ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji 2)

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przepisy rozporządzenia określają:

1) sposób unieważniania dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu oraz tablic rejestracyjnych;

2) wzór zaświadczenia o demontażu pojazdu;

3) wzór zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu;

4) sposób przechowywania zaświadczeń, o których mowa w pkt 2 i 3;

5) sposób prowadzenia ewidencji zaświadczeń, o których mowa w pkt 2 i 3.

§ 2. 1. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu lub przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania     pojazdów, przyjmując pojazd wycofany z eksploatacji, unieważnia:

1) dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana, poprzez odcięcie prawego dolnego rogu, o powierzchni co najmniej 1 cm2, strony tytułowej dokumentu;

2) tablice rejestracyjne poprzez ich przedziurkowanie w miejscu pomiędzy wyróżnikiem powiatu a wyróżnikiem pojazdu albo pomiędzy wyróżnikiem województwa, jeżeli nie występuje wyróżnik powiatu, a wyróżnikiem pojazdu, trzema otworami o średnicy około 1 cm, ułożonymi w odstępach i cm od krawędzi najbliższego otworu, w linii równoległej do pionowej krawędzi tablicy.

2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, zwraca unieważnione dokumenty oraz tablice rejestracyjne właścicielowi pojazdu.

§ 3. Wzór zaświadczenia o demontażu pojazdu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. Wzór zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Egzemplarze zaświadczeń, o których mowa w § 3 i 4, które pozostają u przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, powinny być zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych i przechowywane w odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeniach.

2. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1, powinny być przechowywane w szafie metalowej w teczkach według rodzaju zaświadczenia i roku wydania.

§ 6. 1. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu prowadzi ewidencję zaświadczeń, o których mowa w § 3 i 4, wydanych przez niego i przez przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów, z którymi zawarł umowę.

2. Ewidencja zaświadczeń prowadzona jest w siedzibie przedsiębiorcy, odrębnie dla każdego rodzaju zaświadczenia, i obejmuje następujące dane związane z tym zaświadczeniem:

1) numer wydanego zaświadczenia, składający się z:

a) wyróżnika województwa, w którym przedsiębiorca prowadzi stację demontażu pojazdu lub punkt zbierania pojazdu; wyróżnik województwa określają przepisy o rejestracji i oznaczaniu pojazdów,

b) numeru kolejnego z wykazu przedsiębiorców, o którym mowa w art. 42 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

c) numeru kolejnego nadanego przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcę prowadzącego punkt zbierania pojazdów;

2) dane właściciela pojazdu (imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwa i adres siedziby);

3) numer rejestracyjny pojazdu;

4) znak wyróżniający państwa, w którym pojazd został zarejestrowany;

5) marka pojazdu;

6) typ pojazdu;

7) model pojazdu;

8) numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu.

3. Dane, o których mowa w ust. 2, wprowadzane są do ewidencji niezwłocznie po wydaniu zaświadczenia albo otrzymaniu zaświadczenia od przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów.

4. Ewidencja zaświadczeń prowadzona jest w formie pisemnej i może być również prowadzona w formie elektronicznej.

5. Prowadzenie ewidencji zaświadczeń wymaga stosowania odpowiednich zabezpieczeń. Przepis § 5 stosuje się odpowiednio.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2005 r. (poz. 554)

Załącznik nr 1

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O DEMONTAŻU POJAZDU

(format A4)

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia art. 5 ust. 3 dyrektywy 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. Urz. WE I 269 z 21.10.2000, z późn. zm.). Dane dotyczące aktów prawa Unii Europejskiej ogłoszonych przed dniem 1 maja 2004 r., zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.