się przebieg granic podziału terytorialnego na podstawie danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dane dotyczące granic państwa ewidencjonuje się na podstawie:

1) przepisów ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. Nr 78, poz. 461, z późn. zm. 3) );

2) umów międzynarodowych;

3) dokumentów geodezyjnych i kartograficznych sporządzanych przez Straż Graniczną w związku z wykonywaniem przez nią zadań związanych z osadzaniem i utrzymywaniem znaków granicznych na lądzie oraz sporządzaniem, aktualizacją i przechowywaniem granicznej dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z późn. zm. 4) ).

3. Przebieg granic w rejestrze wykazuje się przy pomocy współrzędnych punktów granicznych, określonych w państwowym systemie odniesień przestrzennych, o którym mowa w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821).

§ 4. 1. W rejestrze ewidencjonuje się powierzchnie jednostek podziału terytorialnego państwa na podstawie danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.

2. Pola powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa w rejestrze granic oblicza się na podstawie danych dotyczących przebiegu granic, o których mowa w § 3.

3. Techniczne zasady ewidencjonowania przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa określa załącznik do rozporządzenia.

§ 5. Rejestr jest prowadzony w technice komputerowej, w oparciu o zintegrowane ze sobą krajową i wojewódzkie bazy danych rejestru.

§ 6. 1. Główny Geodeta Kraju w zakresie ewidencjonowania przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego w szczególności:

1) prowadzi i utrzymuje w gotowości operacyjnej system informatyczny rejestru;

2) integruje w krajowej bazie danych dane dotyczące przebiegu granic, przekazywane przez wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego z prowadzonych przez nich baz danych rejestru w zakresie dotyczącym województwa;

3) aktualizuje na bieżąco krajową bazę danych rejestru w zakresie:

a) przebiegu granic państwa, zmieniającego się w wyniku umów międzynarodowych na podstawie danych gromadzonych w centralnym zasobie,

b) przebiegu granic administracyjnych podziału terytorialnego zmienianego na skutek wejścia w życie aktów prawnych w sprawie tworzenia, łączenia, znoszenia i podziału jednostek podziału terytorialnego lub zmiany ich granic, na podstawie danych geodezyjnych i kartograficznych, przekazywanych w formie elektronicznej przez wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego;

4) aktualizuje okresowo, na dzień 1 stycznia każdego roku, krajową bazę danych rejestru na podstawie kopii wojewódzkich baz danych rejestru, o których mowa w § 7 pkt 6 lit. c;

5) współdziała z wojewódzkimi inspektorami nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury technicznej, niezbędnej do prowadzenia wojewódzkich baz danych rejestru;

6) sporządza krajowy wykaz powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa każdego roku według stanu na dzień 1 stycznia i przekazuje wyciągi z tego wykazu za pośrednictwem wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w terminie do dnia 30 stycznia marszałkom województw i starostom do wykorzystania przy sporządzaniu powiatowych i wojewódzkich zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków;

7) udostępnia dane rejestru;

8) przeprowadza postępowanie wyjaśniające lub zarządza przeprowadzenie takiego postępowania przez właściwych wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w przypadku stwierdzenia rozbieżności dotyczących przebiegu granic między sąsiadującymi ze sobą województwami lub między danymi bazy krajowej i baz wojewódzkich.

2. W przypadku dokonania aktualizacji krajowej bazy danych rejestru na podstawie danych dotyczących granicy państwa lub po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, Główny Geodeta Kraju:

1) przekazuje właściwym wojewódzkim inspektorom nadzoru geodezyjnego i kartograficznego części bazy dotyczące ich województwa do wykorzystania przy aktualizacji wojewódzkich baz danych rejestru granic;

2) przekazuje odpowiednim starostom dane dotyczące granic państwa w celu ujawnienia w ewidencji gruntów i budynków.

