ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 25 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

Na podstawie art. 94 ust. 8 i 9 oraz art. 104 ust. 1 w związku z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. Nr 165, poz. 1603) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) pilota wiatrakowcowego turystycznego, pilota wiatrakowcowego zawodowego, pilota sterowcowego liniowego, pilota sterowcowego zawodowego, skoczka spadochronowego zawodowego, radiooperatora pokładowego, operatora tankowania statków powietrznych i informatora służby informacji powietrznej – zgodne z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia;";

2) w § 5 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) szkolenia praktycznego na ziemi – dla kontrolerów ruchu lotniczego, operatorów tankowania statków powietrznych, informatorów służby informacji powietrznej, dyspozytorów lotniczych i mechaników poświadczenia obsługi,";

3) w § 9 w ust. 2 w pkt 2 w lit. c kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

"d) dla kandydatów ubiegających się o wydanie licencji operatora tankowania statków powietrznych i wpisywanych do niej uprawnień lotniczych.";

4) w § 18 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Pilot szybowcowy, dyspozytor lotniczy i operator tankowania statków powietrznych mogą korzystać z licencji tylko w okresie jej ważności oraz jeżeli od dnia sprawdzenia wiadomości lotniczych upłynął okres nie dłuższy niż:

1) 3 lata – w przypadku pilota szybowcowego;

2) 5 lat -– w przypadku dyspozytora lotniczego i operatora tankowania statków powietrznych.";

5) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w rozdziale 1 w części 1.1 po tiret w brzmieniu „– Obsługa techniczna (statku powietrznego). Obsługa statku powietrznego i jego zespołów, której czynności, metody oraz terminy albo okoliczności wykonania określone są w instrukcji obsługi technicznej statku i jego zespołów lub w dokumentach uzupełniających. Obsługa techniczna jest wykonywana przez lub pod nadzorem uprawnionego mechanika poświadczenia obsługi i przez niego poświadczana." dodaje się dwa tiret w brzmieniu:

„– Operator tankowania statków powietrznych. Wykonuje prace związane z całym procesem tankowania statków powietrznych o masie powyżej 10 MTOW.

– PEL Podręcznik licencjonowania.",

b) w rozdziale 5 dodaje się pkt 5.6 w brzmieniu:

„5.6. Licencja operatora tankowania statków powietrznych i uprawnienia lotnicze do niej wpisywane

5.6. 1. Wymagania dotyczące ośrodka szkolenia operatorów tankowania statków powietrznych

Szkolenie lotnicze do licencji operatora tankowania statków powietrznych może być prowadzone w:

1) certyfikowanym na dany rodzaj i zakres szkolenia ośrodku szkolenia operatorów tankowania statków powietrznych;

2) certyfikowanej organizacji obsługi technicznej statków powietrznych, która uzyskała dodatkowy certyfikat na szkolenie operatora statków powietrznych na dany rodzaj i zakres szkolenia.

5.6. 2. Wiadomości.

Kandydat powinien podczas teoretycznego egzaminu państwowego wykazać, że posiada wiadomości w zakresie następujących przedmiotów na poziomie oraz w zakresie niezbędnym dla licencji:

1) prawo lotnicze: prawo lotnicze międzynarodowe i krajowe, organizacje lotnicze międzynarodowe, przepisy licencjonowania operatorów tankowania statków powietrznych, przepisy normujące działalność organizacji obsługi technicznej, agentów obsługi naziemnej, szkolenia operatorów tankowania statków powietrznych oraz dotyczące organizacji i wykonywania obsługi technicznej statku powietrznego;

2) przepisy specjalistyczne zawodowe;

3) nauki przyrodnicze i ogólna wiedza o statku powietrznym: matematyka, jednostki miar, fizyka i chemia szczególnie w zakresie niezbędnym przy pracy z paliwami lotniczymi, w obsłudze statku powietrznego, kategorie statków powietrznych, ich zasadnicze zespoły;

4) technika lotnicza: rodzaje i właściwości materiałów stosowanych w konstrukcji statku powietrznego (głównie poszycia statków powietrznych), zasady konstrukcji i funkcjonowania struktur statku powietrznego, zespoły napędowe;

5) obsługa techniczna statku powietrznego: podstawowe technologie mające zastosowanie w obsłudze;

6) człowiek – możliwości i ograniczenia: podstawowa wiedza o fizjologii i psychologii człowieka, wpływie warunków pracy przy obsłudze statku powietrznego, wysiłku fizycznego i umysłowego na wydolność, wpływie zmęczenia na możliwość popełniania błędów i sposobach ich unikania, o wpływie stanów chorobowych, używania medykamentów i środków psychotropowych na wydolność psychofizyczną, wpływie środków chemicznych, promieniowania na stan zdrowia, higiena życia i pracy, czynnik ludzki w lotnictwie;

7) bezpieczeństwo obsługi statku powietrznego:

a) przeciwdziałanie zagrożeniom dla ludzi, otoczenia oraz obsługiwanego statku powietrznego wynikającym z:

– procesu technologicznego,

– zastosowania źródeł energii i zasilania,

– zastosowania urządzeń i materiałów promieniotwórczych,

– wykorzystywania innych materiałów, w tym paliw,

b) zapobieganie pożarowi i eksplozji;

8) techniczne urządzenia nalewcze oraz ich obsługa i znajomość paliw;

9) paliwowe instalacje pokładowe samolotu.

