ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego 2)

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim (Dz. U. Nr 93, poz. 899) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego (Dz. U. Nr 103, poz. 1091) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

2) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Wyposażenie morskie określone w pozycjach 1.39, 1.40, 3.48—51, 4.32—39, 5.16, 6.1 załącznika nr 2 do rozporządzenia, które zostało wyprodukowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, może być wprowadzane na rynek albo używane jako wyposażenie statku w okresie dwóch lat po tym terminie.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 lipca 2009 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2009 r. (poz. 889)

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Komisji 2008/67/WE z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniającej dyrektywę Rady 96/98/WE z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie wyposażenia statków (Dz. Urz. UE L 171 z 01.07.2008, str. 16).