ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych warunków wynagradzania pracowników izb morskich

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 69, poz. 599) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do pracowników zatrudnionych w izbach morskich.

§ 2. Ustala się:

1) tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w izbach morskich, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w izbach morskich, stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) tabelę stawek dodatku funkcyjnego pracowników zatrudnionych w izbach morskich, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Pracownikom izb morskich zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje również pracownikom zatrudnionym na stanowiskach niezwiązanych z kierowaniem zespołem, dla których w załączniku nr 1 do rozporządzenia przewiduje się dodatek funkcyjny, z tym że maksymalna stawka tego dodatku przewidziana dla danego stanowiska jest niższa o jedną stawkę.

3. Stawka dodatku funkcyjnego stanowi procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego, określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli A w I kategorii zaszeregowania.

§ 4. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2009 r.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 2)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2009 r. (poz. 888)

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich (Dz. U. Nr 79, poz. 853, z 2002 r. Nr 199, poz. 1675, z 2003 r. Nr 192, poz. 1879, z 2004 r. Nr 165, poz. 1729, z 2005 r. Nr 126, poz. 1057 i Nr 261, poz. 2192 oraz z 2007 r. Nr 4, poz. 31), które utraciło moc z dniem 2 lipca 2009 r. na podstawie art. 4 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o izbach morskich (Dz. U. Nr 192, poz. 1178).