ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie podawania do publicznej wiadomości informacji dotyczących statków o obcej przynależności poddanych inspekcji 2)

Na podstawie art. 11a ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 109, poz. 1156, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zakres i sposób podawania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej statków o obcej przynależności, które zostały przez organ inspekcyjny zatrzymane lub którym odmówiono wejścia do portu.

§ 2. 1. Organ inspekcyjny, na wniosek koordynatora do spraw inspekcji portu, w przypadku statków, które zostały zatrzymane lub którym odmówiono wejścia do portu, podaje do publicznej wiadomości informacje zawierające następujące dane:

1) nazwę statku;

2) numer IMO;

3) typ statku;

4) pojemność brutto;

5) rok budowy określony na podstawie daty wskazanej w certyfikatach statku;

6) nazwę i adres właściciela lub armatora statku;

7) w przypadku statku przewożącego płynne lub stałe ładunki luzem, nazwę i adres czarterującego odpowiedzialnego za wybór jednostki i rodzaju czarteru;

8) banderę państwa;

9) instytucję klasyfikacyjną lub instytucje klasyfikacyjne, które wydały statkowi certyfikat klasy;

10) instytucję klasyfikacyjną lub instytucje klasyfikacyjne lub każdą inną osobę albo organizację, którawydała statkowi certyfikaty, zgodnie z przyjętymi umowami międzynarodowymi, w imieniu państwa bandery, na podstawie przedstawionych podczas inspekcji certyfikatów;

11) port i datę ostatniej rozszerzonej inspekcji lub zatrzymania statku;

12) port i nazwę ostatniego specjalnego przeglądu i nazwę organizacji przeprowadzającej ten przegląd;

13) ilość zatrzymań w ciągu ostatnich 24 miesięcy;

14) państwo i port, w którym statek został zatrzymany;

15) datę anulowania zatrzymania;

16) określony w dniach czas trwania zatrzymania;

17) ilość nieprawidłowości oraz powód zatrzymania wraz ze szczegółowym uzasadnieniem;

18) opis środków zaradczych podjętych przez inspektora lub przez instytucję klasyfikacyjną w następstwie zaistniałego zatrzymania;

19) szczegółowe uzasadnienie decyzji – w przypadku odmówienia statkowi wejścia do portu;

20) wskazanie, czy kontrola prowadzona przez instytucję klasyfikacyjną lub jakąkolwiek organizację certyfikującą, wykazała nieprawidłowości, które doprowadziły do zatrzymania statku;

21) opis środków zaradczych podjętych w przypadku gdy statek został skierowany do najbliższej stoczni remontowej albo gdy odmówiono statkowi wejścia do portu.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, podaje się do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-11 oraz pkt 17, udostępnia się również w systemie Sirenac, stanowiącym system informacyjny w postaci bazy danych wyników inspekcji przeprowadzanych w regionie Memorandum Paryskiego, o którym mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2)  Niniejsze rozporządzenie wdraża postanowienia dyrektywy 95/21/WE z dnia 19 czerwca 1995 r. w sprawie kontroli państwa portu (Dz. Urz. WE L 157 z 07.07.1995, z późn. zm.) . Z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, dane dotyczące ogłoszenia aktu prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, dotyczą ogłoszenia tego aktu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2060, z 2003 r. Nr 199, poz. 1936 i Nr 229, poz. 2277 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 93, poz. 895 i 899.