ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zapisu historii statku oraz listy portów zawinięć statku

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz. U. Nr 171, poz. 1055) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa wzór:

1) zapisu historii statku stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) formularza poprawek do zapisu historii statku stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) indeksu poprawek do zapisu historii statku stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) listy portów zawinięć statku stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.

2. Wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełniania zapisu historii statku oraz formularza poprawek do zapisu historii statku stanowią załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 2. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1–3, wydanych na podstawie przepisów dotychczasowych, dokumenty te wydaje się zgodnie ze wzorami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2009 r. (poz. 314)

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).