ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 25 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu kolejowego

Na podstawie art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu kolejowego (Dz. U. Nr 103, poz. 1090, z 2006 r. Nr 2, poz. 13 oraz z 2009 r. Nr 78, poz. 654) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Jeżeli próby, o których mowa w ust. 1, nie mogą być przeprowadzone w terminie przewidzianym w programie prób eksploatacyjnych z przyczyn niezależnych od podmiotów, o których mowa w § 2—4, lub ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego na wniosek tych podmiotów może przedłużyć ważność świadectwa dopuszczenia do eksploatacji wydanego na czas określony, wydając nowe świadectwo.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, do wniosku o przedłużenie ważności świadectwa dopuszczenia do eksploatacji wydanego na czas określony nie jest wymagane ponowne załączanie dokumentów, o których mowa w § 2—4 i 6, z wyjątkiem nowego porozumienia w sprawie wykonania prób eksploatacyjnych według wzoru określonego w załączniku nr 1a do rozporządzenia, wraz z ich programem.”;

2) użyte w załączniku nr 1 do rozporządzenia wyrazy „Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa” zastępuje się wyrazami „Instytut Kolejnictwa”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241 i Nr 214, poz. 1658 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13.