ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2) z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej

Na podstawie art. 183 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827 i 1198) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wysokość rocznej opłaty telekomunikacyjnej, zwanej dalej „opłatą”, stanowi iloczyn rocznych przychodów z tytułu prowadzenia działalności telekomunikacyjnej przedsiębiorcy telekomunikacyjnego obowiązanego do uiszczenia opłaty, uzyskanych w roku obrotowym poprzedzającym o 2 lata rok, za który ta opłata jest należna, i wskaźnika opłaty, zwanego dalej „wskaźnikiem”.

§ 2. Wskaźnik na rok, za który opłata jest należna, obliczany jest według następującego wzoru:

gdzie:

∑WPr-1 — oznacza sumę wydatków Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej „Prezesem UKE”, oraz ministra właściwego do spraw łączności związanych z wykonywaniem zadań w zakresie telekomunikacji, przyjętych w ustawie budżetowej na rok poprzedzający rok, za który ta opłata jest należna,

∑WPr-2 — oznacza sumę rocznych przychodów z tytułu prowadzenia działalności telekomunikacyjnej wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązanych do uiszczenia opłaty, uzyskanych w roku obrotowym poprzedzającym o 2 lata rok, za który ta opłata jest należna,

S — oznacza saldo rozliczenia wpływów z opłaty z sumą wydatków poniesionych,

gdzie:

gdzie:

pr-1 — oznacza wskaźnik na rok poprzedzający rok, za który opłata jest należna,

∑Ur-3 — oznacza sumę rocznych przychodów z tytułu prowadzenia działalności telekomunikacyjnej wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązanych do uiszczenia opłaty, uzyskanych w roku obrotowym poprzedzającym o 3 lata rok, za który ta opłata jest należna,

∑WZr-2 — oznacza sumę wydatków związanych z wykonywaniem zadań w zakresie telekomunikacji poniesionych przez Prezesa UKE oraz ministra właściwego do spraw łączności w roku poprzedzającym o 2 lata rok, za który ta opłata jest należna

— z tym że w pierwszym roku, za który ta opłata jest należna, to jest w roku 2005, saldo rozliczenia wynosi 0.

§ 3. Wysokość wskaźnika w 2005 r. wynosi 0,0331%.

§ 3a. Wysokość wskaźnika w 2006 r. wynosi 0,05%.

§ 3b. Wysokość wskaźnika w 2007 r. wynosi 0,05%.

§ 3c. Wysokość wskaźnika w 2008 r. wynosi 0,0329%.

§ 3d. Wysokość wskaźnika w 2009 r. wynosi 0,05%.

§ 3e. Wysokość wskaźnika w 2010 r. wynosi 0,05%.

§ 3f. Wysokość wskaźnika w 2011 r. wynosi 0,05%.

§ 3g. Wysokość wskaźnika w 2012 r. wynosi 0,05%.

§ 3h. Wysokość wskaźnika w 2013 r. wynosi 0,05%.

§ 3i. 3) Wysokość wskaźnika w 2014 r. wynosi 0,05%.

§ 3j. 4) Wysokość wskaźnika w 2015 r. wynosi 0,05%.

§ 4. 1. Opłatę uiszcza się w ratach kwartalnych w wysokości równej 1/4 opłaty rocznej w terminach do końca lutego, maja, sierpnia i listopada danego roku.

2. Opłatę można uiszczać w ratach półrocznych, w wysokości równej 1/2 opłaty rocznej w terminie do końca lutego i sierpnia, lub jednorazowo do końca sierpnia roku, za który opłata ta jest należna, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. O wyborze sposobu uiszczenia opłaty rocznej, jednorazowo lub w ratach półrocznych, podmiot pisemnie zawiadamia Prezesa UKE w terminie do końca lutego danego roku.

§ 5. 1. Jeżeli 2 lata od rozpoczęcia prowadzenia działalności telekomunikacyjnej upływają w trakcie trwania danego roku, za który opłata jest należna, opłatę ustala się jako iloczyn przychodów z działalności telekomunikacyjnej uzyskanych w roku, w którym nastąpiło rozpoczęcie tej działalności, i wysokości wskaźnika.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepis § 4 stosuje się odpowiednio.

§ 6. Opłatę uiszcza się przelewem bankowym na rachunek bieżący dochodów Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.


2) Obecnie działem administracji rządowej — łączność kieruje Minister Administracji i Cyfryzacji, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1254).

3)    Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 4 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej (Dz. U. poz. 1510), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

4)    Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej (Dz. U. poz. 1817), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.