ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie wzoru deklaracji ochrony

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz. U. Nr 171, poz. 1055) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wzór deklaracji ochrony dla działań statek — obiekt portowy określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór deklaracji ochrony dla działań statek — statek określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2009 r. (poz. 315)

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).