ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

Na podstawie art. 88a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej;

2) dokumenty, na podstawie których dokonuje się wpisów do centralnych rejestrów;

3) wzory centralnych rejestrów, o których mowa w pkt 1.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) centralnych rejestrach — rozumie się przez to centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane, centralny rejestr rzeczoznawców budowlanych i centralny rejestr ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej;

2) uprawnionym — rozumie się przez to osobę, która legitymuje się ostateczną decyzją o nadaniu uprawnień budowlanych, wydaną przez właściwy organ.

§ 3. 1. Centralne rejestry prowadzi Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

2. Wpisów do centralnych rejestrów dokonuje się na podstawie ostatecznych decyzji o:

1) nadaniu uprawnień budowlanych;

2) nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego;

3) ukaraniu w trybie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie;

4) zatarciu kary.

§ 4. 1. Centralne rejestry są prowadzone w postaci zbiorów danych, zapisanych w formie elektronicznej.

2. Do wniosków o wpis do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane dołącza się ostateczne decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych, wydane przez właściwe organy.

3. Do wniosków o wpis do centralnych rejestrów rzeczoznawców budowlanych i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej dołącza się akta postępowania administracyjnego, obejmujące dokumenty stanowiące podstawę wpisu.

4. Wpis do centralnego rejestru polega na wprowadzeniu do systemu informatycznego danych zawartych w ostatecznych decyzjach, o których mowa w § 3 ust. 2.

5. Z chwilą zamieszczenia danych w centralnym rejestrze wpis uważa się za dokonany.

6. Wpisu do właściwego zbioru danych dokonuje się pod oddzielną pozycją centralnego rejestru, oznaczoną numerem wynikającym z kolejności oraz datą dokonania wpisu.

§ 5. 1. Informacje w centralnych rejestrach zapisywane są na kartach osobowych i zawodowych.

2. Wzory: karty osobowej, karty zawodowej uprawnionych oraz karty zawodowej rzeczoznawców budowlanych określają załączniki nr 1—3 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Informacje w centralnym rejestrze ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej zapisywane są na karcie kary.

2. Wzór karty kary określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego może wystąpić do właściwego organu o weryfikację przesłanej dokumentacji, określając nieprawidłowości, które powinny zostać usunięte.

2. Na wniosek osoby objętej wpisem Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego dokonuje sprostowania dokonanego wpisu, w przypadku gdy jest on niezgodny z decyzją, o której mowa w § 3 ust. 2, z informacjami zawartymi w tej decyzji lub ze stanem faktycznym.

§ 8. Wpisowi podlegają również zmiany i uzupełnienia danych zamieszczonych w centralnych rejestrach oraz skreślenie z rejestru.

§ 9. 1. Dla osób podlegających wpisowi gromadzi się akta rejestrowe obejmujące dokumenty stanowiące podstawę wpisu do rejestru.

2. Akta rejestrowe nie mogą być udostępniane osobom trzecim.

§ 10. 1. Akta rejestrowe, obejmujące dokumenty stanowiące podstawę wpisu do rejestru oraz dokumenty dotyczące postępowania rejestrowego, przechowuje się zgodnie z przepisami dotyczącymi klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji dla celów archiwalnych.

2. Wymienione w ust. 1 akta rejestrowe zabezpiecza się w postaci elektronicznej poprzez wykonanie ich kopii na dyskach zewnętrznych oraz w postaci dokonywanych wydruków.

§ 11. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz. U. Nr 62, poz. 565).

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. (poz. 1868)

Załącznik 1

KARTA OSOBOWA

Załącznik 3

KARTA KARY


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 i Nr 169, poz. 1419.