ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym 2)

Na podstawie art. 13f ust. 3 ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. z 2006 r. Nr 99, poz. 692 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Na statku podnoszącym polską banderę zawartość siarki w paliwie żeglugowym używanym poza granicami obszarów kontroli emisji tlenków siarki (SOx) określonych w załączniku VI do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973 r., sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem uzupełniającym sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1987 r. Nr 17, poz. 101) oraz Protokołem uzupełniającym sporządzonym w Londynie dnia 26 września 1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 202, poz. 1679), zwanej dalej „Konwencją MARPOL”, z zastrzeżeniem wyjątków w nim określonych, nie może przekraczać:

1) 4,5 % m/m do dnia 31 grudnia 2011 r.;

2) 3,5 % m/m od dnia 1 stycznia 2012 r.

2. Na statku podnoszącym polską banderę zawartość siarki w paliwie żeglugowym używanym w granicach obszarów kontroli emisji tlenków siarki (SOx), określonych w załączniku VI do Konwencji MARPOL, nie może przekraczać 1,0 % m/m.

§ 2. Zawartość siarki w paliwie żeglugowym używanym na wszystkich statkach przebywających w polskich obszarach morskich nie może przekraczać 1,0 % m/m.

§ 3. 1. Zawartość siarki w oleju żeglugowym typu diesel (Marine Diesel Oil — MDO) oznaczającym paliwo żeglugowe, którego lepkość i gęstość mieszczą się w zakresach lepkości oraz gęstości zdefiniowanych dla klas DMB i DMC w tabeli I ISO 8217, wprowadzanym do obrotu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej nie może przekraczać 1,5 % m/m.

2. Zawartość siarki w oleju napędowym żeglugowym (Marine Gas Oil — MGO) oznaczającym paliwo żeglugowe, którego lepkość i gęstość mieszczą się w zakresach lepkości oraz gęstości zdefiniowanych dla klas DMX i DMA w tabeli I ISO 8217, używanym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej nie może przekraczać 0,1 % m/m.

3. Zawartość siarki w oleju napędowym żeglugowym (Marine Gas Oil — MGO) oznaczającym paliwo żeglugowe, którego lepkość i gęstość mieszczą się w zakresach lepkości oraz gęstości zdefiniowanych dla klas DMX i DMA w tabeli I ISO 8217, wprowadzanym do obrotu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 stycznia 2010 r. nie może przekraczać 0,1 % m/m.

§ 4. 1. Na statku podnoszącym polską banderę cumującym w porcie państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej oraz na wszystkich statkach cumujących w polskich obszarach morskich zawartość siarki w używanym paliwie żeglugowym nie może przekraczać 0,1 % m/m.

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do:

1) statków, które zgodnie z opublikowanym rozkładem rejsów cumują krócej niż dwie godziny;

2) statków, które podczas cumowania w porcie wyłączają wszystkie silniki i pobierają energię elektryczną z nabrzeża.

§ 5. Zawartość siarki w dostarczanym paliwie żeglugowym oznacza się w sposób określony w Polskich Normach. Sposób oznaczania zawartości siarki określa norma PN-EN ISO 8754 — „Ropa naftowa i produkty podobne. Oznaczanie zawartości siarki. Metoda spektrometrii fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii”.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 3 ust. 3 oraz § 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. 3)


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia w zakresie swej regulacji wdrażają postanowienia dyrektywy 2005/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniającej dyrektywę 1999/32/WE w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych (Dz. Urz. UE L 191 z 22.07.2005).

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie dostarczanym na statek (Dz. U. Nr 79, poz. 555), które zgodnie z art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 176, poz. 1238) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.