ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 26 października 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Na podstawie art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, utworzonego na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086, z późn. zm. 3) ), zwanej dalej „ustawą”.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) zasobie — należy przez to rozumieć państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny;

2) Funduszu — należy przez to rozumieć wyodrębnioną część Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym będącą w dyspozycji Głównego Geodety Kraju.

§ 2. Podstawę prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu stanowi roczny plan finansowy, sporządzony na dany rok budżetowy zgodnie z zasadami i trybem przewidzianym dla opracowania projektu ustawy budżetowej.

§ 3. Projekt rocznego planu finansowego Funduszu obejmuje:

1) stan na początek roku, obejmujący środki finansowe, należności i zobowiązania;

2) przychody, w tym przychody własne oraz wpłaty z funduszy wojewódzkich, powiatowych i gminnych, o których mowa w art. 41 ust. 2 i art. 41a ustawy;

3) wydatki, w tym przelewy redystrybucyjne dla funduszy wojewódzkich, powiatowych i gminnych, wydatki bieżące (własne) i wydatki inwestycyjne;

4) stan na koniec roku, obejmujący środki finansowe, należności i zobowiązania.

§ 4. 1. Starosta, wójt (burmistrz, prezydent miasta) przekazuje marszałkowi województwa w terminie do dnia 15 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy informacje o przewidywanej w danym roku budżetowym oraz planowanej na rok następny wysokości należnych wpłat z funduszu powiatowego i gminnego, o których mowa w art. 41 ust. 2 i art. 41a ustawy.

2. Marszałek województwa przekazuje Głównemu Geodecie Kraju, w terminie do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, zbiorcze zestawienie informacji, o których mowa w ust. 1, a także informacje o przewidywanej w danym roku budżetowym oraz planowanej na rok następny wysokości należnych wpłat z funduszu wojewódzkiego, o którym mowa w art. 41 ust. 2 ustawy.

§ 5. Wydatki ujęte w rocznym planie finansowym Funduszu powinny być dokonywane w granicach kwot określonych w tym planie, z uwzględnieniem dokonanych zmian, zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, w ramach posiadanych środków finansowych obejmujących bieżące przychody i pozostałości środków z okresów poprzednich.

§ 6. 1. Przychodami Funduszu, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy, są wpływy:

1) z opłat za czynności, o których mowa w art. 40 ust. 3b ustawy;

2) ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z zasobu, w tym wydawnictw Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, w szczególności instrukcji technicznych, atlasów i innych opracowań wydawniczych;

3) ze sprzedaży zbiorów numerycznych (baz danych) zasobu;

4) z tytułu umów, w tym związanych z realizacją zezwoleń, o których mowa w art. 18 ustawy;

5) z usług związanych z przetwarzaniem oraz reprodukowaniem dokumentów i materiałów zasobu;

6) z oprocentowania rachunku bankowego (odsetki bankowe).

2. Przychodami Funduszu mogą być również:

1) przychody z usług wykonywanych przy użyciu sprzętu informatycznego, poligraficznego lub innego, zakupionego ze środków finansowych Funduszu;

2) przychody ze sprzedaży zbędnego wyposażenia specjalistycznego, zakupionego ze środków Funduszu lub podarowanego dla prowadzenia zasobu;

3) kary umowne, wynikające z realizacji zamówień publicznych finansowych z Funduszu;

4) darowizny pieniężne.

3. Przychodami Funduszu są również wpłaty z funduszy wojewódzkich, powiatowych i gminnych, o których mowa w art. 41 ust. 2 i art. 41a ustawy.

§ 7. Środki Funduszu przeznaczane są, zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy, na:

1) usługi związane z gromadzeniem, utrzymywaniem w gotowości użytkowej, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem oraz zabezpieczaniem zasobu, a także wyłączaniem materiałów z zasobu;

2) modernizację i adaptację lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu;

3) wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu;

4) informatyzację zasobu;

5) zakładanie, aktualizację i modernizację krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków, a także działalność wydawniczą Służby Geodezyjnej i Kartograficznej;

6) kontrolę opracowań przyjmowanych do zasobu, sposobu prowadzenia, gromadzenia i udostępnienia zasobu, a także gospodarowania środkami Funduszu;

7) wykonywanie ekspertyz dotyczących oceny gospodarowania Funduszem i opracowań dotyczących stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych;

8) opracowywanie, drukowanie i dystrybucję standardów i instrukcji technicznych, a także materiałów informacyjnych dotyczących zasobu oraz upowszechnianie informacji o zasobie;

9) zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego, niezbędnych do realizowania zadań wymienionych w pkt 1—8;

10) podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, narad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu;

11) prowizje i opłaty bankowe związane z obsługą Funduszu.

§ 8. Środki uzyskiwane za pośrednictwem jednostek organizacyjnych prowadzących odrębną gospodarkę finansową, działających przy Głównym Geodecie Kraju, są przekazywane na rachunek bankowy Funduszu najpóźniej do dwudziestego dnia miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca obrachunkowego.

§ 9. 1. Starosta, wójt (burmistrz, prezydent miasta) przekazuje marszałkowi województwa w terminie 20 dni od zakończenia kwartału informacje zawierające dane o:

1) wysokości przychodów funduszy powiatowych i gminnych, uzyskanych w zakończonym kwartale, stanowiącej podstawę obliczenia wpłat, o których mowa w § 6 ust. 3;

2) wysokości należnych wpłat, o których mowa w § 6 ust. 3.

2. Marszałek województwa przekazuje Głównemu Geodecie Kraju w terminie 30 dni od zakończenia kwartału informacje, o których mowa w ust. 1, oraz ich zbiorcze zestawienie, a także informacje dotyczące funduszy wojewódzkich, zawierające dane o:

1) wysokości przychodów funduszy wojewódzkich, uzyskanych w zakończonym kwartale, stanowiącej podstawę obliczenia wpłat, o których mowa w § 6 ust. 3;

2) wysokości należnych wpłat, o których mowa w § 6 ust. 3.

3. Dane zawarte w informacjach, o których mowa w ust. 1 i 2, potwierdza się dowodami księgowymi zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm. 4) ).

§ 10. Sprawozdania budżetowe z wykonywania rocznego planu finansowego Funduszu sporządza się w terminach i w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 170, poz. 1426).

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 180, poz. 1495.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229 i Nr 125, poz. 1363, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr 166, poz 1612, z 2004 r. Nr 10, poz. 76 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087 i Nr 163, poz. 1362 i 1364.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66 i Nr 184, poz. 1539.