5.6.3. Umiejętności.

Kandydat powinien wykazać podczas praktycznego egzaminu państwowego, że posiada odpowiednie do licencji lub uprawnienia następujące umiejętności:

1) wykorzystania instrukcji obsługi oraz narzędzi i sprzętu kontrolno-pomiaro-wego odpowiednich dla urządzenia tankującego;

2) posługiwania się odpowiednimi narzędziami i urządzeniami kontrolno-pomiarowymi oraz obrotu technologicznego, innymi narzędziami, materiałami, w sposób wykluczający możliwość pozostawiania obcych przedmiotów na obsługiwanym statku powietrznym lub zespole tego statku powietrznego;

3) skutecznego utrzymywania właściwego poziomu porządku na stanowisku pracy oraz zachowania czystości;

4) zachowania odpowiednich środków ostrożności chroniących podzespoły i materiały podczas posługiwania się nimi;

5) zachowania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego;

6) dokumentowania operacji tankowania.

5.6.4. Praktyka.

5.6.4. 1. Kandydat powinien wykazać, że w ośrodku szkolenia odbyt, pod nadzorem instruktora, szkolenie lotnicze obejmujące 100 tankowań statków powietrznych.

5.6.4. 2. Prezes Urzędu może zmniejszyć o 50 % wymaganą ilość tankowań statków powietrznych, określoną w 5.6.4. 1., kandydatom, którzy posiadają wyższe wykształcenie techniczne.

5.6.5. Uprawnienia lotnicze, które mogą być wpisane do licencji

5.6.5. 1. Do licencji operatora tankowania statków powietrznych może być wpisane uprawnienie instruktora – operatora tankowania statków powietrznych operatorowi tankowania statków powietrznych, który:

1) posiada ważną licencję operatora tankowania statków powietrznych i dokumenty potwierdzające wykonywanie czynności wynikających z posiadanej licencji, przez okres co najmniej 3 lat;

2) w ciągu ostatnich 12 miesięcy, poprzedzających złożenie wniosku o wydanie uprawnienia instruktora – operatora tankowania statków powietrznych, wykonał co najmniej 100 tankowań;

3) ukończył kurs szkoleniowy do uprawnień instruktora – operatora tankowania statków powietrznych, obejmujący:

a) szkolenie teoretyczne w zakresie przedmiotów:

– prawo lotnicze,

– człowiek – możliwości i ograniczenia,

– metodyka i organizacja szkolenia operatorów tankowania statków powietrznych,

– zasady wykonywania czynności lotniczych operatora tankowania statków powietrznych,

b) szkolenie praktyczne kandydata ubiegającego się o uzyskanie uprawnień instruktora – operatora tankowania statków powietrznych w zakresie umiejętności nauczania kandydatów na operatorów tankowania statków powietrznych;

4) zdał państwowy egzamin teoretyczny i praktyczny na uzyskanie uprawnienia instruktora – operatora tankowania statków powietrznych.

5.6.5. 2. Uprawnienie instruktora – operatora tankowania statków powietrznych jest ważne przez okres 3 lat i jego ważność może być przedłużona, jeżeli w ciągu 12 miesięcy poprzedzających wygaśnięcie terminu ważności jego posiadacz przeprowadził szkolenia co najmniej dwóch kandydatów na operatora tankowania statków powietrznych.

5.6.5.3. Uprawnienie instruktora – operatora tankowania statków powietrznych może być wznowione po szkoleniu wznawiającym wiadomości i umiejętności obejmującym program szkolenia lotniczego do uprawnień instruktora – operatora tankowania statków powietrznych i zdaniu państwowego egzaminu teoretycznego.

5.6.6. Prezes Urzędu:

1) ogłasza w PEL wytyczne i instrukcje techniczne, dotyczące:

– zasad prowadzenia szkolenia lotniczego, o którym mowa w 5.6. 1. i 5.6.4.,

– trybu potwierdzania szkolenia oraz przedłużania i przywracania ważności uprawnienia, a także rejestracji tych czynności;

2) zatwierdza programy szkolenia lotniczego.

5.6.7. Uprawnienia posiadacza licencji.

5.6.7. 1. Posiadacz licencji operatora tankowania statków powietrznych jest uprawniony do obsługi urządzeń tankujących na wszystkich etapach ich eksploatacji w lotnictwie.".

§ 2. Osoby wykonujące w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zadania określone dla operatora tankowania statków powietrznych mogą je wykonywać na dotychczasowych warunkach, nie dłużej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2005 r.


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703.