ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej

Na podstawie art. 132 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393) zarządza się, co następuje:

§ 1. Warunki i sposób działania telekomunikacji lotniczej określają normy i zalecane metody postępowania zawarte w tomach I-V Załącznika 10 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn. zm. 2) ), zwanej dalej „Konwencją”.

§ 2. 1. Kompetencje i obowiązki „właściwej władzy”, „władzy kontrolującej”, „władzy rejestrującej” oraz „władzy narodowej”, o której mowa w Załączniku 10 do Konwencji, pełni Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwany dalej „Prezesem Urzędu”.

2. Kompetencje i obowiązki „władzy” w rozumieniu pkt 2.4.1 tomu II Załącznika 10 do Konwencji, pełni Prezes Urzędu w porozumieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

3. Kompetencje i obowiązki „kompetentnej władzy” oraz „władzy dysponującej danymi”, o których mowa w Załączniku 10 do Konwencji, pełni instytucja zapewniająca służby łączności, nawigacji i dozorowania, certyfikowana na podstawie odrębnych przepisów.

4. Kompetencje i obowiązki „władzy służb ruchu lotniczego” oraz „władzy ATS”, o których mowa w Załączniku 10 do Konwencji, wykonuje instytucja zapewniająca służby ruchu lotniczego, wyznaczona na podstawie odrębnych przepisów.

§ 3. 1. Prezes Urzędu zawiadamia Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) o różnicach w rozumieniu art. 38 Konwencji.

2. Różnice, o których mowa w ust. 1, są ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych w Zbiorze Informacji Lotniczych Polska (AIP Polska).

§ 3a. 3) 1. Prezes Urzędu na wniosek instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej, zarządzającego lotniskiem albo zgłaszającego lądowisko do ewidencji lądowisk lub posiadacza nieruchomości, na której znajduje się lądowisko, nadaje oznaczenie lokalizacji, o którym mowa w pkt 1.9 tomu II Załącznika 10 do Konwencji, pozwalające na identyfikację stacji: 4)

1)   stałej służby lotniczej (Aeronauticalfixed service), zwanej dalej „AFS”,

2)   stałej telekomunikacyjnej sieci lotniczej (Aeronauticalfixed telecommunication network), zwanej dalej „AFTN” — o których mowa w pkt 1.1 tomu II Załącznika 10 do Konwencji.

2. Oznaczenie lokalizacji dla stacji:

1)   AFS składa się z grupy liter „EP” i następującego po nim dwuliterowego niepowtarzalnego wyróżnika miejscowości i kończy się znakiem „*”;

2)   AFTN składa się z grupy liter „EP” i następującego po nim dwuliterowego niepowtarzalnego wyróżnika miejscowości.

3. Prezes Urzędu wykreśla z urzędu oznaczenie lokalizacji, jeżeli stacja AFS albo stacja AFTN nie są wykorzystywane do zapewniania służb żeglugi powietrznej.

4. Oznaczenia lokalizacji są ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz w AIP Polska.

5. Prezes Urzędu zawiadamia Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) o nadanych i wykreślonych oznaczeniach lokalizacji.

§ 4. Dokumenty (Doc) opublikowane przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), o których mowa w Załączniku 10 do Konwencji, stosuje się od dnia wejścia w życie rozporządzenia wydanego na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze, wprowadzającego do stosowania poszczególne dokumenty, do których odwołuje się Załącznik 10 do Konwencji.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 5) . 6)


1) Obecnie działem administracji rządowej — transport kieruje Minister Infrastruktury i Rozwoju, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

2)    Zmiany wymienionej umowy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1963 r. Nr 24, poz. 137 i 138, z 1969 r. Nr 27, poz. 210 i 211, z 1976 r. Nr 21, poz. 130 i 131, Nr 32, poz. 188 i 189 i Nr 39, poz. 227 i 228, z 1984 r. Nr 39, poz. 199 i 200, z 2000 r. Nr 39, poz. 446 i 447, z 2002 r. Nr 58, poz. 527 i 528, z 2003 r. Nr 78, poz. 700 i 701 oraz z 2012 r. poz. 368, 369, 370 i 371.

3)    Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej (Dz. U. poz. 624), które weszło w życie z dniem 19 czerwca 2012 r.

4)    Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 września 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej (Dz. U. poz. 1177), które weszło w życie z dniem 19 października 2013 r.

5)    Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 10 kwietnia 2009 r.

6)    Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie służby informacji lotniczej oraz szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej (Dz. U. Nr 78, poz. 736).