ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 stycznia 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego

Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664, z późń. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) wartości kosztorysowej robót – należy przez to rozumieć wartość szacunkową zamówienia na roboty budowlane, wynikającą z kosztorysu inwestorskiego;

2) dokumentacji projektowej – należy przez to rozumieć wymagany odrębnymi przepisami projekt budowlany wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót, w razie potrzeby uzupełniony szczegółowymi projektami, lub opis zawierający określenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robót budowlanych;

3) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – należy przez to rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru;

4) założeniach wyjściowych do kosztorysowania – należy przez to rozumieć dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, nieokreślone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a mające wpływ na wysokość wartości kosztorysowej;

5) przedmiarze robót – należy przez to rozumieć opracowanie wchodzące w skład dokumentacji projektowej, zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych (nr katalogu, tablicy i kolumny).

§ 2. 1. Podstawę do sporządzania kosztorysu inwestorskiego stanowią:

1) dokumentacja projektowa zawierająca przedmiar robót;

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;

3) założenia wyjściowe do kosztorysowania;

4) ceny jednostkowe robót – dla metody kalkulacji uproszczonej;

5) jednostkowe nakłady rzeczowe – dla metody kalkulacji szczegółowej;

6) stawki i ceny czynników produkcji (robocizny, materiałów, pracy sprzętu) oraz wskaźnik narzutu kosztów pośrednich i zysku kalkulacyjnego – dla metody kalkulacji szczegółowej.

2. Przy ustalaniu cen jednostkowych robót należy stosować:

1) ceny jednostkowe robót określone przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej na podstawie odrębnych przepisów;

2) kalkulacje szczegółowe, według sposobu ustalonego w § 5, w wypadku braku cen określonych zgodnie z pkt 1.

3. Przy ustalaniu jednostkowych nakładów rzeczowych należy stosować:

1) kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określone przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej na podstawie odrębnych przepisów;

2) metodę interpolacji i ekstrapolacji, przy wykorzystaniu odpowiednich wielkości, określonych zgodnie z pkt 1;

3) analizę indywidualną w wypadku niemożliwości ustalenia nakładów według podstaw wymienionych w pkt 1 i 2.

4. Przy ustalaniu stawek i cen czynników produkcji należy:

1) przyjmować wielkości określone przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej na podstawie odrębnych przepisów;

2) korzystać z cenników producentów materiałów lub dostawców oraz cenników usługodawców, baz sprzętowo-transportowych, z doliczeniem kosztów zakupu według kalkulacji indywidualnej, w wypadku braku cen określonych zgodnie z pkt 1.

5. Ceny materiałów ustalane indywidualnie podaje się łącznie z kosztami zakupu.

6. Przy ustalaniu wskaźników narzutów kosztów pośrednich należy przyjmować wielkości określone w załączniku do rozporządzenia.

7. Wskaźnik narzutu zysku, o którym mowa w § 5 ust. 3, w odniesieniu do wszystkich rodzajów robót budowlanych ustala się w wysokości 5%.

8. Kosztorys inwestorski obejmuje:

1) stronę tytułową zawierającą:

a) nazwę obiektu lub robót, z podaniem lokalizacji,

b) nazwę i adres zamawiającego,

c) nazwę i adres jednostki oraz imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, a także ich podpisy,

d) wartość kosztorysową robót,

e) datę opracowania kosztorysu inwestorskiego;

2) ogólną charakterystykę obiektu lub robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót;

3) przedmiar robót;

4) kalkulację uproszczoną lub szczegółową;

5) tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót;

6) załączniki:

a) założenia wyjściowe do kosztorysowania,

b) analizy i kalkulacje dotyczące indywidualnego ustalania cen jednostkowych oraz nakładów rzeczowych.

§ 3. 1. Kosztorys inwestorski opracowuje się metodą kalkulacji uproszczonej.

2. W wypadku braku podstaw do opracowania kosztorysu metodą kalkulacji uproszczonej, kosztorys inwestorski opracowuje się metodą kalkulacji szczegółowej.

§ 4. Kalkulacja uproszczona polega na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych, według następującego wzoru:

gdzie:

Wk – oznacza wartość kosztorysową robót,

L – oznacza liczbę jednostek sprzedmiarowanych robót,

Cj – oznacza cenę jednostkową określonego j-tego rodzaju robót.

§ 5. 1. Kalkulacja szczegółowa polega na określeniu wartości kosztorysowej robót przez obliczenie dla pozycji objętych przedmiarem robót wartości poszczególnych jednostkowych nakładów rzeczowych (kosztów bezpośrednich), doliczeniu narzutów i przemnożeniu tych wartości przez ilości jednostek przedmiarowych robót w obiekcie lub jego elemencie według następującego wzoru:

gdzie:

Wk – oznacza wartość kosztorysową robót,

n – oznacza jednostkowe nakłady rzeczowe: robocizny – nr, materiałów – nm, pracy sprzętu – ns,

c – oznacza ceny czynników produkcji: robocizny – Cr, ceny materiałów – Cm, ceny pracy sprzętu – Cs,

n x c – oznacza koszty bezpośrednie jednostki przedmiarowej robót, obliczone według wzoru:

Kpj – oznacza koszty pośrednie na jednostkę przedmiarową robót,

Zj – oznacza zysk kalkulacyjny na jednostkę przedmiarową robót,

L – oznacza ilość jednostek sprzedmiarowanych robót.

2. Koszty pośrednie ustala się za pomocą wskaźnika kosztów pośrednich, według następującego wzoru:

gdzie:

Kpj – oznacza koszty pośrednie na jednostkę przedmiarową robót,

Wk – oznacza wskaźnik narzutu kosztów pośrednich w%,

Rj – oznacza koszt robocizny na jednostkę przedmiarową robót,

Sj – oznacza koszt pracy sprzętu na jednostkę przedmiarową robót.

3. Zysk kalkulacyjny oblicza się za pomocą wskaźnika narzutu zysku, według następującego wzoru:

gdzie:

Zj – oznacza zysk kalkulowany na jednostkę przedmiarową robót,

Wz – oznacza wskaźnik narzutu zysku w%,

Rj – oznacza koszt robocizny na jednostkę przedmiarową robót.

Mj – oznacza koszt materiałów na jednostkę przedmiarową robót,

Sj – oznacza koszt pracy sprzętu na jednostkę przedmiarową robót,

Kpj – oznacza koszty pośrednie na jednostkę przedmiarową robót.

§ 6. Wartość kosztorysowa uwzględnia wartość wszystkich materiałów, konstrukcji, wyrobów, maszyn i urządzeń.

§ 7. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 26, poz. 239).

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 r. (poz. 172)

WYKAZ WSKAŹNIKÓW KOSZTÓW POŚREDNICH1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 197, poz. 1661 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 16, Nr 130, poz. 1188 i Nr 165, poz. 1591.