ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania pozwoleń na przeszukiwanie wraków statków lub ich pozostałości

Na podstawie art. 35c ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 i Nr 170, poz. 1652 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 93, poz. 895) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy tryb postępowania w sprawach uzyskiwania pozwolenia, o którym mowa w art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, zwanej dalej „ustawą”;

2) wzór wniosku o wydanie pozwolenia;

3) wzór pozwolenia.

§ 2. 1. Podmioty, o których mowa w art. 35a ustawy, składają wniosek o wydanie pozwolenia na przeszukiwanie wraku statku lub jego pozostałości, nie później niż w terminie 21 dni przed dniem rozpoczęcia planowanego przeszukiwania, we właściwym ze względu na miejsce położenia wraku statku lub jego pozostałości urzędzie morskim.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się kopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do uprawiania nurkowania oraz kopię dokumentów bezpieczeństwa statku, z którego będzie prowadzone przeszukiwanie, w przypadku gdy dokumenty te zostały wydane przez inny urząd morski.

§ 3. 1. Dyrektor właściwego urzędu morskiego, po otrzymaniu wniosku, przesyła go niezwłocznie do uzgodnień z komendantem morskiego oddziału Straży Granicznej i wojewódzkim konserwatorem zabytków właściwymi dla siedziby urzędu morskiego oraz do zaopiniowania przez Szefa Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku dokonują uzgodnienia lub przedstawiają opinię.

3. Po uzgodnieniu z podmiotami, o których mowa w ust. 1, dyrektor właściwego urzędu morskiego wydaje pozwolenie, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 3, wydaje się w trzech egzemplarzach. Po jednym egzemplarzu otrzymują wnioskodawca i morski oddział Straży Granicznej. Trzeci egzemplarz zostaje u właściwego dyrektora urzędu morskiego.

§ 4. 1. Dyrektor właściwego urzędu morskiego może wydać pozwolenie, o którym mowa w § 3, określając inne, niż określone we wniosku, o którym mowa w § 2, uwarunkowania odnośnie do terminu, miejsca przeszukiwania oraz jego oznakowania, a także uprawnień osób wykonujących przeszukiwanie.

2. Przed wydaniem pozwolenia organ, o którym mowa w ust. 1, może przeprowadzić kontrolę wyposażenia statku, z którego będzie prowadzone przeszukiwanie.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2004 r. (poz. 2025)

1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).