ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie rodzajów pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2a ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przepisy rozporządzenia określają, zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym, stanowiącym dokument uzupełniający Konstytucję i Konwencję Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzone w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 35, poz. 196 oraz z 2003 r. Nr 10, poz. 111), a także z zaleceniami Europejskiej Konferencji Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (CEPT):

1) rodzaje pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na używanie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, zwanych dalej „pozwoleniami”;

2) wymagania niezbędne do uzyskania pozwolenia;

3) okresy ważności pozwoleń.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) radiostacja amatorska – urządzenie radiowe nadawcze lub nadawczo-odbiorcze wraz z systemem antenowym używane w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej;

2) radiostacja amatorska bezobsługowa – automatyczną radiostację amatorską;

3) świadectwo – odpowiedniej klasy świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Łączności z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr 57, poz. 599);

4) świadectwo równoważne – świadectwo zgodne z zaleceniem CEPT T/R 61–02 (HAREC) wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny.

§ 3. Ustala się następujące rodzaje pozwoleń:

1) pozwolenie kategorii 1 – uprawniające do używania radiostacji amatorskich pracujących we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonych w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości:

a) z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 150 W,

b) z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 500 W;

2) pozwolenie kategorii 2 – uprawniające do używania radiostacji amatorskich pracujących z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 50 W w następujących zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonych w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości, 3500–3800 kHz i powyżej 28 MHz;

3) pozwolenie kategorii 3 – uprawniające do używania radiostacji amatorskich pracujących z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 15 W w następujących zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonych w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości, 3550–3750 kHz, 14050–14150 kHz, 21050–21200 kHz, 28050–28500 kHz, 50–52 MHz, 144–146 MHz i 430–440 MHz;

4) pozwolenie kategorii 4 – uprawniające do używania radiostacji amatorskich pracujących z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 15 W w następujących zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonych w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości, 144–146 MHz i 430–440 MHz;

5) pozwolenie kategorii 5 – uprawniające do używania radiostacji amatorskich bezobsługowych pracujących w określonych w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości zakresach przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) do 30 MHz z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 50 W,

b) powyżej 30 MHz z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 10 W;

6) pozwolenie tymczasowe – uprawniające do używania radiostacji amatorskich pracujących we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonych w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości, z maksymalną mocą wyjściową nadajnika powyżej 500 W, przy czym maksymalna moc wyjściowa nadajnika określana jest każdorazowo w pozwoleniu i nie może przekroczyć 1500 W.

§ 4. 1. Pozwolenie kategorii 1 z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 150 W wydaje się osobie fizycznej, która posiada:

1) świadectwo klasy A lub świadectwo równoważne albo

2) pozwolenie wydane przez właściwy do tego organ zagraniczny nadające jej co najmniej uprawnienia określone w § 3 pkt 1 lit. a – jeżeli osoba ubiegająca się o pozwolenie jest obywatelem państwa niebędącego członkiem CEPT.

2. Pozwolenie kategorii 1 z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 500 W wydaje się osobie fizycznej, która posiada pozwolenie w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej co najmniej od 10 lat oraz posiada:

1) świadectwo klasy A lub świadectwo równoważne albo

2) pozwolenie wydane przez właściwy do tego organ zagraniczny, nadające jej co najmniej uprawnienia określone w § 3 pkt 1 lit. b – jeżeli osoba ubiegająca się o pozwolenie jest obywatelem państwa niebędącego członkiem CEPT.

§ 5. Pozwolenie kategorii 2 wydaje się osobie fizycznej, która posiada:

1) świadectwo klasy B lub świadectwo równoważne albo

2) pozwolenie wydane przez właściwy do tego organ zagraniczny, nadające jej co najmniej uprawnienia określone w § 3 pkt 2 – jeżeli osoba ubiegająca się o pozwolenie jest obywatelem państwa niebędącego członkiem CEPT.

§ 6. Pozwolenie kategorii 3 lub 4 wydaje się osobie fizycznej, która posiada świadectwo odpowiednio klasy C lub D.

§ 7. Pozwolenie kategorii 5 wydaje się osobie fizycznej, która:

1) posiada pozwolenie kategorii 1 lub 2, przy czym posiadanie pozwolenia kategorii 2 upoważnia do ubiegania się o pozwolenie uprawniające do używania radiostacji amatorskiej bezobsługowej wyłącznie w zakresach przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonych w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości, w zakresach powyżej 30 MHz z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 10 W;

2) ukończyła 18 lat.

§ 8. 1. Pozwolenie tymczasowe wydaje się osobie fizycznej, która posiada pozwolenie w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej co najmniej od 10 lat, dołączy do wniosku o wydanie pozwolenia sporządzoną na piśmie informację o czasie, miejscu i sposobie wykorzystania radiostacji amatorskiej oraz posiada:

1) świadectwo klasy A lub świadectwo równoważne albo

2) pozwolenie wydane przez właściwy do tego organ zagraniczny nadające jej co najmniej uprawnienia określone w § 3 pkt 1 lit. b – jeżeli osoba ubiegająca się o pozwolenie jest obywatelem państwa niebędącego członkiem CEPT.

2. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się w celu przeprowadzenia eksperymentu technicznego, udziału w zawodach lub konkursach międzynarodowych.

§ 9. 1. Pozwolenie kategorii 1, 2 lub 5 wydaje się osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia, a także stowarzyszeniu zwykłemu w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z 2003 r. Nr 96, poz. 874 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), która przedłoży pisemną zgodę właściciela lub zarządcy budynku lub innego obiektu, w którym ma być zainstalowana radiostacja, oraz zgodę osób odpowiedzialnych za pracę radiostacji:

1) dla pozwolenia kategorii 1 – zgodę trzech osób posiadających pozwolenia kategorii 1;

2) dla pozwolenia kategorii 2 – zgodę trzech osób posiadających pozwolenia kategorii 1 lub 2;

3) dla pozwolenia kategorii 5 – zgodę osoby posiadającej pozwolenie kategorii 1 lub 2.

2. Do wniosku o wydanie pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć pisemną zgodę jednej z osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, na pełnienie funkcji kierownika radiostacji.

3. Pozwolenie tymczasowe wydaje się osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia, a także stowarzyszeniu zwykłemu, określonemu w ust. 1, które posiada pozwolenie kategorii 1 z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 500 W oraz dołączy do wniosku o wydanie pozwolenia sporządzoną na piśmie informację o czasie, miejscu oraz sposobie wykorzystania radiostacji amatorskiej.

4. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 3, wydaje się w celu przeprowadzenia eksperymentu technicznego, udziału w zawodach lub konkursach międzynarodowych.

§ 10. Pozwolenia wydaje się:

1) na okres 10 lat – w przypadku pozwoleń kategorii 1–4, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) na okres 5 lat – w przypadku pozwoleń kategorii 5 oraz pozwoleń kategorii 1 i 2 dla osób prawnych, oraz pozwoleń o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 oraz § 5 pkt 2;

3) na okres nieprzekraczający 12 miesięcy – w przypadku pozwolenia tymczasowego.

§ 11. Uzyskanie pozwolenia przez osobę, która nie ukończyła 18 lat, wymaga uprzedniego wyrażenia pisemnej zgody przez jej przedstawiciela ustawowego.

§ 12. 1. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia zezwolenia upoważniające do używania urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej wydane na czas nieokreślony przed dniem 1 stycznia 2001 r. wymienia się na odpowiednie pozwolenia określone w rozporządzeniu.

2. Zezwolenia i pozwolenia upoważniające do używania urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej wydane na czas określony zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1652.