ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach

Na podstawie art. 115 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 219, poz. 2162) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem ust. 2—4 i 6, za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na kierowców i kierowców oraz kandydatów na motorniczych i motorniczych, zwanych dalej „osobami egzaminowanymi”, pobiera się opłatę w wysokości:

1) 22 zł — za egzamin teoretyczny przeprowadzany w formie pisemnego testu lub przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego;

2) 40 zł — za egzamin teoretyczny przeprowadzany w formie ustnej;

3) 140 zł — za egzamin praktyczny dla prawa jazdy kategorii A1 lub A;

4) 112 zł — za egzamin praktyczny dla prawa jazdy kategorii B;

5) 135 zł — za egzamin praktyczny dla prawa jazdy kategorii B1, C1, D1 lub T;

6) 160 zł — za egzamin praktyczny dla prawa jazdy kategorii C, D lub B+E;

7) 195 zł — za egzamin praktyczny dla prawa jazdy kategorii C1+E, C+E, D1+E lub D+E;

8) 100 zł — za egzamin praktyczny przeprowadzony w celu wydania pozwolenia do kierowania tramwajem, zwanego dalej „pozwoleniem”.”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Egzaminatorowi zatrudnionemu na podstawie umowy zlecenia za sprawdzenie kwalifikacji osoby egzaminowanej w zakresie pozwolenia przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

1) 5 zł — za egzamin teoretyczny przeprowadzany w formie testu pisemnego lub przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego;

2) 11 zł — za egzamin teoretyczny przeprowadzany w formie ustnej;

3) 20 zł — za egzamin praktyczny.”;

3) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

„§ 7a. Opłatę, o której mowa w § 7:

1)w przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu:

a) zwiększa się o 50 % — w przypadku nieprzystąpienia do egzaminu w wyznaczonym uprzednio terminie,

b) zmniejsza się o 50 % — w przypadku opłaty za egzamin praktyczny, jeżeli termin egzaminu teoretycznego i praktycznego wyznaczono na wniosek osoby egzaminowanej, a osoba ta uzyskała negatywny wynik z egzaminu teoretycznego;

2) wniesioną odpowiednio za pełny egzamin lub egzamin praktyczny zmniejsza się o 50 %, jeżeli osoba egzaminowana nie zgłosiła się na egzamin w wyznaczonym terminie lub, mając wyznaczony termin egzaminu praktycznego, uzyskała negatywny wynik z egzaminu teoretycznego. Kwota zmniejszenia podlega zwrotowi.”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8.1. Za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów lub egzaminatorów, członkom komisji, o której mowa w art. 110 ust. 1 pkt 8 ustawy, przysługuje za każdą sesję egzaminacyjną wynagrodzenie w wysokości określonej w tabeli nr 4 załącznika do rozporządzenia.

2. W przypadku, gdy na sesję egzaminacyjną przyjęto ponad 20 kandydatów na egzaminatorów lub egzaminatorów, każdemu z członków komisji oprócz wynagrodzenia, o którym mowa w tabeli nr 4 załącznika do rozporządzenia, przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

1) 13 zł — dla przewodniczącego komisji,

2) 9 zł 50 gr — dla członka komisji,

3) 9 zł 50 gr — dla sekretarza komisji

— za każdego dodatkowego kandydata.”;

5) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Stawek opłat, o których mowa w § 1 pkt 1 oraz w tabeli nr 1 i 3, nie stosuje się do osób, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zostały przyjęte na egzamin na prawo jazdy, pozwolenie lub na egzamin sprawdzający kwalifikacje teoretyczne i praktyczne kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2006 r.

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497.