ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 26 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz. U. Nr 212, poz. 2152 i Nr 218, poz. 2212) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 20 uchyla się ust. 3;

2) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

3) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

a) w odniesieniu do stanowisk: „1. Dyspozytor ruchu”, „2. Dyżurny ruchu i stacji”, „3. Manewrowy”, „4. Monter urządzeń sterowania ruchem pociągów”, „5. Monter urządzeń zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej”, „7. Maszynista pomocniczych pojazdów kolejowych metra” w części III dotychczasową treść ust. 3 oznacza się jako część IV,

b) w odniesieniu do stanowiska „6. Maszynista pociągu metra”:

— w części I ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wykształcenie — średnie.”,

— w części III dotychczasową treść ust. 3 oznacza się jako część IV;

4) załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. 1. Pracownicy zatrudnieni w dniu 6 października 2004 r. na stanowiskach wymienionych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe — mogą być nadal zatrudnieni na tych stanowiskach bez obowiązku dopełnienia warunków określonych w tym rozporządzeniu, dotyczących wykształcenia, stażu pracy, przygotowania zawodowego i egzaminów kwalifikacyjnych, z zastrzeżeniem § 23—25 rozporządzenia.

2. Prawa kierowania pojazdami kolejowymi wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia według wzoru określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, zachowują ważność. Prawa kierowania pojazdami kolejowymi mogą być wydawane według dotychczasowego wzoru do wyczerpania zapasów.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. (poz. 1999)

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314, Nr 163, poz. 1362 i Nr 169, poz. 1420.