ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie umundurowania pracowników organów administracji morskiej

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) kategorie pracowników organów administracji morskiej obowiązanych do noszenia umundurowania;

2) sposób przydziału umundurowania;

3) wzór umundurowania.

§ 2. Dyrektorzy urzędów morskich oraz pracownicy określonych kategorii, wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, z dniem zatrudnienia w urzędach morskich na podstawie powołania, mianowania albo umowy o pracę na czas nieokreślony są obowiązani do noszenia umundurowania w czasie pełnienia obowiązków służbowych.

§ 3. Pracownicy organów administracji morskiej, o których mowa w § 2, otrzymują składniki umundurowania bezpłatnie z dniem określonym w § 2.

§ 4. 1. Składniki umundurowania oraz okresy ich używalności określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2.  Pracownicy organów administracji morskiej, o których mowa w § 2, po upływie okresu używalności posiadanych składników umundurowania, otrzymują bezpłatnie nowe składniki umundurowania.

3. Składniki umundurowania, których termin używalności upłynął, przechodzą na własność pracownika organu administracji morskiej.

§ 5. 1. Wzory składników umundurowania wraz z ich opisami określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Wzory oznak służbowych wraz z ich opisami określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

3. Wzory dystynkcji dla poszczególnych kategorii pracowników organów administracji morskiej, o których mowa w § 2, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 6. 1. W przypadku utraty lub zniszczenia umundurowania albo jego składnika, przed upływem okresu jego używalności bez winy pracownika organu administracji morskiej, o którym mowa w § 2, przy wykonywaniu obowiązków służbowych, pracownik otrzymuje nowy składnik bezpłatnie.

2. W przypadku utraty lub zniszczenia umundurowania albo jego składnika w innym przypadku niż określony w ust. 1, pracownik organu administracji morskiej, o którym mowa w § 2, otrzymuje nowe umundurowanie albo jego składnik odpłatnie, po uiszczeniu jego równowartości obliczonej stosownie do okresu, który pozostał do końca okresu jego używalności, określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Z dniem ustania stosunku pracy pracownik organu administracji morskiej, o którym mowa w § 2, zachowuje otrzymane umundurowanie na własność, pomimo że okres jego używalności nie minął.

2. W przypadku rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika organu administracji morskiej, o którym mowa w § 2, albo za wypowiedzeniem ze strony tego pracownika, pracownik ten jest obowiązany uiścić równowartość umundurowania na zasadach określonych w § 6 ust. 2 lub je zwrócić.

§ 8. 1. Pracownicy organów administracji morskiej, którzy otrzymali umundurowanie na podstawie dotychczasowych przepisów, noszą jego składniki do czasu upływu okresu używalności określonego w dotychczasowych przepisach.

2.  Pracownicy organów administracji morskiej, o których mowa w § 2, uprawnieni do noszenia umundurowania na podstawie dotychczasowych przepisów, otrzymują bezpłatnie, z dniem wejścia w życie rozporządzenia, składniki umundurowania nieobjęte dotychczasowymi przepisami, a pozostałe składniki umundurowania z dniem upływu okresu ich używalności określonego w dotychczasowych przepisach.

3. Pracownicy organów administracji morskiej, inni niż wymienieni w § 2, mogą nosić umundurowanie otrzymane na podstawie dotychczasowych przepisów, pod warunkiem używania go według wzorów określonych w dotychczasowych przepisach.

§ 9. Otrzymane na podstawie dotychczasowych przepisów składniki umundurowania oraz ekwiwalenty pieniężne w zamian za umundurowanie nie podlegają zwrotowi.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. 3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2011 r. (poz. 193)

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 marca 1958 r. w sprawie umundurowania pracowników urzędów morskich (Dz. U. Nr 19, poz. 77 oraz z 1977 r. Nr 22, poz. 96), które zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 i Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.