§ 7. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w zakresie ewidencjonowania przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego województwa w szczególności:

1) współdziała z Głównym Geodetą Kraju w zapewnieniu integralności danych wojewódzkiej i krajowej bazy danych rejestru;

2) udostępnia dane wojewódzkiej bazy danych rejestru;

3) aktualizuje na bieżąco wojewódzką bazę danych rejestru w zakresie:

a) granic administracyjnych gmin, powiatów i województwa – na podstawie aktów prawnych w sprawie tworzenia, łączenia, znoszenia i podziału jednostek podziału terytorialnego państwa lub zmiany ich granic oraz niezbędnych danych geodezyjnych i kartograficznych z zasobu powiatowego,

b) danych, o których mowa w § 6 ust. 2;

4) aktualizuje okresowo na dzień 1 stycznia każdego roku wojewódzką bazę danych rejestru w zakresie współrzędnych punktów granicznych, które uległy zmianie i modyfikacji w procesie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków – na podstawie kopii baz zasobu, o których mowa w § 53 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454);

5) przeprowadza postępowanie wyjaśniające w przypadku stwierdzenia rozbieżności w zakresie przebiegu granic między danymi ewidencyjnymi dotyczącymi sąsiadujących ze sobą powiatów i w trybie nadzoru doprowadza do usunięcia tych rozbieżności, a także na wniosek Głównego Geodety Kraju przeprowadza postępowanie wyjaśniające, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 8;

6) przekazuje Głównemu Geodecie Kraju:

a) dane niezbędne do aktualizacji krajowej bazy danych rejestru granic niezwłocznie po dokonaniu aktualizacji, o której mowa w pkt 3 lit. a,

b) skorygowane dane będące wynikiem postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w pkt 5,

c) kopię wojewódzkiej bazy danych rejestru granic zawierającą dane aktualne na dzień 1 stycznia, w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku;

7) przekazuje staroście w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku odpowiednie dane wojewódzkiej bazy danych rejestru granic w celu uzupełnienia atrybutów informacyjnych dotyczących punktów granicznych wykazanych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

§ 8. Starosta przekazuje właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi nadzoru geodezyjnego i kartograficznego:

1) z zasobu dane geodezyjne i kartograficzne, niezbędne do aktualizacji rejestru w związku z wejściem w życie aktów prawnych, o których mowa w § 7 pkt 3 lit. a, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia tych aktów prawnych;

2) wykazy zmienionych i zmodyfikowanych punktów załamania granic według stanu na dzień 1 stycznia, jeżeli kopie baz danych ewidencyjnych, o których mowa w § 53 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, nie zawierają danych geodezyjnych określających przebieg granic, w terminie do dnia 5 stycznia każdego roku.

§ 9. Materiały i informacje dotyczące przebiegu granic państwa i granic administracyjnych jednostek podziału terytorialnego zgromadzone w centralnym, wojewódzkich i powiatowych zasobach geodezyjnych i kartograficznych są przekazywane nieodpłatnie pomiędzy tymi zasobami dla celów niezbędnych do prowadzenia baz danych rejestru granic.

§ 10. 1. Bazy danych rejestru granic zabezpiecza się przed zniszczeniem i dostępem do nich osób nieupoważnionych.

2. Przy wykonywaniu zadań, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 11, § 12 i § 14 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 80, poz. 521 oraz z 2001 r. Nr 121, poz. 1306).

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 5)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 stycznia 2004 r. (poz. 173)

TECHNICZNE ZASADY EWIDENCJONOWANIA PRZEBIEGU GRANIC I POWIERZCHNI JEDNOSTEK PODZIAŁU TERYTORIALNEGO PAŃSTWA1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302, z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229 i Nr 125, poz. 1363, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr 166, poz. 1612 oraz z 2004 r. Nr 10, poz. 76.

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 6, poz. 31 i Nr 43, poz. 271, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 45, poz. 498 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2220.

4)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036.

5)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 września 1999 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną Rzeczypospolitej Polskiej przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 75, poz. 849), które utraciło moc na podstawie art. 74 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. 208, poz. 1763 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966).