ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 stycznia 2004 r. w sprawie upoważnienia kierownika Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie oraz polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do pobierania opłat za niektóre czynności administracyjne w międzynarodowym transporcie drogowym

Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z późń. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Upoważnia się kierownika Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie do pobierania opłat za czynności administracyjne w międzynarodowym transporcie drogowym z tytułu:

1) udzielenia licencji lub zmiany licencji, wydania wypisu z licencji, wydania wtórnika licencji;

2) przeniesienia uprawnień wynikających z licencji, wyrażenia zgody na wykonywanie uprawnień wynikających z licencji;

3) wydania zezwolenia zagranicznego;

4) wydania zezwolenia zagranicznemu przewoźnikowi na wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przewozu w międzynarodowym transporcie drogowym osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;

5) wydania świadectwa kierowcy lub jego zmiany oraz wydania wtórnika świadectwa kierowcy;

6) wydania formularza jazdy;

7) wydania zezwolenia lub zmiany zezwolenia, wydania wypisu z zezwolenia na wykonywanie przewozu regularnego, przewozu regularnego specjalnego, przewozu wahadłowego lub przewozu okazjonalnego;

8) wydania zaświadczenia lub zmiany zaświadczenia, wydania wypisu z zaświadczenia o zgłoszeniu działalności w zakresie przewozów na potrzeby własne;

9) wydania certyfikatu, o którym mowa w art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

2. Upoważnia się polskie organizacje o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszające międzynarodowych przewoźników drogowych, upoważnione na mocy odrębnych przepisów do wydawania zezwoleń zagranicznych, do pobierania opłat za czynności administracyjne z tytułu wydania zezwolenia zagranicznego.

§ 2. Jednostki, o których mowa w § 1, obowiązane są posiadać rachunek bankowy przeznaczony do gromadzenia wpływów z tytułu opłat za niektóre czynności administracyjne w międzynarodowym transporcie drogowym.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804 i Nr 199, poz. 1671 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1452, Nr 200, poz. 1953 i Nr 211, poz. 2050.

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2002 r. w sprawie upoważnienia kierownika Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie oraz polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do pobierania opłat za niektóre czynności administracyjne w międzynarodowym transporcie drogowym (Dz. U. Nr 68, poz. 626), które na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 211, poz. 2050) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.