ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 października 2005 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego

Na podstawie art. 144 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa urządzenia radiowe nadawcze lub nadawczo-odbiorcze, zwane dalej „urządzeniami”, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego, zwanego dalej „pozwoleniem”, oraz parametry techniczne tych urządzeń i warunki ich używania.

§ 2. 1. Nie wymaga uzyskania pozwolenia używanie następujących urządzeń:

1) dołączanych do zakończenia ruchomej sieci telekomunikacyjnej, z wyjątkiem urządzeń pełniących funkcję stacji bazowych albo przekaźnikowych;

2) typu PMR 446, przeznaczonych do używania wyłącznie w zakresie częstotliwości 446,0—446,1 Mhz w ośmiu kanałach radiowych z odstępem 12,5 khz,

gdzie najniższa częstotliwość fali nośnej wynosi 446,00625 Mhz, z zastępczą mocą promieniowaną nadajnika, zwaną dalej „e.r.p.”, nieprzekraczającą 500 mW, wyposażonych tylko w antenę zintegrowaną, spełniających wymagania określone w normach przenoszących normę ETSI EN 300 296-2;

3) pracujących wyłącznie w zakresie częstotliwości 26,96—27,41 Mhz:

a) typu PR 27, spełniających wymagania określone w normach przenoszących normę ETSI EN 300 135-2;

b) z emisją dwuwstęgową sygnału zmodulowanego amplitudowo, zwaną dalej „DSB-AM”, lub emisją jednowstęgową sygnału zmodulowanego amplitudowo, zwaną dalej „SSB-AM”, spełniających wymagania określone w normach przenoszących normę ETSI EN 300 433-2, z wyjątkiem wymagania dotyczącego dopuszczalnej mocy wyjściowej nadajnika, która dla DSB-AM wynosi do 4 W, a dla SSB-AM do 12 W szczytowej mocy obwiedni;

4) bliskiego zasięgu, których rodzaje określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

5) naziemnych stacji satelitarnych, których rodzaje określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

6) pracujących w systemach typu punkt-punkt w służbie stałej, w paśmie częstotliwości 58 Ghz, niewymagających koordynowanego planowania częstotliwości, przeznaczonych do transmisji sygnałów cyfrowych oraz analogowych sygnałów wizyjnych, dla których zakresy częstotliwości i parametry techniczne określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

7) samochodowych radarów bliskiego zasięgu, których rodzaje określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

2. Urządzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4—7, nie mogą powodować zakłóceń elektromagnetycznych w pracy innych urządzeń oraz nie podlegają ochronie przed zaburzeniami elektromagnetycznymi ze strony innych urządzeń.

§ 3. Urządzenia pracujące z e.r.p. nieprzekraczającą:

1) 150 mW — wykorzystujące częstotliwości z zakresu 26,96—27,41 Mhz,

2) 20 mW — wykorzystujące inne niż wymienione w pkt 1 częstotliwości z zakresu częstotliwości do 800 Mhz,

dla których zostały wydane świadectwa homologacji, mogą być używane bez pozwolenia do czasu upływu terminu ważności tych świadectw.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. (poz. 1955)

Określenia, oznaczenia, skróty i symbole użyte w załącznikach oznaczają:

1) [-] — brak ograniczeń;

2) antena dedykowana (dedicated antenna) — antenę przeznaczoną do stosowania z danym urządzeniem z możliwością jej odłączenia, ale zaprojektowaną i dostarczaną jako niezbędną część urządzenia, którego badania oraz ocena zgodności z zasadniczymi wymaganiami, o których mowa w art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne, zostały przeprowadzone z tą anteną;

3) antena zewnętrzna (external antenna) — antenę dołączaną do urządzenia za pomocą złącza, w które wyposażone jest urządzenie, stosowaną do urządzeń, których badania oraz ocena zgodności z zasadniczymi wymaganiami, o których mowa w art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne, zostały przeprowadzone bez anteny;

4) antena zintegrowana (integral antenna) — antenę zaprojektowaną jako integralną część urządzenia w sposób uniemożliwiający jej odłączenie;

5) AVI (Automatic Vehicle Identifcation) — automatyczną identyfikację pojazdu;

6) balisa — urządzenie montowane w pobliżu toru pojazdów szynowych służące do transmisji danych między tym urządzeniem a pojazdem lub między pojazdem a tym urządzeniem;

7) DFS (Dynamie Frequency Selection) — dynamiczny wybór częstotliwości;

8) DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) — rozpraszanie widma z bezpośrednią sekwencją rozpraszającą;

9) EAS (Electronic Article Surveillance) — elektroniczny nadzór towarów;

10) e.i.r.p. (equivalent isotropically radiated power) — zastępczą moc promieniowaną izotropowo;

11) Eurobalise — system wchodzący w skład Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym;

12) Euroloop — system wchodzący w skład Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym;

13) FDD (Frequency Division Duplex) — dupleks z podziałem częstotliwościowym;

14) FhSS (Frequency hopping Spread Spectrum) — rozpraszanie widma ze skokową zmianą częstotliwości;

15) hIPERLAN (high Performance Radio Local Area Network) — lokalną radiową sieć komputerową o dużej przepływności;

16) LBT (Listen Before Talk) — sposób pracy urządzenia nadawczo-odbiorczego polegający na wykrywaniu wolnego kanału radiowego;

17) OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiple-xing) — wielotonową ortogonalną modulację częstotliwości;

18) RLAN (Radio Local Area Network) — lokalną radiową sieć komputerową;

19) RFID (Radio Frequency Identification) — identyfikację radiową;

20) RTTT (Road Transport and Traffic Telematics) — telematykę transportu i ruchu drogowego;

21) samochodowe radary bliskiego zasięgu — urządzenie spełniające w pojazdach samochodowych funkcje radaru, którego przeznaczeniem jest unikanie kolizji i podniesienie bezpieczeństwa ruchu;

22) SIT (Satellite lnteractive Terminal) — interaktywny terminal satelitarny;

23) SUT (Satellite UsersTerminal) — satelitarny terminal użytkownika;

24) TDD (Time Division Duplex) — dupleks z podziałem czasowym;

25) urządzenie ISM (Industrial, Scientific, Medical equipment) — urządzenie generujące i wykorzystujące energię fal radiowych do celów przemysłowych, naukowych, medycznych, domowych lub podobnych, z wyłączeniem zastosowań do celów telekomunikacyjnych;

26) VSAT (Very Smali Aperture Terminal) — terminal o bardzo małej aperturze anteny;

27) WAS (Wireless Access System) — radiowy system dostępowy;

28) współczynnik efektywności nadawania — wyrażony w procentach stosunek czasu nadawania na jednej lub wielu częstotliwościach nośnych do określonego czasu obserwacji.

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia (Dz. U. Nr 138, poz. 1162 oraz z 2004 r. Nr 169, poz. 1774), które zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362) utraciło moc z dniem 4 września 2005 r.