ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące wzory licencji:

1) na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób – w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) na wykonywanie transportu drogowego taksówką – w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy – w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

4) na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób – w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 2. Określa się następujące wzory wypisów z licencji:

1) na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób – w załączniku nr 5 do rozporządzenia;

2) na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy – w załączniku nr 6 do rozporządzenia;

3) na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób – w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Wzór licencji wspólnotowej na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu osób autokarem lub autobusem jest określony w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 11/98 z dnia 11 grudnia 1997 r. zmieniającym rozporządzenie (EWG) nr 684/92 w sprawie wspólnych zasad międzynarodowego przewozu pasażerskiego autokarowego i autobusowego (Dz. Urz. WE L 4 z 8.01.1998 r.).

2. Wzór licencji wspólnotowej na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu rzeczy jest określony w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 881/92 z dnia 26 marca 1992 r. w sprawie dostępu do rynku drogowych przewozów rzeczy we Wspólnocie, na lub z terytorium państwa członkowskiego lub w tranzycie przez jedno lub więcej państw członkowskich (Dz. Urz. WE L 95 z 9.04.1992 r.).

§ 4. Licencje oraz wypisy z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego wydane zgodnie z wzorami określonymi w przepisach dotychczasowych zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane.

§ 5. Dotychczasowe formularze licencji oraz wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego mogą być nadal stosowane, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2005 r.

§ 6. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji (Dz. U. Nr 217, poz. 2139).

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004 r. (poz. 1612)

Załącznik nr 1

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 2

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 3

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 4

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 5

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 6

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 7

WZÓR

(PDF)1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804 i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1452, Nr 200, poz. 1953 i Nr 211, poz. 2050 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 97, poz. 962.