ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 26 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

Na podstawie art. 94 ust. 8 i 9 oraz art. 104 ust. 1 w związku z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. Nr 165, poz. 1603 oraz z 2005 r. Nr 70, poz. 632) po § 37 dodaje się § 37a w brzmieniu:

„§ 37a. Osoby podejmujące po dniu 1 maja 2005 r. wykonywanie zadań określonych dla operatora tankowania statków powietrznych mogą je wykonywać po:

1) przeszkoleniu przez pracodawcę lub

2) sprawdzeniu przez pracodawcę posiadania przez te osoby odpowiednich kwalifikacji — zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu ogłoszonymi w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, jednak nie dłużej niż do dnia 1 maja 2007 r.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757, Nr 163, poz. 1362, Nr 175, poz. 1462 i Nr 180, poz. 1490.