ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 26 września 2005 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych 2)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) (traci moc);

2) szczegółowe warunki, zakres i formę egzaminu dla kandydatów na doradców oraz egzaminu dla doradców;

3) wysokość opłat za egzamin dla kandydatów na doradców i za egzamin dla doradców oraz wysokość wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej;

4) wzór świadectwa doradcy.

§ 2. (traci moc).

§ 3. (traci moc).

§ 4. (traci moc).

§ 5. (traci moc).

§ 6. 1. Termin oraz miejsce przeprowadzenia egzaminu dla kandydatów na doradców oraz egzaminu dla doradców wyznacza wojewódzki inspektor transportu drogowego w przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w § 10, przez co najmniej 10 osób.

2. Termin oraz miejsce, o których mowa w ust. 1, podaje się do publicznej wiadomości, najpóźniej na 14 dni przed wyznaczonym dniem egzaminu, w formie ogłoszenia, w siedzibie wojewódzkiego inspektora transportu drogowego oraz na stronach interneto-wych Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

§ 7. 1. Egzamin dla kandydatów na doradców i egzamin dla doradców obejmują sprawdzenie wiedzy i rozumienia zagadnień określonych w programie szczegółowym, o którym mowa w § 4 ust. 4.

2. Egzamin dla doradców powinien być ukierunkowany na zmiany w przepisach dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, wprowadzone w okresie ostatnich 5 lat.

§ 8. 1. Egzamin dla kandydatów na doradców przeprowadza się w formie pisemnej obejmującej część testową, składającą się z trzech zestawów po 15 pytań, dotyczących zagadnień z zakresu poszczególnych modułów, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, oraz ćwiczenie praktyczne z zakresu obowiązków doradcy.

2. Egzamin dla doradców przeprowadza się w formie pisemnej obejmującej część testową składającą się z trzech zestawów po 15 pytań, dotyczących zagadnień z zakresu poszczególnych modułów, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Czas trwania egzaminów wynosi:

1) 3,5 godziny — w przypadku części testowej;

2) 2 godziny — w przypadku ćwiczenia praktycznego.

4. Pytania testowe i ćwiczenia praktyczne, o których mowa w ust. 1 i 2, pochodzą z katalogu pytań i ćwiczeń egzaminacyjnych, zatwierdzonego przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Organ ten podaje do publicznej wiadomości przykładowe pytania egzaminacyjne dla każdego z modułów oraz przykładowe ćwiczenie praktyczne.

5. Główny Inspektor Transportu Drogowego przekazuje Komisji Europejskiej katalog, o którym mowa w ust. 4.

§ 9. 1. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna składająca się z:

1) przewodniczącego;

2) dwóch członków;

3) sekretarza.

2. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej powinna być osoba posiadająca uprawnienia doradcy, a członkami komisji osoby posiadające takie uprawnienia lub osoby posiadające wyższe wykształcenie i co najmniej ośmioletnią praktykę zawodową w dziedzinie:

1) właściwości towarów niebezpiecznych;

2) konstrukcji i eksploatacji opakowań, cystern i pojazdów przeznaczonych do ich przewozu;

3) ratownictwa drogowego i chemicznego;

4) ochrony przeciwpożarowej lub

5) bezpieczeństwa ruchu drogowego.

§ 10. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które w terminie co najmniej 7 dni przed wyznaczonym dniem jego przeprowadzenia złożyły do wojewódzkiego inspektora transportu drogowego wniosek o dopuszczenie do egzaminu wraz z:

1) dowodem uiszczenia opłaty, o której mowa w § 13;

2) zaświadczeniem, o którym mowa w § 5 — w przypadku kandydatów na doradców;

3) numerem posiadanego świadectwa doradcy — w przypadku doradców.

§ 11. Egzamin uważa się za zdany w przypadku udzielenia co najmniej 80 % prawidłowych odpowiedzi na pytania zawarte w każdym z trzech zestawów pytań, o których mowa w § 8 ust. 1 i 2, oraz rozwiązania w co najmniej 80 % ćwiczenia praktycznego, o którym mowa w § 8 ust. 1.

§ 12. 1. Z posiedzenia komisji egzaminacyjnej sporządza się protokół, zawierający wyniki egzaminu, który podpisują przewodniczący komisji egzaminacyjnej oraz pozostali jej członkowie.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący komisji egzaminacyjnej przekazuje, w terminie do 7 dni od dnia zakończenia egzaminu, wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego.

§ 13. Ustala się opłatę za egzamin w wysokości 400 zł.

§ 14. 1. Członkom komisji egzaminacyjnej przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

1) 400 zł — dla przewodniczącego;

2) 280 zł — dla innych członków komisji;

3) 200 zł — dla sekretarza.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ulega zwiększeniu za każdą dodatkową osobę powyżej 10 osób o kwotę:

1) 10 zł — dla przewodniczącego;

2) 8 zł — dla innych członków komisji;

3) 6 zł — dla sekretarza.

§ 15. Wzór świadectwa doradcy określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 4)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2005 r. (poz. 1654)

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy Rady nr 94/55/WE z dnia 21 listopada 1994 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do transportu drogowego towarów niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 319 z 12.12.1994, str. 7);

2) dyrektywy Rady nr 96/35/WE z dnia 3 czerwca 1996 r. w sprawie wyznaczania i kwalifikacji zawodowych doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie drogowym, kolejowym i żegludze śródlądowej towarów niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 145 z 10.06.1996, str. 10);

3) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2000/18/WE z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie minimalnych wymogów egzaminacyjnych dla doradców do spraw bezpieczeństwa w drogowym, kolejowym i śródlądowym transporcie towarów niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 118 z 19.05.2000, str. 41).

Dane dotyczące ogłoszenia danych aktów dotyczą ich ogłoszenia w Polskim Wydaniu Specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757 i Nr 141, poz. 1184.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 237, poz. 2013 oraz z 2003 r. Nr 5, poz. 62), które zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 1184) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.